Afdeling for Strukturel Sundhed

Afdelingen for Strukturel Sundhed består af kontoret for Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed, Koncernøkonomi, Sundhedsøkonomi og Analyse, Intern administration samt HR.

Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed

Kontoret koordinerer og udvikler ministeriets arbejde med brugen af data, digitale indsatser og nye teknologier i sundhedsvæsenet, ligesom det fører tilsyn med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier og arbejder med cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. Kontoret koordinerer dermed en række programmer og større investeringer i sundhedsvæsenets fysiske og digitale infrastruktur, som bidrager til omstilling og modernisering af vores sundhedsvæsen.

Kontorchef
Stine Sønderby Bonde
Mail: ssbo@sum.dk   

Koncernøkonomi

Kontoret har ansvaret for koncernens samlede økonomiske rammer, der omfatter udgiftsopfølgning, økonomistyring samt mål- og resultatstyring ift. koncernens institutioner. Kontoret bidrager til økonomisiden i de mange politiske forhandlinger, der er på sundhedsområdet, og gennemfører herudover koncernens DUT-forhandlinger med KL og Danske Regioner, ligesom det har ansvaret for bidrag til årets bloktilskudsaktstykker.

Kontorchef
Cecilie Svane Olesen
Mal: clso@sum.dk

Tilskudschef
Kåre Degn Johansson
Mail: kdj@sum.dk

Sundhedsøkonomi og Analyse

Kontoret koordinerer en række politiske forhandlingsprocesser på ministerområdet, eksempelvis forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi og finanslovsforhandlingerne. Derudover har kontoret ansvaret for udarbejdelsen af større analyser, beslutningsgrundlag og udvalgsarbejder, der bidrager til bedre incitamentsstruktur, styring og ressourceanvendelse på sundhedsområdet.

Chef for forhandlingsøkonomi og monitorering
Lars Grunnet 
Mail: lgr@sum.dk 

Konstitueret analysechef

Kristian Binderup Jørgensen
Mail: krhj@sum.dk 

Intern administration

Kontoret er ansvarlig for opgaver vedr. intern IT og elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH). Derudover har kontoret ansvar for opgaver på serviceområdet og en række administrative opgaver som brugeroprettelser, sikkerhedsgodkendelser og fortjenstmedaljer.

Chef for IT, Service og Intern Administration
Pernille Seaton
Mail: pse@sum.dk 

HR

HR er ansvarlig for HR-understøttelsen af departementet, herunder bl.a. ansættelser, fælles onboarding-aktiviteter, kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, trivselsmålinger og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Herudover varetager kontoret også sekretariatsbetjeningen af samarbejdsudvalget.

Personalejura og Overenskomster samt Koncernprogrammer understøtter ministerområdets institutioner, herunder også departementet med henholdsvis personalejuridisk bistand og udvikling af koncernfælles indsatser og aktiviteter som f.eks. tværgående employer branding og kompetenceudvikling.

Kontorchef
Trine Brøbecher
Mail: trbr@sum.dk

Afdelingschef

NN

Sekretær for afdelingschefen

Mette Rahbek
Tlf.: 27 28 99 11
Mail: mera@sum.dk

Afdelingssekretær

Lene Lundgreen
Tlf.: 22 93 47 28
Mail: llu@sum.dk