Epidemikommissionen

Tema

Epidemikommissionen er en selvstændig kollegial myndighed, der rådgiver om håndteringen af alment farlige og samfundskritiske sygdomme.

Opgave

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsminister Magnus Heunicke efter reglerne i epidemiloven.

Epidemikommissionens opgaver er fastsat i epidemiloven.

Epidemikommissionen rådgiver af egen drift eller efter anmodning sundhedsministeren og andre ministre om håndteringen af alment farlige og samfundskritiske sygdomme. Kommissionen kan i den forbindelse indstille, at vedkommende minister fastsætter regler i medfør af epidemiloven, eller at allerede fastsatte regler ændres eller ophæves. 

Epidemikommissionen har efter anmodning fra vedkommende minister pligt til at afgive indstilling om, hvorvidt der bør fastsættes regler i medfør af de bemyndigelsesbestemmelser i epidemiloven, der er omfattet af parlamentarisk kontrol. 

Epidemikommissionen skal endvidere rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed, inden styrelsen kan udstede påbud til kommuner og regioner om at fastsætte besøgsrestriktioner mv.

Sammensætning

Epidemikommissionen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Formanden og et medlem er udpeget af sundhedsministeren, mens de resterende ni medlemmer er udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, rigspolitichefen, KL og Danske Regioner.

Medlemmerne repræsenterer den pågældende minister eller myndighed i kommissionen og vil løbende kunne udskiftes.

Sundhedsministeren har godkendt ny sammensætning af Epidemikommissionen den 15. september 2022.

Inddragelse af andre særligt sagkyndige

Epidemikommissionen kan invitere andre personer til at deltage i møder, herunder repræsentanter for andre myndigheder, andre særligt sagkyndige og interesseorganisationer. Derudover kan Epidemikommissionen invitere en eller flere af de seks udpegede faglige eksperter med henholdsvis sundhedsfaglig og samfundsvidenskabelig baggrund til at deltage i møder.

Medlemmer

Epidemikommissionens medlemmer pr. 15. september 2022:

 • Departementschef Svend Særkjær (formand), Sundhedsministeriet 
 • Afdelingschef Lene Brøndum Jensen, Sundhedsministeriet
 • Erhvervspolitisk direktør Anders Thusgaard, Erhvervsministeriet
 • Afdelingschef Christina Knudsen, Finansministeriet
 • Departementschef Johan Kristian Legarth, Justitsministeriet
 • Direktør Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
 • Administrerende direktør Henrik Ullum, Statens Serum Institut
 • Rigspolitichef Thorkild Fogde, Rigspolitiet
 • Administrerende direktør Kristian Vendelbo, KL
 • Administrerende direktør Adam Wolf, Danske Regioner
Stedfortrædere

Stedfortrædere for Epidemikommissionens medlemmer pr. 15. september 2022:

 • Afdelingschef Søren Gaard (næstformand), Sundhedsministeriet 
 • Afdelingschef Andreas Jull Sørensen, Sundhedsministeriet
 • Kontorchef Andreas Blohm Graversen, Erhvervsministeriet
 • Afdelingschef Line Nørbæk, Finansministeriet
 • Afdelingschef Morten Duus, Justitsministeriet
 • Vicedirektør Dorthe Eberhardt Søndergård, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Vicedirektør Helene Bilsted Probst, Sundhedsstyrelsen
 • Faglig direktør Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut
 • Politidirektør Lykke Sørensen, Rigspolitiet
 • Direktør Christian Harsløf, KL
 • Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner
Faglige eksperter

Faglige eksperter udpeget af Danske Universiteter og Lægevidenskabelige Selskaber til at bistå Epidemikommissionens arbejde:

Udpeget af Danske Universiteter:

 • Lektor, ph.d. Signe Smith Jervelund, Københavns Universitet
 • Professor Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet
 • Professor Jes Søgaard, Syddansk Universitet

Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber:

 • Professor Jens Lundgren, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
 • Alment praktiserende læge Anders Beich, Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overlæge Christian Wamberg, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Logo for Epidemi kommissionen

Sekretariatets kontaktoplysninger

Sundhedsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Epidemikommissionen.

Sekretariatet kan kontaktes via mail:  EPKsekretariatet@sum.dk