Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

03-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag, som styrker patientsikkerheden og gør tilsynet med behandlingssteder mere effektivt.

Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid til de sundhedspersoner, de møder i sundhedsvæsnet. Derfor skal sundhedsmyndighederne også have mulighed for at kunne gribe hurtigt ind og stoppe læger og andre sundhedspersoner, som fejlbehandler patienter og er til fare for patientsikkerheden. Og med det lovforslag, vi har vedtaget i dag, giver vi Styrelsen for Patientsikkerhed bedre redskaber til at føre et effektivt og målrettet tilsyn til gavn for patienterne.


 Det siger sundhedsminister Sophie Løhde, der er tilfreds med, at et flertal af folketingsmedlemmerne i dag har trykket på den grønne knap i Folketingssalen og dermed stemt for et omfattende lovforslag, der styrker Styrelsen for Patientsikkerheds muligheder for hurtigt at sætte en stopper for sundhedspersoner, der udgør en fare for patientsikkerheden.
 
Det sker bl.a. ved at give styrelsen mulighed for at forbyde en sundhedsperson at udøve faglig virksomhed, mens en tilsynssag undersøges nærmere, og ved automatisk at fratage autorisationen fra læger og andre sundhedspersoner, der har fået inddraget deres autorisation i udlandet.
 
Samtidig bliver Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder risikobaseret. Det betyder, at styrelsen fremover kan sætte ind de steder, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst. Sophie Løhde siger:

Vi omlægger tilsynet, så styrelsen ikke længere skal føre faste, tilbagevendende tilsynsbesøg med de behandlingssteder, der godt kan finde ud af at føre patientjournaler, håndtere medicin på den rigtige måde osv. I stedet skruer vi op for tilsynet de steder, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med patientsikkerheden. På den måde sikrer vi, at styrelsen bruger ressourcerne dér, hvor behovet er størst.

Videregivelse af medicinoplysninger gør det nemmere at følge op på tilsynssager

Lovforslaget styrker også myndighedernes muligheder for at følge op på patienter, der kan have været udsat for medicineringsfejl i deres behandlingsforløb.
 
Sundhedsdatastyrelsen får nemlig mulighed for at videregive oplysninger fra Lægemiddeladministrationsregistret om den enkelte læges medicinordinationer til Styrelsen for Patientsikkerhed. På den måde kan styrelsen i sit tilsynsarbejde eksempelvis følge op på, om lægen har udskrevet store mængder afhængighedsskabende medicin til sine patienter.

Det er vigtigt at understrege, at de nye regler ikke betyder, at myndighederne bare uden videre kan få adgang til den enkelte patients medicinoplysninger. Men i helt særlige situationer kan det af hensyn til patienten selv eller de pårørende være relevant at kunne se, hvilken medicin lægen har ordineret.

Siger sundhedsministeren og fortsætter:

Det gælder f.eks. i situationer, hvor lægen i modstrid med reglerne ikke har ajourført patienternes journaler, som derfor kan være misvisende. I sådanne situationer kan det i dag være svært for Styrelsen for Patientsikkerhed at følge op på en tilsynssag. Og hvis en patient søger erstatning, får Patienterstatningen også et mangelfuldt grundlag at vurdere erstatningssagen ud fra, fordi man ikke kan se i journalen, hvilken medicin den enkelte patient har fået udskrevet. Det er ikke i patienternes interesse, og derfor giver vi nu mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed i visse situationer kan videregive medicinoplysninger.

 
Læs lovforslag L 184: Lovforslag om Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v. på Folketingets hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet