Afdeling for Strukturel Sundhed

Afdelingen for Strukturel Sundhed består af kontoret for Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed, Koncernøkonomi samt Sundhedsøkonomi og Analyse. Afdelingen har ansvaret for sundhedsøkonomi, sygehusbyggerier samt sundheds-it. Endvidere for koncernens økonomi, puljeadministration og departementets økonomi og drift.

Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed

Kontoret koordinerer og udvikler ministeriets arbejde med brugen af data, digitale indsatser og nye teknologier i sundhedsvæsenet, ligesom det fører tilsyn med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier og arbejder med cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. Kontoret koordinerer dermed en række programmer og større investeringer i sundhedsvæsenets fysiske og digitale infrastruktur, som bidrager til omstilling og modernisering af vores sundhedsvæsen.

Kontorchef
Stine Sønderby Bonde
Email: ssbo@sum.dk   

Koncernøkonomi

Kontoret har ansvaret for koncernens samlede økonomiske rammer, der omfatter udgiftsopfølgning, økonomistyring samt mål- og resultatstyring ift. koncernens institutioner. Kontoret bidrager til økonomisiden i de mange politiske forhandlinger, der er på sundhedsområdet, og gennemfører herudover koncernens DUT-forhandlinger med KL og Danske Regioner, ligesom det har ansvaret for bidrag til årets bloktilskudsaktstykker.

Kontorchef
Cecilie Louise Svane Olesen
Email: clso@sum.dk

Tilskudschef
Kåre Degn Johansson
Email: kdj@sum.dk

Sundhedsøkonomi og Analyse

Kontoret koordinerer en række politiske forhandlingsprocesser på ministerområdet, eksempelvis forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi og finanslovsforhandlingerne. Derudover har kontoret ansvaret for udarbejdelsen af større analyser, beslutningsgrundlag og udvalgsarbejder, der bidrager til bedre incitamentsstruktur, styring og ressourceanvendelse på sundhedsområdet.

Kontorchef
Pernille Tougaard
Email: pto@sum.dk

Chef for Epidemiovervågning
Lars Grunnet
Email: lgr@sum.dk0

IT, Service og Intern Administration

Kontoret er ansvarlig for intern IT, informationssikkerhed i departementet samt elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Kontoret varetager også service og beredskab i departementet samt en række administrative opgaver.

Chef for IT, Service og Intern Administration
Pernille Seaton
Email: pse@sum.dk 

HR

Chef for Personalejura og overenskomster
Trine Brøbecher
Mail: trbr@sum.dk

Chef for konderprogrammer
Maiken Wildt
Mail: wid@sum.dk

Afdelingschef

Søren Gaard
Email: sga@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Mette Rahbek
Mail: mera@sum.dk
Tlf.: 27 28 99 11

Afdelingssekretær

Lene Lundgreen
Email: llu@sum.dk
Tlf: 72 26 95 06