Dannebrogordenen Ridderkorset

Sundhedsministeriet behandler primært anmodninger om Dannebrogordenen Ridderkorset (og højere grader) til direktører i og formænd for interesseorganisationer og patientforeninger og medlemmer af Det Etiske Råd samt til direktører, vicedirektører og afdelings- og kontorchefer i Sundhedsministeriets departement og underliggende styrelser.

Anmodningen til ministeriet

En skriftlig begrundet anmodning stiles til departementschefen i Sundhedsministeriet.

Den skriftlige anmodning til departementschefen skal:

  • oplyse den indstilledes fulde navn, adresse, fødselsdato og stillingsbetegnelse samt gerne mailadresse
  • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og
  • medsende dansksproget CV, herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit/sine hverv

Sagsbehandlingen

Anmodningen sendes via post til:

Departementschefern
Sundhedsministeriet,
Holbergsgade 6,
1057 København K eller den kan sendes elektronisk (som sikker e-post) til sum@sum.dk

Hvis departementschefen imødekommer en anmodning om dekorering, sendes en erklæring til den indstillede, med henblik på at give ministeriet samtykke til at indhente oplysninger fra Kriminalregistret.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i Kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endeligt stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Audiens

Gå til side om offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

Ved tyveri eller tab af ordenen

Læs om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af tab eller tyveri af ordener, på Kongehusets hjemmeside

 

Sagsbehandlingstider - Dannebrogordenen Ridderkorset

Det tager gennemsnitligt 4-6 måneder at behandle en anmodning. Der skal dog påregnes 1-2 ekstra måneder i forbindelse med sommerferieperioder.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op til 3 måneder).

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller.

Indstillinger til andre ministerier

Alle ministerier sagsbehandler anmodninger til Dannebrogordenen Ridderkorset (og højere grader). Anmodninger bør derfor stiles til rette ressortministerium.

Eksempler på ministerium:

  • Social- og Ældreministeriet behandler anmodninger inden for socialområdet.
  • Kulturministeriet behandler anmodninger om indstilling af fx museumsdirektører og skuespillere.
  • For direktører i private virksomheder henvises til Erhvervsministeriet.
  • Der henvises i øvrigt til de respektive ministeriers hjemmesider samt til Kongehusets hjemmeside.