Udmøntning af 600 mio. kr. årligt til løft af psykiatrien

29-05-2020

Udmøntning af de 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte på finansloven for 2020 til en styrket indsats for personer, der lever med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.

Sikrer bedre normering

Parterne er enige om, at 510 mio. kr. årligt skal bruges til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien. Dermed sikres ikke kun flere pladser, men også bedre pladser i psykiatrien. Flere hænder vil kunne medvirke til at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten.

Desuden skal kapaciteten på Sikringsafdelingen øges med op til 10 yderligere pladser. Oprettelse og ibrugtagning af de 5 første pladser vil forventeligt ske i 2023. Ibrugtagning af de resterede fem pladser sker, såfremt der opstår et behov for at tage dem i brug.

Som en del af kapacitetsløftet indføres større fleksibilitet for regionerne med hensyn til de særlige pladser. Det indebærer, at regionerne kan ”ommærke” særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet. Muligheden for fleksibilitet vil reducere tomgangen, og de udgifter, der anvendes på tomgangsdrift på nuværende tidspunkt. Den frigjorte kommunale betaling forventes anvendt i socialpsykiatrien til finansiering af botilbudspladser.

Der igangsættes en evaluering af de særlige pladser i 2020, hvilket gør det muligt at undersøge de øvrige udfordringer med pladser yderligere.

Styrket retspsykiatri

Der afsættes herudover 90 mio. kr. årligt til at styrke retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af retspsykiatriske senge og styrkelse af behandlingskvaliteten.

Af den samlede ramme afsættes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til anlægsinvesteringer i den almene psykiatri, retspsykiatrien og på Sikringsafdelingen. Midlerne afsættes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri eller til modernisering af eksisterende behandlingsfaciliteter.

Sundheds- og Ældreministeriet vil årligt over en fireårig periode følge, hvordan de tildelte midler til psykiatrien afspejles i regionerne, så det sikres, at de afsatte midler giver et reelt og markant løft af området.

De afsatte midler bidrager til at løse nogle af de akutte udfordringer på psykiatriområdet. Det er imidlertid ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Prioriteringen skal ses i sammenhæng med arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien, som skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder.