Afdelingen for Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen for Kommunal- og regionaløkonomi består af kontoret Finansiering, Udgifter samt Velfærdsdata og Analyse.

Afdelingen håndterer finansieringssystemer, tilskuds- og udligningssystemer, låntagning, udviklings- og analysevirksomhed, lovudformning, tildeling af tilskud samt opgaver vedrørende sektors struktur, samarbejde, styring, kvalitetsudvikling, benchmarking, budget- og regnskabssystemer og De Kommunale Nøgletal.

Finansiering

Kontoret arbejder især med den overordnede styring og finansiering af kommuner og regioner, bl.a. gennem de årlige økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner (DR). Kontoret administrerer bl.a. større ordninger som bloktilskud, udligning af kommuner og statens tilskud til regionerne, og desuden en række mindre ordninger rettet mod særlige vilkår som fx særtilskud og ø- og færgetilskud til kommuner. Kontoret administrerer også sanktionsregler, der understøtter overholdelse af de årlige økonomiaftaler og budgetloven.

Kontorchef
Dorte Lemmich Madsen
Email: dle@im.dk

Udgifter

Kontoret beskæftiger sig med opgaver, som bredt set vedrører kommuners og regioners økonomi, opgaver og struktur samt kvalitetsudvikling.

Kontoret arbejder således med opgaver knyttet til udvikling af den kommunale og regionale opgaveløsning, herunder frisættelse og afbureaukratisering. En lang række opgaver er endvidere knyttet til de kommunale og regionale budgetter og regnskaber. Det gælder bl.a. i relation til opgørelser ifm. overholdelse af hhv. aftale og budget. Desuden beskæftiger kontoret sig med opgaver vedr. kommuner og regioners likviditet, låntagning og momsrefusion. Endelig stiller kontoret vital infrastruktur i form af den kommunale- og regionale kontoplan, indtast.dk og noegletal.dk til rådighed for kommuner og regioner.

Kontorchef
Birgitte Olesen
Email: bol@im.dk

Velfærdsdata og Analyse

Velfærdsdata og Analyser arbejder med analyser og dataudvikling på det indenrigspolitiske område. Kontoret beskæftiger sig særligt med analyser af styring, organisering og opgaveløsning - herunder sammenhæng og snitfalder – inden for de store kommunale og regionale velfærdsområder. Kontoret administrerer også de nationale brugertilfredshedsundersøgelser inden for bl.a. daginstitutions og folkeskoleområdet samt Indenrigs- og sundhedsministeriets trækningsret hos VIVE. Velfærdsdata og analyse bistår Sundhedsstrukturkommissionen og Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

Kontorchef
Per Anders Høyrup
Email: pho@im.dk

Afdelingschef

Ingrid Melchiorsen
Email: 
ijm@im.dk

Afdelingssekretær

Kenn Mathiesen
Mail: km@im.dk