Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

Formål

Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har med finansloven for 2022 aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

 Som led i aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen. Med puljen får kommunerne således mulighed for at søge midler til at udvide kapaciteten i takt med, at flere årgange bliver en del af ordningen. På den baggrund indkalder Sundhedsministeriet med dette opslag ansøgninger om støtte fra følgende pulje: 

  • Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

 Med dette puljeopslag udmøntes 59,4 mio. kr. i 2022 og 59,8 mio. kr. i 2023. De resterende midler udgør Sundhedsministeriets administrationsudgifter.

 Midler afsat for 2024 og 2025 forventes at blive udmøntet på baggrund af et nyt puljeopslag i første halvdel af 2023. 

Baggrund 

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Aftalen har blandt andet til formål at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet. Aftalen er efterfølgende udmøntet i ny lovgivning med ikrafttrædelse den 1. juli 2022. Som en del af aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en anlægspulje, der kan understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale tandpleje. 

Det følger af aftalen, at ordningen implementeres gradvist over en årrække, så børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Det betyder, at unge, der fylder 18 år i 2022 er den første årgang, som efter lovens ikrafttrædelse den 1. juli 2022, omfattes af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt implementeret i 2025. 

Generelt om ansøgningspuljen 

Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Sundhedsministeriet. 

Puljen bliver udmøntet på baggrund af ansøgninger og i overensstemmelse med de beskrevne formål og kriterier. 

Midlerne vil ikke blive udmøntet efter en fast fordelingsnøgle i forhold til de enkelte kommuner. 

Sundhedsministeriet vil i vurderingen af de modtagne ansøgninger foretage en prioritering mellem ansøgningerne ud fra de støtteberettigede formål og kriterier. Det følger heraf, at alle kvalificerede ansøgere ikke nødvendigvis opnår tilsagn, samt at der kan gives tilsagn til et lavere beløb end det ansøgte. Det gælder særligt, såfremt ministeriet modtager ansøgninger om tilskud for et beløb, der overstiger puljens størrelse. 

Støtteberettigede parter

Kommuner er ansøgningsberettigede parter til denne pulje. 

Kommunerne kan som ansøgningsberettigede udarbejde en ansøgning til puljen med inddragelse af andre relevante aktører. 

Midlerne kan anvendes til etablering eller renovering af kommunale tandplejeklinikker. Der kan desuden søges til etablering elle renovering af kommunalt ejede lokaler, som udlejes til praktiserende tandlæger eller tandplejere på markedsvilkår, jf. sundhedslovens § 205 b. 

Der kan også ydes støtte til projekter mellem private parter og det offentlige, f.eks. i de tilfælde, hvor en tandlæge eller kreds af tandlæger selv ønsker at eje sit praksislokale, og hvor projektet herudover indeholder kommunalt ejede lokaler. I sådanne projekter kan der alene ydes etableringsstøtte til de offentlige lokaler og evt. til indkøb af udstyr, der stilles til rådighed for f.eks. praktiserende tandlæger i egne lokaler. Udstyr, der stilles til rådighed for private parter, sker ligeledes på markedsvilkår, jf. sundhedslovens § 205 b.  

Støtteberettigede formål og kriterier 

Formålet med puljen er at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Der tildeles udelukkende støtte til kommunale anlægsudgifter. 

Der kan søges om: 

  • Midler til etablering eller renovering af lokaler, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
  • Midler til indkøb af relevant udstyr/apparatur, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje. 

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: 

  • Antallet af unge i alderen 18-21 år, som kommunen får ind i børne- og ungdomstandplejen.
  • Den relative stigning i antallet af brugere som følge af udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen.
  • At projektet er nødvendigt for at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
  • At der i projektet er fokus på at sikre tilgængelighed for den nye gruppe af unge i alderen 18-21 år, der gradvist omfattes af ordningen. 

Der tildeles i udgangspunktet midler til projekter, der søger om tilskud på minimum 2,5 mio. kr. Ansøgninger om færre midler kan komme i betragtning, hvor særlige forhold gør sig gældende i pågældende kommune. 

Medfinansiering er ikke et krav, men kan i forhold til f.eks. bygningsmæssige nyetableringer af børne- og ungdomstandplejen være en forudsætning for, at projektet vil kunne gennemføres. 

Ansøgningsprocedure og øvrige vilkår 

Ved ansøgning af midler fra puljen skal vedlagte ansøgningsskema udfyldes. Fristen for at søge puljen er den 28. oktober 2022 kl. 12.00. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. 

Efter fristen vurderes ansøgningerne af Sundhedsministeriet. Derefter vil ministeriet tilstræbe, at tilsagnsskrivelser senest er udsendt primo december 2022. 

Ansøgningsskema skal sendes til Sundhedsministeriet pr. e-mail til sum@sum.dk med kopi til auw@sum.dk og msmj@sum.dk og mærkes ”Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje”. 

Ansøgningerne skal foruden det udfyldte ansøgningsskema indeholde følgende bilag:

  • En tidsplan over projektets forløb.
  • Et specificeret budget for projektet, herunder evt. forudsat egenfinansiering fra kommune samt eventuel støtte fra anden side. Der gøres opmærksom på, at alle ansøgninger skal være ekskl. moms.
  • En projektbeskrivelse for det konkrete byggeprojekt og/eller de konkrete indkøb af relevant udstyr. 

Ansøgninger kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse i kommunen. Ansøgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet på lige fod med øvrige ansøgninger. I disse tilfælde vil et evt. tilsagn dog være med forbehold for politisk godkendelse, og at denne eftersendes hurtigst muligt til Sundhedsministeriet. 

Bevillingen udmøntes som tilskud til dækning af de kommunale udgifter fraregnet kommunal egenfinansiering. Den konkrete tilskudsandel fastsættes i forbindelse med tilsagnet. 

Bevillingen udbetales i takt med finansieringsbehovet. 

Det bemærkes, at midlerne ikke kan anvendes før, ministeriet har givet tilsagn. 

Det bemærkes videre, at kommunen skal igangsætte arbejdet med projektet umiddelbart efter modtagelsen af tilsagn, der forventet udsendt primo december, og at midlerne senest være brugt inden udgangen af 2025.   

Opfølgning 

Der følger med bevillingen et krav om, at kommunen fremsender en kvartalvis økonomisk status for projektet samt en årlig samlet status for projektet. 

   

Ansøgningsskema og ansøgningsfrist

Hent asøgningsskema

Ansøgningsfrist: Fredag den 28. oktober 2022 kl. 12:00

Yderligere oplysninger

Sundhedsministeriet kan kontaktes i ansøgningsperioden om:

Spørgsmål om økonomi og administration:

Kasper Dahl
Chefkonsulent
Tlf. 72 26 94 54
kda@sum.dk 

Generelle faglige spørgsmål:

Frederikke Fleischer
Fuldmægtig
Tlf. 29 66 62 53
ffl@sum.dk

Malte Smith Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf. 29 21 77 12
msmj@sum.dk

Allan Uygur Wessel
Teamleder
Tlf. 50 74 34 61
auw@sum.dk