Antibiotikaresistens

Tema

Antibiotikaresistens er en af vor tids store trusler mod den globale folkesundhed. I Danmark går vi forrest i kampen mod problemet både herhjemme og internationalt.

Hvis antibiotika ikke anvendes med omhu, kan bakterier udvikle resistens, og tidligere harmløse infektioner kan blive dødelige. Resistens over for antibiotika er et stigende problem med store og uforudsigelige konsekvenser.

Det estimeres, at der allerede i dag på verdensplan dør omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika.

WHO anslår, at det vil vokse til 10 millioner mennesker årligt i 2050, hvilket er flere, end der i dag dør af kræft. Verdensbanken kalder truslen "en langsom tsunami".  

Det er afgørende at bekæmpe antibiotikaresistens, hvis antibiotika fortsat skal spille en nøglerolle i behandlingen af infektioner.

Danmark er i mange år gået forrest på antibiotikaområdet, både når det gælder nedsættelse af antibiotikaforbrug, forskning i antibiotikaresistens og udarbejdelsen af konkrete strategier og løsninger på problemet i nationalt og internationalt regi.

Det Nationale Antibiotikaråd

I Det Nationale Antibiotikaråd arbejder man blandt andet med at nedsætte uhensigtsmæssigt forbrug i Danmark og skabe opmærksomhed på problemet via landsdækkende kampagner.

Medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd skal:

  • Understøtte nationale og internationale initiativer om forebyggelse af antibiotikaresistens og forbrug.
  • Bidrage til løsningen af konkret udpegede nationale opgaver på antibiotikaområdet.
  • Bidrage til at viderebringe og sikre lokal opfølgning på de initiativer og løsningsforslag, som drøftes i rådet.

Antibiotikaforbrug

Et stort forbrug af antibiotika fører til et øget antal infektioner forårsaget af resistente bakterier, hvilket kan føre til dødsfald samt dyrere behandlinger i sundhedsvæsnet. Næsten al behandling er afhængig af, at der er antibiotika til rådighed, som virker.  

Fordi udvikling af nye antibiotika ikke er nært forestående, anses den vigtigste indsats mod yderligere resistens at sikre et hensigtsmæssigt og lavt antibiotikaforbrug til mennesker og dyr.

Årlig antibiotikakampagne

Europæisk antibiotikadag afholdes hvert år den 18. november. Formålet er at skabe opmærksomhed om vigtigheden af, at vi bruger antibiotika korrekt og undgår overforbrug. I forbindelse med antibiotikadagen igangsættes der hvert år i regi af Antibiotikarådet en national kampagne om antibiotikaforbrug og- resistens. 

Læs mere om den årlige antibiotikakampagne

National handlingsplan og One Health Strategi

Den danske antibiotikaindsats tager udgangspunkt i en National Handlingsplan med tre fastsatte mål for området samt en tværfaglig og international One Health Strategi.

National handlingsplan for antibiotika til mennesker

I 2017 blev der med der udarbejdet en National Handlingsplan for Antibiotikaresistens med input fra Det Nationale antibiotikaråd, som for første gang har opsat klare mål for antibiotika til mennesker i Danmark.

  • Mål 1: Sigter efter at reducere unødvendigt antibiotikaforbrug i primærsektoren.
  • Mål 2: Fokuserer på, at forbruget af antibiotika skal være mere hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor lægen vælger at ordinere antibiotika.
  • Mål 3: Skal sikre, at de antibiotika, som er kritisk vigtige for behandlingen af alvorlige infektioner hos patienter, også virker fremover.

Den Nationale Handlingsplan for antibiotika til mennesker, der var planlagt til at gælde frem til 2020, er forlænget til udgangen af 2021. Sundhedsministeriet forventer at tage stilling til i anden halvdel af 2021, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, og hvad der skal komme efter den.

One Health Strategi

For effektivt at tackle truslen om antibiotikaresistens er det nødvendigt med en bred og koordineret indsats på tværs af flere områder og niveauer i samfundet. Med et såkaldt "One Health" perspektiv, arbejder Danmark for at bekæmpe antibiotikaresistens på tværs af human, veterinær- og miljøområdet ud fra en erkendelse af, at der er behov for at se sundhed for mennesker og dyr og hensynet til miljøet i en helhed.

ICARS

Danmark har i samarbejde med Verdensbanken taget initiativ til at etablere The International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS).

ICARS er et tværfagligt forskningscenter, der skal bidrage med nye, implementerbare løsninger på problemer med antibiotikaresistens i tæt samarbejde med regeringer og internationale organisationer, fonde og civilsamfundet.

Læs mere på ICARS' hjemmeside