Evalueringer af de enkelte sygehusbyggerier

Regionerne skal udarbejde en evalueringsrapport ved ibrugtagning af de enkelte kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, som beskriver projektets resultater i forhold til at skabe muligheder for effektiviseringer samt bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv.

Evalueringerne skal omfatte opfølgning på projektspecifikke mål, som regionerne har opstillet for det enkelte projekt og som kan henføres til den kvalitetsfondsstøttede investering.

Årlig opsamling fra evalueringer af de ibrugtagne kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Fra og med 2021 indeholder Sundhedsministeriets årlige rapportering til Folketinget en opsamling af viden fra de evalueringer, som ministeriet har modtaget. Rapporteringen for 2021 er den første tværgående opfølgning, og den følger derfor op på evalueringsrapporterne for de fem kvalitetsfondsprojekter, som Sundhedsministeriet har modtaget pr. primo 2022. Orienteringerne er tilgængelige på Folketingets hjemmeside.