8 nationale mål for sundhedsvæsenet

Tema
Forsidebillede på Nationale Mål for 2022

Indenrigs- og Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om at følge 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.

Statusrapporten for de otte nationale mål er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen. De blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016. 

De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer.

Rapporten for 2022 indeholder et særkapitel om social ulighed i sundhed

Kapitlet sætter fokus på forskelle mellem forskellige uddannelsesgrupper for en række indikatorer i de nationale mål, som skal belyse omfanget af social ulighed inden for de udvalgte områder før, under og efter et sygdomsforløb.

Analysen viser, at der er systematiske forskelle på tværs af uddannelsesgrupper eller familiesocialgrupper for 5 ud af 8 indikatorer. Det er velkendt, at der er disse sociale forskelle for eksempelvis middellevetid, rygning og genindlæggelser. Analysen viser samtidigt, at der ikke er tegn på social ulighed i overholdelse af udredningsretten for personer, som er 30 år eller ældre.

I kapitlet belyses med forskellige cases, hvordan der tværsektorielt regionalt og kommunalt arbejdes med at mindske social ulighed i sundhed.

De otte nationale mål

Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb

Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

Mål 4: Behandling af høj kvalitet

Mål 5: Hurtig udredning og behandling

Mål 6: Øget patientinddragelse

Mål 7: Flere sunde leveår

Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen