Skip navigation


Forskning i biologisk materiale

Forskning i biologisk materiale er essentielt for udviklingen af ny og forbedret behandling og diagnostik, og det er vigtigt, at udviklingen af nye metoder understøtter, at borgere til stadighed trygt og tillidsfuldt kan deltage i forskning på sundhedsområdet.

Som et led i at skabe sikkerhed i anvendelsen af biologisk materiale og ”tørre” data” afledt heraf, f.eks. genetiske data, nedsatte Sundheds- og Ældreministeriet ved årsskiftet 2015-2016 en arbejdsgruppe, der har beskrevet gældende ret og drøftet etiske og juridiske problemstillinger i relation hertil.

Arbejdsgruppens opgaver var følgende:

 1. At beskrive gældende regler og retningslinjer (praksis) for forskning i biologisk materiale og ”tørre” data, som er afledt af biologisk materiale, herunder f.eks. genetiske data.

 2. At beskrive mulighederne for at kunne anvende data indsamlet til forskning i behandlingsøjemed.

 3. At udarbejde anbefalinger vedrørende den fremtidige beskyttelse af patienter og forsøgspersoner i forbindelse med anvendelse af biologisk materiale og ”tørre” data, som er afledt af
  biologisk materiale, til forskning - under hensyntagen til udviklingen af sundhedsvæsenet og sundhedsforskningen, herunder i form af udvikling af personlig medicin.

 4. At udarbejde anbefalinger vedrørende den fremtidige beskyttelse af patienter og forsøgspersoner i forbindelse med, at biologisk materiale og ”tørre” data, som er afledt af biologisk
  materiale, der er indsamlet til forskningsformål, senere kan anvendes i patientbehandlingsøjemed under hensyntagen til udviklingen af sundhedsvæsenet og sundhedsforskningen,
  herunder i form af udvikling af personlig medicin.

 5. At vurdere, om der er behov for at justere reglerne om forsøgspersoners og patienters selvbestemmelse herunder samtykke til anvendelse af biologisk materiale og ”tørre” data afledt heraf.

 6. At vurdere, om der er behov for at justere reglerne om krav til myndighedsgodkendelse i forbindelse med indsamling, opbevaring, forskning i - og videregivelse af -”tørre” data, afledt af biologisk materiale.

 7. At vurdere, om der er behov for at justere reglerne om patienters og forsøgspersoners rettigheder i forhold til adgang til egne helbredsoplysninger og information om resultatet af databehandlingen.

 8. At vurdere, om der er behov for retningslinjer eller regler om håndtering af de såkaldte sekundære fund i forbindelse med et forskningsprojekt eller diagnostik (f.eks. konstatering af, at forsøgspersonen eller en patient uventet har en alvorlig genetisk betinget sygdom, som i væsentlig grad vil kunne forebygges eller behandles).

Arbejdsgruppen færdiggjorde sin afrapportering i efteråret 2019.

 


Sidst opdateret 14-05-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |