Pulje til styrkelse af digitale kompetencer i sundhedsvæsenet

Regioner, kommuner, hospitaler, uddannelsesinstitutioner mv. kan nu søge om tilskud til projekter, der styrker eller opkvalificerer digitale kompetencer hos sundhedspersoner og/eller patienter.

En ny pulje til styrkelse af digitale kompetencer i sundhedsvæsnet er blevet oprettet. Puljen skal sikre anvendelse af nye innovative teknologier, som kan bidrage til en effektiv og sikker behandling af patienterne, samt øge eksporten hos de danske life science virksomheder. Puljen er oprettet på baggrund af aftalen om Strategi for life science i maj 2021 mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget.

Puljen udgør 2,0 mio. kroner i 2022.

Puljens formål

Puljen har til formål at understøtte projekter, der styrker digitale kompetencer blandt sundhedspersoner og patienter. I denne sammenhæng forstås sundhedspersoner som medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet, samt studerende og undervisere på de sundhedsfaglige grund- og efteruddannelser. Puljen skal således udbetale puljemidler til projekter, der understøtter styrkelse af sundhedspersonernes og/eller patienters digitale kompetencer på f.eks. faggruppeniveau, organisationsniveau eller sektorniveau.

Hvem kan søge?

Puljemidlerne kan eksempelvis søges af:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Hospitaler
 • Patientforeninger

Puljen giver mulighed for, at kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner mv. søger sammen – eventuelt i et tværsektorielt projekt. Derudover kan de ansøgningsberettigede parter udarbejde ansøgningen til puljen i fællesskab med andre relevante aktører. Det skal dog fremgå tydeligt af ansøgningen, hvilken part der har ansvaret for projektet/initiativet.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges midler til projekter, som primært har til hensigt at styrke eller opkvalificere sundhedspersonalets, patienternes, de studerendes eller undervisernes digitale kompetencer.

Der er på forhånd ikke fastsat minimale og maksimale tilskudsbeløb. Ansøgere opfordres til at kvalificere spændvidden i deres ønske om tilskud. Desuden kan ansøgere angive minimum og maksimum for, hvor mange midler der ansøges om.

Udvælgelseskriterier

Det vægtes særligt højt, at projekterne understøtter puljens formål, samt at der kan opstilles konkrete og entydige mål for projekterne, og at der fremgår en klar og velbeskrevet organisering. Derudover anses det særligt positivt, at projekterne har en høj volumen, hvilket vil sige vedrører flere typer patienter, medarbejdere, studerende, undervisere mv.

Udvælgelseskriterierne er følgende:

 • I hvilken grad projektet styrker eller opkvalificerer digitale kompetencer hos patienter, medarbejdere, studerende, ledere mv., således at de understøttes til at anvende nye innovative digitale og teknologiske redskaber, løsninger, behandlingsmuligheder mv.
 • I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet samt kriterier for, hvornår disse mål er opfyldt.
 • I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af projektets organisering, herunder ledelsesmæssig forankring.
 • Forventet volumen, forstået som den baseline, der forventes at opnå effekter på, eksempelvis i form af antallet af omfattede ledere, medarbejdere, patienter, studerende mv. Et projekt, der forventer effekt på mange vil som udgangspunkt blive vurderet højere end et projekt, der forventer effekt på få.
 • Styrke og kvalifikation af forventede kvalitative og/eller kvantitative effekter. F.eks. vil et projekt, som forventer stor effekt, blive vurderet højere end et projekt, der forventer lille effekt.
 • Det vil vægte positivt i vurderingen af projektansøgningen, hvis der står både region(er), kommune(r) og/eller uddannelsesinstitution(er) mv. bag.
 • Det vægtes positivt i vurderingen, hvis ansøger stiller med egenfinansiering.

Det givne projekt forpligter sig til at fremsende et revisorpåtegnet regnskab til ministeriet, samt en afsluttende rapportering, der på et overordnet niveau beskriver resultaterne og gevinsterne af projektet.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, som fremsendes med underskrift til Rasmus Brahe Jespersen (rbj@sum.dk). I emnefeltet indsættes: ”Puljeopslag 2022: Styrkelse af digitale kompetencer” samt ansøgers navn.

Kontakt

Spørgsmål til puljen kan rettes til:
Rasmus Brahe Jespersen
Fuldmægtig
Mail: rbj@sum.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 1. juli 2022

Send udfyldt ansøgningsskema inkl. underskrift til pr. mail til rbj@sum.dk.

I emnefeltet skrives: "Puljeopslag 2022: Styrkelse af digitale kompetencer” samt ansøgers navn