Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje

Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje inden for stat, region og kommune på sundhedsområdet.

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor - og i den samme ansættelsesmyndighed.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse eller i forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed. Dekorering med Belønningsmedaljen kan udelukkende tildeles danske statsborgere.

Indstillinger om dekorering til Sundhedsministeriet omhandler primært:

 • Sundhedspersonale ansat inden for sygehusvæsnet
 • Farmakonomer ansat på apotekerne (privat virksomhed)
 • Tandklinikpersonale på det kommunale område.   

Hvem kan indstilles?

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Det er således arbejdsgiver, der indstiller sin medarbejder til dekorering. Personer med ledelsesfunktioner, budgetansvar eller med en akademisk uddannelse samt chefer kan ikke indstilles til Fortjenstmedaljen. Opmærksomheden henledes på, at der er et lønmaksimum i udgangspunktet på kr. 40.000 pr. måned inkl. tillæg, men uden pension. Desuden er kriterierne vejledende, og sagerne bliver afgjort efter en individuel og samlet vurdering.

Hvis man allerede er tildelt Dronningens Fortjenstmedalje efter 40 år, kan man ikke efterfølgende tildeles Kongelig Belønningsmedalje efter 50 år.

Indstilling til ministeriet 

Når en arbejdsgiver indstiller en medarbejder, er det vigtigt, at vi får alle de rigtige oplysninger. Vi skal have følgende:

 • Den ansattes fulde navn, bopælsadresse, cpr.-nummer samt aktuel stillingsbetegnelse.
 • Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet – dvs. angivelse af navn på sygehus for sygehusansatte, navn på apotek for så vidt angår farmakonomer og navn på skole/klinik for kommunalt tandplejepersonale
 • EAN lokationsnummer, CVR-nummer, referenceperson og præcis faktureringsadresse.
 • Redegørelse for at den ansatte har ydet en fortjenstfuld indsats.
 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (jfr. nedenfor om sagsbehandlingstid). Ved dokumenteret bevilget orlov/værnepligt tillægges perioden således at jubilæumsdatoen rykkes tilsvarende.
 • Ved flere ansættelsessteder og –perioder (hovedansættelser – f.eks. forskellige sygehuse, apoteker og tandplejer) anføres overskuelig og tydelig datooptegnelse (ansættelseshistorik).
 • Bekræftelse på, at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm.
 • Såfremt jubilæum allerede er afholdt anføres - under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid - dato for en senere overrækkelse. Opmærksomheden henledes på, at overrækkelsesdato ikke kan placeres før jubilæumsdato.
 • Tidspunktet for arbejdsophør (udtræden af arbejdsmarkedet), hvis der anmodes om tildeling af Belønningsmedalje efter mindre end 50 års ansættelse.
 • Konkret adresse hvortil en eventuel medalje skal sendes samt tillige angivelse af navn på attention person. 

Hvis indstillingen gælder en kommunal medarbejder, skal følgende skema udfyldes:

Skema til indstilling fra en kommune

Fremsendelse af indstilling

Indstilling skal fremsendes i brevform på officielt brevpapir fra organisationens eller institutionens ledelse/afdeling (HR-afdeling) og stiles til:

Departementschefen
Sundhedsministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K.

Afsenderadresse og kontaktperson (e-mail adresse) skal fremgå tydeligt af brevet.

Når en indstilling om Fortjenst- eller Belønningsmedalje er modtaget i ministeriet, sender vi et kvitteringsbrev for modtagelsen til indstiller. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter vi indstiller.

Gebyropkrævning

Indstiller opkræves et gebyr på aktuelt (gælder tildelinger fra og med den 1. marts 2017) 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. per belønningsmedaljeekspedition. Dette gebyr opkræves af ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. 

Opmærksomheden henledes på, at ministeriets opkrævning af gebyr for medalje udelukkende retter sig mod indstiller. Faktura stiles således altid til indstiller-adressen, ligesom det er indstiller-adressens CVR-nummer, EAN-nummer samt fast referenceperson dertil, som fordres anført i indstillingen til ministeriet. Fakturering herefter skal forvaltes af og/eller eventuelt videreformidles fra indstiller selv.

Se også Kongehusets hjemmeside 

 

Sagsbehandlingstider - Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje

Vi gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod 5 måneder fra modtagelsen af indstillingen, dog op mod 6-7 måneder i sommerperioden. Fastlæggelse af dato for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. Det henstilles, at indstilling modtages i ministeriet i så god tid som muligt.

For indstillinger indgivet til ministeriet efter den 1. marts  gælder, at overrækkelse tidligst vil kunne ske efter den 1. november.

Indstillinger om dekorering af andre personalegrupper

Social- og Ældreministeriet:

 • Ansatte ved bo- og specialtilbud o.l. 
 • Ansatte på plejecentre, ældrecentre og i hjemmeplejen

Indenrigs- og Boligministeriet:

 • Administrativt personale ansat i kommunalt regi, herunder fælleskommunale selskaber, samt administrativt personale ansat i regionerne

Børne- og Undervisningsministeriet:

 • Ansatte inden for børneområdet, (f.eks. i kommunernes dagpleje, børne- og ungetilbud samt pædagoger i dagsinstitutioner)
 • Personale inden for undervisning i folkeskoler, SFO og øvrige uddannelsesinstitutioner.

Erhervsministeriet:

 • Alle privatansatte