Skip navigation


Tilsyn og sanktioner

Sundhedsstyrelsen fører i henhold til sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.

Som et led i Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner har  styrelsen en række reaktionsmuligheder.  Sundhedsstyrelsen kan således sætte en sundhedsperson i såkaldt skærpet tilsyn, give et fagligt påbud, midlertidigt delvis indskrænke retten til virksomhedsudøvelse, midlertidigt fratage autorisationen, samt indbringe sager for domstolene om varig indskrænkning af retten til virksomhedsudøvelse eller autorisationsfratagelse. Sager vedrørende fratagelse af autorisation kan have baggrund i såvel mangelfuld fysisk tilstand som mangelfuld sjælstilstand eller grov forsømmelighed.

Sundhedsstyrelsen kan også, hvis en læge ordinerer afhængighedsskabende lægemidler på en uforsvarlig måde, fratage den pågældende læge retten til at ordinere sådanne lægemidler for en periode eller indtil videre.

Hvilken af disse reaktionsmuligheder, Sundhedsstyrelsen vælger at bringe i anvendelse, afgøres på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte sagers karakteristika og tyngde.

Sundhedsstyrelsen offentliggør afgørelser om tilsynsforanstaltninger, domme om varig virksomhedsindskrænkning eller varig autorisationsfratagelse, beslutninger om autorisationsfraskrivelse samt domme om frakendelse af retten til at drive sundhedsfaglig virksomhed efter straffeloven.

I Sundhedsstyrelsens offentlige register - Autorisationsregistret - er det muligt at finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation. Alle sundhedspersoner, ansættelsesmyndigheder og private kan altså ved opslag i registeret kontrollere den enkelte sundhedspersons autorisationsstatus.

Finder Sundhedsstyrelsen i den konkrete sag, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, skal Sundhedsstyrelsen indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sundhedsstyrelsen har undertiden behov for at kunne pålægge andre end konkrete sundhedspersoner at sørge for, at nærmere bestemte sundhedsmæssige krav opfyldes. Derfor kan Sundhedsstyrelsen give påbud, hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til virksomheden på et sygehus, en klinik, i en praksis, et botilbud, et plejehjem eller lignende, hvis de sundhedsmæssige forhold på det pågældende sted kan bringe patientsikkerheden i fare.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se en liste - Tilsynslisten - over sundhedspersoner, der for tiden er i søgelyset på grund af, at de har lavet fejl i forbindelse med udførelsen af deres faglige virke.

Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger fremgår af sundhedslovens § 215 og kapitel 3 i autorisationsloven.

Plejehjemtilsyn


Sundhedsstyrelsen fører desuden tilsyn med de sundhedsmæssige forhold for ældre på plejehjem m.v. 

Sundhedsstyrelsen gennemfører én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. Styrelsen kan dog beslutte, at tilsynsbesøg ikke gennemføres det efterfølgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl eller mangler ved de sundhedsmæssige forhold, eller hvis der alene konstateres få fejl eller mangler, som efter styrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. 

Efter tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet med eventuelle anbefalinger til forbedringer. Rapporten sendes til plejehjemmet og kommunalbestyrelsen. Embedslægerne skal påse, at plejehjemmet eller kommunen følger op på eventuelle kritisable sundhedsmæssige forhold.

Kommuner og plejehjem skal offentliggøre Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter bl.a. på deres hjemmesider.

Reglerne vedrørende Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m.v. fremgår af § 219 i sundhedsloven og af vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder.

 

 

 


Sidst opdateret 10-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |