Skip navigation


Det Nationale Antibiotikaråd

Antibiotikarådet skal bidrage til at nedbringe antibiotikaresistens og -forbrug.

Baggrund og formål
Resistens over for antibiotika er blevet et globalt sundhedsproblem, og samtidig udvikles kun få nye antibiotika. Problemstillingen går på tværs af både menneskers og dyrs sundhed samt miljøet. En løsning af problemstillingen kræver derfor en One Heath indsats på tværs af sektorer og landegrænser og på alle niveauer af samfundet.  

Et stort forbrug af antibiotika fører til et øget antal infektioner forårsaget af resistente bakterier, hvilket kan føre til dødsfald samt dyrere behandlinger i sundhedsvæsnet. Næsten al behandling er afhængig af, at der er antibiotika til rådighed, som virker.  

Fordi udvikling af nye antibiotika ikke er nært forestående, anses den vigtigste indsats mod yderligere resistens at sikre et hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug til mennesker og dyr. Antibiotikaforbruget i Danmark til både mennesker og dyr har været stigende de sidste 20 år, om end Danmark stadig ligger lavt ift. andre EU-lande. Til trods for dette har der de sidste 10 år været et faldende forbrug af antibiotika til børn og unge under 18 år, herunder en reduktion på 25 pct. i anvendelsen af de to mest anvendte antibiotika.  

Medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd skal:

  • Understøtte nationale og internationale initiativer om forebyggelse af antibiotikaresistens og forbrug.

  • Bidrage til løsningen af konkret udpegede nationale opgaver på antibiotikaområdet.

  • Bidrage til at viderebringe og sikre lokal opfølgning på de initiativer og løsningsforslag, som drøftes i rådet.

Årlig antibiotikakampagne
Europæisk antibiotikadag afholdes hvert år den 18. november. Formålet er at skabe opmærksomhed om vigtigheden af, at vi bruger antibiotika korrekt og undgår overforbrug. I
 forbindelse med antibiotikadagen igangsættes der hvert år i regi af Antibiotikarådet en national kampagne om antibiotikaforbrug og- resistens. 

 Post-it: Lungebetændelse, nyrebækkenbetændelse eller menigitisPost-it: Forkølelse, influenza eller bronkitis

Se også: 

Kampagne 2015: Luftvejsinfektion
Kampagne 2016: Blærebetændelse
E-bug – undervisningsmateriale om antibiotikaresistens 


Sidst opdateret 17-02-2020
Kontaktoplysninger:

Yderligere oplysninger om antibiotikaresistens:

Sundhedsstyrelsen:
Antibiotikaresisens

Statens Serum Institut:
Fakta om antibiotikaresistens

For borgere:
antibiotikaellerej.dk

Om forekomst af resistens og om antibiotikaforbrug hos mennesker og dyr:
danmap.org

Om lægemiddelordinationer i regioner og almen lægepraksis:
ordiprax.dk

Internationale organisationer:
ecdc.eu 
euro.who.int

EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network)
(kræver adgangskode)

ESAC-Net (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network)

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |