Skip navigation


Strategi for digital sundhed 2018-2022

Med "Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - Strategi for digital sundhed 2018-2022" har regeringen, KL, og Danske Regioner sat rammerne for i fællesskab at lykkes med tværgående digitale indsatser på sundhedsområdet.

Strategien skal sikre, at borgerne oplever et mere sammenhængende forløb på tværs af de enkelte kontakter med sundhedsvæsenets forskellige sektorer og aktører.

Strategiens overordnede formål er at styrke det digitale samarbejde om sundhed for hver enkelt borger. Dette skal bidrage til, at den enkelte oplever sundhedsvæsenet som ét sikkert og sammenhængende netværk, der er digitalt i sin natur og menneskeligt i sit virke.

Læs strategien her

Strategien sætter rammer og retning for de forandringer, som i de kommende år skal sikre, at Danmark fortsat indtager en international førerposition på området omkring digitalisering af sundhedsvæsenet. Digitalisering er et vigtigt redskab til at sikre, at flere opgaver kan løses tættere på og med borgeren som medaktør i forhold til egen sundhed. Samtidig kan arbejdsgangene for sundhedspersoner omkring borgeren gøres mere smidige, så de rette oplysninger er tilgængelige på let og sikker vis.

Arbejdet udmøntningen af strategien skal løbende prioriteres mellem parterne i regi Den nationale bestyrelse for sundheds-it. Det skal give plads til at lokale samt nye nationale initiativer kan opstå. Derudover sikres det, at der løbende kan tages højde for den tiltagende udvikling på det teknologiske område. Innovation og vekselvirkning mellem fælles og lokale indsatser er dermed også centrale aspekter i strategien som led i at skabe en bæredygtig sundhedsindsats til gavn for borgerne.

Opnåelsen af strategiens formål skal ske gennem et fællesoffentligt fokus på følgende fem indsatsområder dækkende over i alt 27 konkrete indsatser, som skal realiseres frem mod 2022:

  1. Borgeren som aktiv partner
  2. Viden til tiden
  3. Forebyggelse 
  4. Tillid og sikkerhed om data 
  5. Fremdrift og fælles byggeblokke

Om Sundhedsdatastyrelsens arbejde med digitalisering
Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere. Derudover varetager styrelsen forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet samt omsætter sundhedspolitiske målsætninger til konkrete løsninger, der fremmer et sundere Danmark.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 22-02-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |