Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje inden for stat, region og kommune på indenrigs- og sundhedsområdet.

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor - og under den samme ansættelsesmyndighed.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse eller i forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed. 

Indstillinger om dekorering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omhandler primært:

På indenrigsområder: 

 • Administrativt personale i regioner og kommuner, herunder også for fælleskommunale selskaber og aktieselskaber ejet af kommunen
 • Specialearbejdere, gartnere, rådhusbetjente m.fl.

På sundhedsområdet:

 • Sundhedspersonale ansat inden for sygehusvæsnet
 • Farmakonomer ansat på apotekerne (privat virksomhed)
 • Tandklinikpersonale på det kommunale område.   

Hvem kan indstilles?

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Det er således arbejdsgiver, der indstiller sin medarbejder til dekorering. Personer med ledelsesfunktioner eller med en akademisk uddannelse samt chefer kan ikke indstilles til Kongehusets medaljer. Opmærksomheden henledes på, at der er et lønmaksimum i udgangspunktet på kr. 40.000 pr. måned inkl. tillæg, men uden pension. Desuden er kriterierne vejledende, og sagerne bliver afgjort efter en individuel og samlet vurdering.

Hvis man allerede er tildelt Dronningens Fortjenstmedalje efter 40 år, kan man ikke efterfølgende tildeles Kongelig Belønningsmedalje efter 50 år.

Det er udelukkende danske statsborgere som kan indstilles til dekorering fra det danske kongehus. 

Indstilling til ministeriet 

Når en arbejdsgiver indstiller en medarbejder, er det vigtigt, at vi får alle de rigtige oplysninger. Vi skal have følgende:

 • Den ansattes fulde navn, bopælsadresse, cpr.-nummer samt aktuel stillingsbetegnelse.
 • Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet – dvs. angivelse af navn på sygehus for sygehusansatte, navn på apotek for så vidt angår farmakonomer og navn på skole/klinik for kommunalt tandplejepersonale
 • Redegørelse for at den ansatte har ydet en fortjenstfuld indsats.
 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (jfr. nedenfor om sagsbehandlingstid). Ved dokumenteret bevilget orlov/værnepligt tillægges perioden således at jubilæumsdatoen rykkes tilsvarende.
 • Ved flere ansættelsessteder og –perioder (hovedansættelser – f.eks. forskellige sygehuse, apoteker og tandplejer) anføres overskuelig og tydelig datooptegnelse (ansættelseshistorik).
 • Bekræftelse på, at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Personer ansat i skåne-, fleksjob og seniorordninger sidestilles med fuldtidsansatte. 
 • Såfremt jubilæum allerede er afholdt anføres - under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid - dato for en senere overrækkelse. Opmærksomheden henledes på, at overrækkelsesdato ikke kan placeres før jubilæumsdato.
 • Tidspunktet for arbejdsophør (udtræden af arbejdsmarkedet), hvis der anmodes om tildeling af Belønningsmedalje efter mindre end 50 års ansættelse.
 • Konkret adresse hvortil en eventuel medalje skal sendes samt tillige angivelse af navn på attention person. 
 • EAN lokationsnummer, CVR-nummer, referenceperson og præcis faktureringsadresse.

Sagsbehandling

Indstilling skal fremsendes i brevform på officielt brevpapir fra organisationens eller institutionens ledelse/afdeling (HR-afdeling) og stiles til:

Departementschefen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K.

Brevdato, afsenderadresse og kontaktperson (e-mail adresse) skal fremgå tydeligt af brevet.

Når en indstilling om Fortjenst- eller Belønningsmedalje er modtaget i ministeriet, sender vi et kvitteringsbrev for modtagelsen til indstiller. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter vi indstiller.

Såfremt en indstilling tegner til en positiv afgørelse, sender ministeriet en samtykkeerklæring til den indstillede til brug for ministeriets indhentelse af oplysninger i kriminalregistret. 

Ansatte i kommunalt regi 

Hvis indstillingen gælder en kommunal medarbejder, skal følgende skema udfyldes, printes og vedlægges:

Blanket til indstilling

Gebyr

Indstiller opkræves et gebyr på aktuelt (gælder tildelinger fra og med den 1. marts 2017) 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. per belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræves af ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. 

Opmærksomheden henledes på, at ministeriets opkrævning af gebyr for medalje udelukkende retter sig mod indstiller. Faktura stiles således altid til indstiller-adressen, ligesom det er indstiller-adressens CVR-nummer, EAN-nummer samt fast referenceperson dertil, som fordres anført i indstillingen til ministeriet. Fakturering herefter skal forvaltes af og/eller eventuelt videreformidles fra indstiller selv.

Audiens

Gå til side om offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

 

 

Indstillinger om dekorering af andre personalegrupper

Social-, Bolig og Ældreministeriet:

 • Ansatte ved bo- og specialtilbud o.l. 
 • Ansatte inden for boligforhold og boligformer, bygge- og byfornyelse samt parallelsamfund
 • Ansatte på plejecentre, ældrecentre og i hjemmeplejen

Børne- og Undervisningsministeriet:

 • Ansatte inden for børneområdet, (f.eks. i kommunernes dagpleje, børne- og ungetilbud samt pædagoger i dagsinstitutioner)
 • Personale inden for undervisning i folkeskoler, SFO og øvrige uddannelsesinstitutioner

Erhervsministeriet:

 • Alle privatansatte

Sagsbehandlingstider - Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje

Vi gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod 5 måneder fra modtagelsen af indstillingen, dog op mod 6-7 måneder i sommerperioden. Fastlæggelse af dato for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. Det henstilles, at indstilling modtages i ministeriet i så god tid som muligt, dog tidligst 9 måneder før planlagt overrækkelse.

For indstillinger indgivet til ministeriet efter den 1. marts  gælder, at overrækkelse tidligst vil kunne ske efter den 1. november.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op til 3 måneder).