Ny pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Sundhedsministeriet inviterer ansøgere til at indsende ansøgninger om at få andel i de statslige puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i form af døgnbehandling.

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2012-2015 blev der afsat en permanent bevilling på 14,8 mio. kr. årligt (2022-pl) til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i form af døgnbehandling.

Midlerne fra puljen er tidligere blevet udmøntet som en pulje til en række kommuner i hhv. 2012-2015, 2016-2019 og 2020-2021.

Den seneste udmøntning af puljen udløber i 2021, og det er på den baggrund blevet besluttet at afsætte en ny ansøgningspulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i perioden fra 2022-2025 på alt 53,6 mio. kr. fordelt med 13,4 mio. kr. årligt . Kommunerne vil kunne søge om midler, så de kan tilbyde deres dobbeltbelastede borgere et kvalificeret døgnbehandlingstilbud. Det kan ske ved at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder eller, hvis det vurderes påkrævet, ved at oprette eller udvide et kommunalt døgnbehandlingstilbud.

Udover de 53,6 mio. kr. vil der i perioden 2022-2025 blive afsat 1,4 mio. kr. årligt til kompetencecenteret på Ringgården, hvilket svarer til 5,6 mio. kr. for hele perioden.

Baggrund

Mennesker, der både er afhængige af alkohol, og som samtidig har en psykisk lidelse, har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidigt omfatter behandling af den psykiske problematik.

Kommunerne er ansvarlige for alkoholbehandlingen, bortset fra når de alkoholafhængige er indlagt på sygehus. Den enkelte kommune har valgfrihed i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen for dobbeltbelastede. Kommunen kan selv etablere behandlingspladser, træffe aftale med region/en anden kommune eller træffe aftale med private udbydere af behandlingstilbud. Kommunal behandling af personer med alkoholafhængighed sker ofte i ambulant regi. Imidlertid kan dobbeltbelastede, der ofte ud over afhængigheden og de psykiske lidelser, har massive sociale og fysiske problemer, have behov for døgnbehandling som en del af et samlet behandlingsforløb.

Sundhedsministeriet indkalder hermed ansøgninger fra kommuner om tilskud fra puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

Ansøgningskriterier

For at ansøge midler fra puljen skal der skal anvendes et ansøgningsskema - se boksen til højre.

Hvis kommunen ønsker at tilvejebringe døgnbehandling til dobbeltbelastede ved at købe dobbeltfokuseret døgnbehandling på en kvalificeret døgnbehandlingsinstitution, skal ansøgningen indeholde klare mål/succeskriterier. Derudover skal der være en beskrivelse af, hvordan de opstillede mål dokumenteres. Konkret skal ansøgningen indeholde:

  • En angivelse af, hvilket døgnbehandlingstilbud kommunen ønsker at købe den dobbeltfokuserede døgnbehandling fra og en beskrivelse af denne institutions kompetencer på området.
  • En beskrivelse af, hvordan man vil sikre, at flere dobbeltbelastede med behov for dobbeltfokuseret døgnbehandling modtager et kvalificeret behandlingstilbud.
  • En opgørelse over det forventede antal døgnbehandlingsforløb for dobbeltbelastede, som man søger midler til.
  • En beskrivelse af plan for monitorering og afrapportering.
  • Et udspecificeret budget.

Hvis man ønsker at udvide kommunens eget døgnbehandlingstilbud eller at oprette et eget kommunalt døgnbehandlingstilbud, skal der være en redegørelse for:

  • Det ansøgte beløb – (der gives ikke penge til husleje).
  • De positive effekter af at opbygge eller udvide et eget kommunalt døgnbehandlingstilbud til dobbeltbelastede.
  • En beskrivelse af initiativerne i forhold til at sikre, at flere dobbeltbelastede modtager dobbeltfokuseret døgnbehandling.
  • De valgte behandlingsmetoder i behandlingstilbuddet til dobbeltbelastede, elementerne og faserne i behandlingsplanen samt samarbejdet med psykiatrien omkring de dobbeltbelastede.
  • En beskrivelse af, hvordan effekterne af behandlingstilbuddet dokumenteres.

Såfremt ministeriet modtager ansøgninger om tilskud for et beløb, der overstiger puljens størrelse, vil det være nødvendigt at foretage en prioritering af ansøgningerne.

Ministeriet vil prioritere, at alle ansøgninger, der fagligt vurderes at opfylde ovenstående kriterier, og som har valgt et kvalificeret behandlingstilbud – uanset om der er tale om et privat, regionalt eller kommunalt behandlingstilbud – vil få andel i puljemidlerne. Ministeriet vil i den forbindelse tildele midlerne efter kommunernes befolkningsstørrelse, hvilket også har været fremgangsmåden ved tidligere udmøntninger af puljen i hhv. 2016 og 2020.

Ministeriet vil ved sin vurdering af ansøgningerne indhente Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af ansøgningerne.

Der gøres opmærksom på, at alle ansøgninger skal være ekskl. moms. Bevillingen udmøntes som tilskud med op til 100 pct. af de kommunale udgifter. Sundhedsministeriet skal anmode om sammen med den enkelte ansøgning at modtage en oversigt, der viser, hvornår de ansøgte midler ønskes udbetalt.

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal årligt følge op på resultater af indsatsen i forhold til de dobbeltbelastede, og der skal efter tilskudsperiodens afslutning være en afsluttende afrapportering til Sundhedsministeriet, der forholder sig til målopfyldelse og effekt. Efter projektperioden skal der kunne redegøres for de konkrete resultater i form af øget aktivitet, forbedret samarbejde, forbedret behandlingskvalitet mv.

Kontakt

Faglige spørgsmål:
Anette Pagh Rosenthal
Mail: anpr@sst.dk
Tlf.: 21 35 40 95

Økonomiske spørgsmål:
Mathias Vinzent
Mail: mvk@sum.dk
Tlf.: 20 52 93 05 

Administrative spørgsmål:
Line Bork
Mail: linb@sum.dk
Tfl.: 20 26 08 38

Ansøgningsskema og frist

Hent ansøgningsskema.(word)
Hent budgetskema.(excel)

Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 4. februar 2022. Ansøgninger, der modtages efter den 4. februar 2022, vil ikke komme i betragtning.

Send ansøgningen pr. mail til:
sum@sum.dk, cc. msan@sum.dk,
Ansøgningen mærkes i emnefelt: ”Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede”