Puljer

Aktuelle puljer

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer.

Her findes oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.

 

 

Aktuelle puljer

Ludomani - forebyggelse og behandling af ludomani i 2021- og 2022

Sundheds- og Ældreministeriets pulje  for forebyggelse og behandling af ludomani på 36,0 mio. kr. i 2021 og 36,0 mio. kr. i 2022 med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2021.

Ansøgningen er lukket.

Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Ældreområdet er pr. 21. januar 2021 flyttet til Social- og Ældreministeriet.

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer og til ældreorganisationer

Med den nye lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling mellem driftspuljerne, mens der er færre til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen. Se ansøgningsfristerne for puljerne.

Satspuljeaftaler

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes. Satspuljen blev indført i maj 1990 ved et forlig mellem Socialdemokratiet, De Konservative, SF, De Radikale, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti. Under VK-regeringen gik Dansk Folkeparti med i satspuljen. Kun Enhedslisten står udenfor.  

Satspuljen anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.

Fakta om satspuljeordningen

  • Satspuljeordningen indebærer, at der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 procent af udgifterne til overførselsindkomster, hvis lønudviklingen overstiger 2 procent.
  • Der forhandles hvert år et eventuelt nyt puljebeløb tillagt frigivne midler fra udløb af satspuljebevillinger og uforbrugte satspuljemidler.
  • Den akkumulerede satspuljeramme er knap 13 milliarder kroner, og satspuljen finansierer helt eller delvist knap 800 ordninger og projekter.
  • De ordninger og projekter, som satspuljen støtter, omfatter eksempelvis hjælp til udsatte børn og unge, udsatte grupper på arbejdsmarkedet, handicappede, indsats for stofmisbrugere og psykiatri. Samtidig modtager en række frivillige organisationer støtte fra satspuljen.  

Satspuljeaftaler