Ludomanipulje - forebyggelse og behandling af ludomani i 2021 og 2022

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til forebyggelse og behandling af ludomani på 36,0 mio. kr. i 2021 og 36,0 mio. kr. i 2022 med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2021.
Ansøgningen er lukket.

Puljen dækker således midler for år 2021 og 2022. 

Det gælder både for ansøgninger vedr. forebyggelsesaktiviteter og behandlingsaktiviteter på ludomaniområdet. Den nye udmøntningsform betyder også, at midler for 2022 som udgangspunktet ikke slås op igen.

Ministeriet tager stilling til den interne fordeling af midler til henholdsvis forebyggelse og behandling, når ministeriet har modtaget og vurderet de indkomne ansøgninger. I lighed med tidligere år, vil puljemidlerne hovedsagligt blive udmøntet til behandling af ludomani.

Kommuner er som tidligere år ikke berettiget til at modtage midler fra pulje til forebyggelse og behandling af ludomani 2021-2022.

Forebyggelse

Midler til forebyggelse af ludomani kan søges af private behandlingsinstitutioner, der kan påtage sig denne opgave efter nogle nærmere fastsatte kriterier.

Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde den 5. februar 2018 en forebyggelsesstrategi for ludomani. Ved fordeling af midlerne til forebyggelse i 2021 og 2022 vil der blive lagt vægt på, at forebyggelsesindsatserne er rettet mod ét eller flere af de tre pejlemærker for forebyggelse af ludomani og risikospil, som blev opstillet i forebyggelsesstrategien:

  1. Forebyggende informationsarbejde på nationalt og lokalt plan
  2. Indsats målrettet risikogrupper
  3. Forebyggende indsats mod tilbagefald

Hent strategien

Ved vurdering af indkomne ansøgninger lægges der derudover bl.a. vægt på, at en del af forebyggelsesindsatserne fokuserer på forebyggelse af ludomani blandt unge.

Som følge af en tidligere evaluering  som Sundheds- og Ældreministeriet har fået gennemført, vil der i forbindelse med vurdering af ansøgninger blive lagt vægt på, at forebyggelsesindsatserne sigter på at nå bredt ud med oplysning om ludomani, herunder igennem borgerrettet forebyggelse med særlig fokus på elever og forældre til børn i grundskolen.

Hent evalueringen

VIVE (det Nationale Forskningscenter for Velfærd, tidligere SFI) offentliggjorde i 2016 to prævalensundersøgelser af pengespil og spilleproblemer blandt henholdsvis voksne (18-74 årige) og unge (12-17 årige), der viser, at det langt overvejende er drenge i de ældre aldersgrupper og unge mænd mellem 18-39 år, som er i risikozonen for at udvikle en problematisk spiladfærd.

Hent rapporterne:
Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016
Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

Behandling

For så vidt angår behandling af ludomaner, kan disse midler søges af private behandlingsinstitutioner for ludomaner eller andre institutioner, der kan påtage sig denne opgave efter nogle nærmere fastsatte kriterier.

Ministeriet har i 2018 fået gennemført ”Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani (2015-2017)”. På baggrund af evalueringen lægges der vægt på, at effekten af behandlingsaktiviteter måles på validerede skalaer, som er egnede til formålet, således at effekten af behandlingen systematisk dokumenteres. Ligeledes lægges der vægt på, at institutionerne anvender sine aggregerede data om effekten af en given behandlingsaktivitet i institutionens løbende arbejde, herunder ift. evt. at tilpasse en indsats, så der opnås bedst mulig effekt af fremtidige indsatser.

Hent evalueringen

Derudover lægges vægt på, at institutionerne gør sig overvejelser om tilbuddenes tilgængelighed, herunder muligheder for bred geografisk dækning, så flest muligt har adgang til behandling af ludomani i hele landet.

Ved fordelingen af midlerne til behandling vil der også blive lagt vægt på behandling, som følger anbefalingerne i rapporten ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani” og behandling i form af samtaler, samtaleforløb, kursusforløb og behandlingsopfølgning for ludomaner og deres pårørende. I tilknytning hertil vil der endvidere bl.a. blive lagt vægt på rådgivning og vejledning af ludomaner og deres pårørende, samt at behandlingsstedet kan dokumentere effekten af de anvendte behandlingsmetoder.

Hent rapporten

Kontakt

Generelle spørgsmål:

Zelle Huma Sheikh
Fuldmægtig 
Tlf. 72 26 95 66
Mail:  zhs@sum.dk

Spørgsmål vedrørende økonomi:

Per Hemmingsen
Specialkonsulent
Tlf. 72 26 95 51
Mail:
phe@sum.dk

Ansøgning

Hent hele puljeopslaget

Ansøgningen er lukket.