Puljeopslag: Forskning i spilafhængighed

I forbindelse med aftalen Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige fra juni 2022 blev det aftalt at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at bekæmpe danskernes spilafhængighed.

I april 2023 blev det politisk besluttet, at 5 mio. kr. ud af de 10 mio. kr. i 2023 skal bruges til forskning i spilafhængighed. Derfor opslår Indenrigs- og Sundhedsministeriet hermed nærværende ansøgningspulje til forskning i spilafhængighed – særligt målrettet forskning, der kan afhjælpe spilafhængighed i Danmark, fx i form af behandlingsrettede forskningsprojekter målrettet mennesker med spilafhængighed og en samtidig psykisk lidelse. 

Ansøgningspuljen er på i alt 4,9 mio. kr. i 2023, mens 0,1 mio. kr. er afsat til administration. 

Formelle krav til ansøgningen

For at et forskningsprojekt kan komme i betragtning til støtte skal følgende fremgå af ansøgningen (jf. tilhørende ansøgnings- og budgetskema)

 • Formål og problemstilling: En formålsbeskrivelse for projektet og relevans i forhold til opslagets overordnede formål med en velargumenteret beskrivelse af, hvilke behov og udfordringer projektet adresserer.
 • Indhold, metode og datagrundlag: En præsentation af de specifikke spørgsmål eller hypoteser, der skal undersøges af projektet, samt en klar beskrivelse af anvendte metoder samt datagrundlag.
 • Implementering: En beskrivelse af, hvordan projektets resultater påtænkes at kunne anvendes i praksis – særligt i relation til, hvordan projektet kan være medvirkende til at afhjælpe spilafhængighed i Danmark.
 • Forventede resultater og formidling: En beskrivelse af forskningsprojektets overordnede succeskriterier, og hvordan forskningsprojektet vil være med til at skabe ny viden, samt hvordan projektets resultater kan formidles.
 • Projektgruppens kvalifikationer: Ansøgningen skal foruden projektbeskrivelsen indeholde en beskrivelse af ansøgerens/ansøgernes kvalifikationer og beskrivelse af den relevante forskning, som denne/disse tidligere har gennemført. Beskrivelsen skal også inkludere eventuelle samarbejdspartnere i projektet.
 • Projektgruppens organisering: En beskrivelse af forskningsprojektets organisation, samarbejdspartnere samt en detaljeret tids- og projektplan med samtlige væsentlige milepæle og leverancer.
 • Proces- og tidsplan for projektet
 • Detaljeret budget

Kriterier for udvælgelse af ansøgning

Nedenstående kriterier er valgt med henblik på at sikre, at tildeling af midler understøtter puljens faglige fokus, som er forskning, der kan afhjælpe spilafhængighed i Danmark, fx i form af behandlingsrettede forskningsprojekter målrettet mennesker med spilafhængighed og en samtidig psykisk lidelse eller forskningsprojekter målrettet børn og unge med spilafhængighed:

 • Evidens inden for ludomaniområdet via en kontinuerlig systematisk vidensopsamling med validerede måleredskaber.
 • Projektet bygger på evidens fra velafprøvede indsatser/redskaber eller søger at afprøve og/eller udvikle nye indsatser/redskaber.
 • Projektet bidrager til et langsigtet løft af indsatsen til behandlingen af mennesker med spilafhængighed.
 • I projektet bør det fremgå, hvordan ansøger har lavet en konkret plan for, hvordan projektet forankres, fastholdes og/eller udbredes efter projektperiodens afslutning. 

Puljen administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der sammen med Innovationsfonden og Sundhedsstyrelsen varetager den faglige udvælgelse af det/de forskningsprojekter, som vil få tildelt midler.

Økonomi

Der er i 2023 afsat 4,9 mio. kr. til forskning i spilafhængighed. Der tildeles som udgangspunkt midler til max 1-3 forskningsprojekter, hvortil der kan søges hel eller delvis finansiering. Det bemærkes, at tilskud er alt inklusiv, herunder overhead. Såfremt der er ansøgt eller modtaget midler fra anden side til det pågældende forskningsprojekt, skal det fremgå af ansøgningen. 

Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtager ansøgninger om tilskud for beløb, der overstiger puljens samlede størrelse, vil det være nødvendigt at prioritere mellem ansøgningerne. I så fald vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet uddele midler til det projekt/de projekter, som bedst lever op til de opstillede kriterier for ansøgningen. Desuden kan det blive nødvendigt for Indenrigs- og Sundhedsministeriet at justere det ansøgte beløb.

Regnskabs- og revisionsinstrukser udsendes samtidigt med bevillingsskrivelse. Regnskab aflægges til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøgningens budget skal udarbejdes i det medfølgende budgetskema. Budgettet skal udarbejdes detaljeret: Der skal indgå timetal og timesatser vedr. alle budgetlagte lønudgifter og antal og pris. pr. stk. vedr. alle driftsudgifter.

Hvem kan ansøge og få andel i midlerne?

Enhver juridisk enhed i Danmark (f.eks en virksomhed, en forskningsinstitution, en offentlig institution mv.), kan ansøge eller deltage som partner. Såfremt en nøgleperson i projektet ikke længere er tilknyttet bevillingsmodtageren, forbeholder Indenrigs- og Sundhedsministeriet sig ret til at regulere videreførelsen af bevillingen i henhold til vilkårene beskrevet i det tilsendte tilsagnsbrev, som vil gælde for bevillingen. 

Afrapportering

Bevillingsmodtagere forpligter sig til løbende at afrapportere til Indenrigs- og Sundhedsministeriet via statusrapporter, mens projektet pågår, samt fremsende endelig afrapportering efter projektets afslutning. Yderligere information herom vil fremgå af tilsagnsbreve til tilskudsmodtagerne. 

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsskema inkl. projektbeskrivelse og  budgetskema

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023.

Ansøgning med tilhørende bilag sendes elektronisk til: sum@sum.dk, cc Marie Skaaning Andersen på e-mail: msan@sum.dk

Ansøgningen bedes mærket "Ansøgning til pulje til forskning i spilafhængighed 2023"

Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventer at give tilsagn til udvalgte forskningsprojekter inden udgangen af 2023.

Kontakt

Faglige eller generelle spørgsmål:

Marie Skaaning Andersen
E-mall: msan@sum.dk
Tlf.: 20 23 67 62

Økonomiske spørgsmål:

Camilla Fleckenstein Vedsted Jacobsen
E-mail: cfvj@sum.dk
Tlf.: 23 47 61 94