Koncern IT-strategi

Strategi for it og digitalisering i Sundheds- og Ældreministeriets koncern 2017–2020.

Sundheds- og Ældreministeriet spiller en central rolle i udviklingen af et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen. Ministeriets opgaver spænder over en bred vifte af opgaver fra politik- og myndighedsopgaver over administrations- og forvaltningsopgaver til dokumentation og forskning.

It spiller en væsentlig og integreret rolle i alle dele af ministerområdets opgavevaretagelse, og en velfungerende og sikker it-understøttelse er afgørende for at Sundheds- og Ældreministeriet kan løse sine opgaver effektivt og understøtte regeringens visioner for et sundt Danmark. 

Koncern-it strategien medvirker til at skabe et solidt og stabilt fundament for at koncernens medarbejdere kan udføre deres opgaver på en god og effektiv måde, så borgere, sundhedsprofessionelle og virksomheder oplever et velfungerende, trygt og sammenhængende sundhedsvæsen.

Strategien er opbygget omkring fem temaer, er udgør de strategiske målsætninger i perioden: 

Tema 1: Fortsat professionalisering af opgaveløsning og metoder

Tema 2: Forretningsudviklingsbehov

Tema 3: Sikkerhed- og compliance

Tema 4: Konsolidering og modernisering

Tema 5: Koncernens rolle i sundhedsvæsenet   

For hvert tema er der angivet en række konkrete initiativer, der i særlig grad vurderes at medvirke til at realisere koncernens ambitioner og målsætninger inden for temaet. Disse initiativer udgør strategiens handlingsplan for 2017-2020.