Puljer

Aktuelle puljer

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer.

Her findes oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.

 

 

Aktuelle puljer

Midler til en landsdækkende bisidderordning

Søg om midler til driften af den landsdækkende bisidderordning i forbindelse med klage over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet.

Ansøgningsfrist:
31. oktober 2021

Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

Sundhedsministeriet inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.

Ansøgningsfrist:
1. november 2021

Afprøvning og udbredelse af nye digitale løsninger på sundhedsområdet

Der er nu mulighed for at søge om puljemidler til projekter, der har til formål at afprøve og udbrede nye digitale løsninger på sundhedsområdet. Der er fokus på projekter, som benytter den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet, eller som udvikler og afprøver teknologiske løsninger til forebyggelse, behandling og monitorering af patienter i psykiatrien.

Ansøgningsfrist:
15. november 2021 kl. 23.59

Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer og til ældreorganisationer

Med den nye lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling mellem driftspuljerne, mens der er færre til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen. Se ansøgningsfristerne for puljerne.

Satspuljeaftaler

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes. Satspuljen blev indført i maj 1990 ved et forlig mellem Socialdemokratiet, De Konservative, SF, De Radikale, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti. Under VK-regeringen gik Dansk Folkeparti med i satspuljen. Kun Enhedslisten står udenfor.  

Satspuljen anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.

Fakta om satspuljeordningen

  • Satspuljeordningen indebærer, at der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 procent af udgifterne til overførselsindkomster, hvis lønudviklingen overstiger 2 procent.
  • Der forhandles hvert år et eventuelt nyt puljebeløb tillagt frigivne midler fra udløb af satspuljebevillinger og uforbrugte satspuljemidler.
  • Den akkumulerede satspuljeramme er knap 13 milliarder kroner, og satspuljen finansierer helt eller delvist knap 800 ordninger og projekter.
  • De ordninger og projekter, som satspuljen støtter, omfatter eksempelvis hjælp til udsatte børn og unge, udsatte grupper på arbejdsmarkedet, handicappede, indsats for stofmisbrugere og psykiatri. Samtidig modtager en række frivillige organisationer støtte fra satspuljen.  

Satspuljeaftaler