Kurser og efteruddannelse der afholdes

Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet ansøgninger om afholdelse af kurser - se nedenfor.

Ministereiet har behandlet en ansøgning fra Danske Regioner om afholdelse af nedenstående kurser

I den anledning har sundheds- og ældreministeren den 20. november 2020 besluttet, at afholdelse af nedenstående kursus- og efteruddannelsesaktiviteter i regionerne samt grunduddannelse i regionerne er omfattet af § 3, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1509 af 25. oktober 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Efter bekendtgørelsens § 3, nr. 3, omfatter forsamlingsforbuddet ikke afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.

Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter i regionerne:

 • Specialuddannelser for sygeplejersker og psykologer under Sundhedsstyrelsen og lignende formaliserede uddannelser
 • Uddannelsesaktiviteter og kurser i den lægelige videreuddannelse

1. De obligatoriske generelle kurser
2. De obligatoriske specialespecifikke kurser (hører under SST)
3. Understøttende kompetenceudvikling af uddannelsesgivere (vejlederkurser, UAO-kurser)

 • Efteruddannelse og træning for personale, der er driftsunderstøttende og/eller har væsentlig betydning i f.t. den kliniske praksis i:

1. Regioner
2. Kommuner
3. Klyngesamarbejdet
4. Almen praksis

 • Lederuddannelse for ansatte i regionerne
 • Arbejdsmiljøuddannelse for ansatte i regionerne
 • MED-uddannelse for medarbejdere og ledere i regionerne
 • Efteruddannelse for administrativt personale i regionerne


Grunduddannelse i regionerne:

 • klinikophold og andre praktikforløb i forbindelse med sundhedsfaglige uddannelser og andre uddannelser til sundhedsvæsenet og afvikling af eksamener og prøver i klinikken på disse uddannelser.
  Det omfatter bl.a. sygeplejerskeuddannelsen, medicinstudiet, bioanalytikeruddannelsen, radiografuddannelsen, jordemoderuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen.
   

Ministeriet har behandlet en ansøgning fra Sundhedsstyrelsen om afholdelse af nedenstående kurser

I den anledning har sundheds- og ældreministeren den 9. december 2020 besluttet, at afholdelse af nedenstående kursus- og efteruddannelsesaktiviteter i Sundhedsstyrelsens regi er omfattet af § 3, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Efter bekendtgørelsens § 3, nr. 3, omfatter forsamlingsforbuddet ikke afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig.

Kurser i Sundhedsstyrelsens regi

 • De obligatoriske generelle kurser for læger under speciallægeuddannelse (SOL-2)
 • De obligatoriske specialespecifikke kurser for læger på vej i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesstilling som led i speciallægeuddannelsen.