Finanslov for finansåret 2020

03-12-2019

Der skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien, og fra 2020 er der årligt afsat 125 mio. kr. til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Finansloven handler om, hvilke områder der skal have penge i de kommende år, og hvordan de skal fordeles. Med finanslovsaftalen 2020 kommer der flere midler til kernevelfærden. Det ligger i forlængelse af økonomiaftalerne, som løftede regionerne med ca. 1,5 mia. kr. i 2020 og kommunerne med 2,2 mia. kr. i 2020. Følgende områder på Sundheds- og Ældreministeriet område har fået penge. 

Styrket psykiatri

Psykiatrien tilføres med finanslovsaftalen årligt ekstra 600 mio. kr. fra 2020 og frem. Der er tale om et varigt og markant løft af psykiatrien i Danmark. 
Regeringen og aftalepartierne er således enige om, at psykiatrien skal løftet både på kort og lang sigt. Der er behov for at starte arbejdet med at løfte psykiatrien allerede nu med konkrete initiativer inden den kommende 10-års plan.

Midlerne afsættes til en øget kapacitet i retspsykiatrien og et generelt kapacitetsløft i psykiatrien, som blandt andet skal gå til flere sengepladser, bedre normeringer, en styrket akutindsats og øget kapacitet på Sikringen. Initiativerne skal ses i sammenhæng med det kommende arbejde med en 10-års plan for psykiatrien.

1.000 ekstra sygeplejersker

Med finanslovaftalen har regeringen og aftalepartierne afsat penge til 1.000 ekstra sygeplejersker. Konkret afsættes der 300 mio. kr. i 2020, stigende til 600 mio. kr. årligt fra 2021 og frem - til flere sygeplejersker, så regionerne har mulighed for at ansætte 500 sygeplejersker i 2020 og 1.000 sygeplejersker fra 2021.

Indsats mod rygning

Prisen på cigaretter stiger til 55 kr. til næste år og til 60 kr. i 2022. Det vil gøre en markant forskel og være et solidt afsæt for den handleplan mod børn og unges rygning, som i øjeblikket forhandles.

Der er taget højde for betydningen for socialt udsatte med 10 mio. kr. årligt til rygestopkurser til udsatte borgere. Samtidig styrkes kontrollen med aldersgrænserne markant. Der afsættes 5 mio. kr. årligt, til kontrol af aldersgrænser, hvilket er 10 gange så meget, som Sikkerhedsstyrelsen i dag har til kontrol af aldersgrænserne på tobak og alkohol. Endelig er det besluttet at indføre en afgift på 2 kr. pr. ml. væske til e-cigaretter fra 2022.

Omsorg og nærvær i ældreplejen

Regeringen og aftalepartierne har også afsat penge til mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Der afsættes 125 mio. kr. årligt i 2020-2023 og frem til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, herunder at finde veje til at reducere unødige dokumentationskrav og dermed frigøre tid til den enkelte ældre.

Regeringen har i efteråret desuden indgået en aftale om fordeling af midlerne fra reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der prioriterer 367 mio. kr. til sundheds- og ældreområdet.

Midlerne går bl.a. til en opfølgning på demenshandlingsplanen.

Gratis tandpleje til socialt udsatte

I finanslovsaftalen er det også aftalt at etablere et gratis tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere. Der afsættes 40 mio. kr. det første år og 60 mio. kr. årligt i 2021-2023 til etablering af en socialtandpleje i kommunerne. Socialtandplejen skal give de mest socialt udsatte borgere gratis tandpleje, og dermed bidrage til en bedre tandsundhed og livskvalitet for den gruppe af borgere, der har det største behov.