Skip navigation


Kræftplan IV: Patienternes Kræftplan

Flere skal overleve en kræftsygdom, Større fokus på patientinddragelse og Danmarks første røgfri generation i 2030. Det er nogle af hovedtemaerne i Kræftplan IV.

Kræftbehandlingen i Danmark har i de seneste år 10-15 år gjort store og markante fremskridt, og resultatet er bl.a. et fald i dødeligheden og en bedre kvalitet i behandlingen.

På trods af den positive udvikling er der dog stadig udfordringer på kræftområdet, og
Kræftplan IV er både udtryk for et ønske om at forbedre kvaliteten af den allerede gode kræftbehandling i Danmark her og nu - bl.a. ved at bygge oven på de resultater, der er nået med Kræftplan I, II og III – og at udvise rettidig omhu i forhold til de udfordringer, der kan komme på sigt.

Patienternes Kræftplan

Kræftplanen har titlen ’Patienternes Kræftplan’. Det skyldes, at regeringen med kræftplanen ønsker at sætte yderligere skub i en udvikling, hvor sundhedsvæsnet sætter patienten i centrum og i højere grad inddrager dem og de pårørende i beslutninger om behandlingen.
 
Sammenhængende behandlingsforløb
Regeringen vil også sikre, at patienterne oplever, at der er sammenhæng i deres behandlingsforløb. Dette kan bl.a. ske via patientansvarlige læger, som får det overordnede ansvar for den enkelte patients behandling og følger dem i deres forløb. Derfor indeholder Kræftplan IV en national målsætning om, at 90 procent af kræftpatienterne i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge.

Efter aftale mellem Regeringen og Danske Regioner skal udrulningen til alle kræftpatienter være igangsat inden udgangen af 2017.

Første røgfri generation i 2030
Kræft kan og skal forebygges, og rygning er den største årsag til kræft. Derfor indeholder regeringens Kræftplan IV også en ambitiøs national målsætning om, at Danmark i 2030 skal have den første røgfri generation i 2030.

Kræftbehandlingen skal fremtidssikres
Det stigende antal kræftpatienter er en udfordring, og hvis sundhedsvæsnet skal kunne følge med, er det nødvendigt at fremtidssikre kræftbehandlingen. Regeringen vil derfor med Kræftplan IV øge kapaciteten på sygehusene, så flere patienter kan blive udredt og behandlet for kræft.

Udmøntningsaftale
Kræftplan IV indeholder 16 konkrete initiativer, som skal bidrage til at understøtte udviklingen på kræftområdet over de næste år. Implementeringen følges løbende af parterne, og i februar 2017 blev der indgået en Udmøntningsaftale om Kræftplan IV 2017-2020 mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

Det indgår i økonomiaftalen for 2018, at parterne er enige om at understøtte de nationale målsætninger på kræftområdet og at realisere initiativerne i overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017.

Se Udmøntningsplan (PDF)

Årlig status
Parterne udarbejder årligt fra medio 2017 til og med 2020 en status på udmøntningen af Kræftplan IV.

Status 2017 og 2018 viser, at Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL arbejder målrettet på at understøtte intentioner, målsætninger og konkrete initiativer i Kræftplan IV. Det gør de i fællesskab og med inddragelse af relevante parter, og overordnet set overholdes plan og tidsfrister for initiativerne som de er beskrevet i Udmøntningsaftalen om Kræftplan IV. 

Se Status 2017 (PDF)
Se Status 2018 (PDF)
Se Status 2019 (PDF)

Fakta om Kræftplan IV:
Med Kræftplan IV gives kræftområdet et samlet løft på ekstra 1,5 mia. kr. i løbet af fire år (2017 til 2020).

Beløbet kommer ud over de allerede prioriterede midler på 170 mio. kr. årligt fra 2017 til bl.a. øget kapacitet til udredning for kræft. Der er altså tale om en samlet satsning på 2,2 mia. kr. i 2017-2020. 

Se regeringens udspil ’Patienternes Kræftplan – Kræftplan IV’ (PDF)


Sidst opdateret 01-11-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |