Aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler. Fristen for ansøgning er mandag den 1. februar 2021.

Udmøntningen af udlodningsmidlerne til de sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017.

Med loven der er gældende fra 1. januar 2018, er Sundheds- og Ældreministeriet andel af udlodningsmidlerne til aktivitetspuljen (og til rådighedspuljen) pladeret i det der omtales som gruppe 3. Først tildeles gruppe 1 puljemidler – her er Sundheds- og Ældreministeriets driftspuljer placeret, dernæst tildeles gruppe 2 puljemidler, til sidst får gruppe 3 de puljemidler der er til rest. I april/maj måned 2019 får ministeriet en opgørelse over Danske Spils overskud (plus en evt. statsudligning), og først her ved ministeriet hvor stort et beløb, der er til fordeling på aktivitetspuljen 2019.

Aktivitetspuljen, som har til formål at yde tilskud til konkrete aktiviteter og projekter til de sygdomsbekæmpende organisationer.

Hvem kan modtage støtte?
Sygdomsbekæmpende organisationer og foreninger, dvs. organisationer, der gennem dokumenteret støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom.

Organisationerne skal desuden være medlemsorganisationer med skriftlige generalforsamlingsgodkendte love og vedtægter, hvoraf det skal fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål. Endvidere skal organisationerne have årsberetninger, regnskaber og budgetter.

Organisationen skal være hjemhørende i Danmark. Vær opmærksom på, at lokale foreninger/underorganisationer altid skal søge tilskud gennem deres hovedorganisation.

Der kan normalt ikke ydes tilskud til offentlige institutioner/organisationer, enkeltpersoner, grupper, støtteforeninger, pårørendeforeninger, paraplyorganisationer, eller firmaer samt organisationer der kan opnå tilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer.

Sundheds- og Ældreministeriet har pligt til årligt at indberette alle tilskudsmodtagere til Skat, uanset om modtageren skal beskattes af tilskuddet eller ej. Til brug for indberetningen skal organisationen oplyse CVR-nr. (organisationens nummer i Det Centrale Virksomhedsregister).

Hvad ydes der støtte til?
Der ydes støtte til konkrete sygdomsbekæmpende formål, herunder forskning, oplysning og patientstøtte, som ikke kan tilskrives almindelig drift, fra en størrelsesorden på 10.000 kr. og opefter.

Som eksempel på konkrete formål kan nævnes fremstilling af informationsmateriale, konferencer, workshop, udflugter, mindre forskningsprojekter, kampagner, efteruddannelse (ikke frikøb af medarbejdere), kurser m.m.

Der kan ikke søges støtte til udgifter, der allerede er afholdt. Endvidere kan der ikke søges om støtte til drifts- og anlægsudgifter, mindre istandsættelsesarbejder eller mindre anskaffelser som fx kontormaskiner.

Bemærk, at det er et krav, at der skal udarbejdes et budget/specifikation for hver enkel aktivitet (se pkt. 5 i vejledningen).

Anvendelse og revision
Tilskuddet skal være anvendt senest den 30. juni 2022.

Efterfølgende projektregnskab forsynet med revisors påtegning om anvendelse af tilskudsbeløb til det givne formål skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. april 2023.

Det er en betingelse, at Rigsrevisionen kan få adgang til at foretage en nærmere gennemgang af regnskabsmaterialet, hvis det er nødvendigt.

Fordelingen forventes at finde sted primo juli 2021.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til: 
Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail: ama@sum.dk

Ansøgningsskema for 2021

Ansøgninsfrist: 1. februar 2021.
Alle ansøgere vil modtage et kvitteringsbrev. Hvis man ikke har modtaget et kvitteringsbrev senest den 1. marts 2021 bør Sundheds- og Ældreministeriet kontaktes. 

Vejledning til ansøgningsskema 2021.pdf

Ansøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2021.pdf