Om Frikommuneforsøg II

Den daværende regering og KL aftalte i økonomiaftalen for 2016 at igangsætte frikommuneforsøg i perioden 2016-2020, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

Frikommuneforsøget er organiseret i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Denne organisering har til formål at understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.

I netværkene nytænkes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden deler viden om og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater, metoder mv. Aller frikommuner i et netværk gennemfører dog ikke nødvendigvis de samme forsøg indenfor temaet.

Frikommunerne har efter ansøgning fået mulighed for at blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. Frikommunerne er givet vide rammer for at nytænke deres opgaveløsning. Forsøgene må dog ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgerens retssikkerhed.

Indenrigs- og Boligministeriet og øvrige relevante ressortministerier indgår løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til vidensdeling og sparring om forsøgene. Som led heri stiller ministerierne eksisterende national og international viden til rådighed for netværkene.

Kontakt

Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering