Skip navigation


Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet

Regeringen, Danske Regioner og KL blev med aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2016 (Økonomiaftale 2016) enige om en ny tilgang til kvalitetsarbejdet.

Se hele Økonomiaftalen her

Herunder kan du se den del af Økonomiaftalen, der handler om kvalitetsprogrammet for sundhedsvæsenet:

Nationale mål for sundhedsvæsenet
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at kvaliteten i sundhedsvæsenet skal løftes til et stadig højere niveau. Regeringen, Danske Regioner er derfor enige om at fastsætte få, ambitiøse og forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet, som aftales i foråret 2016. Målene omfatter såvel kvalitetsmål som mål for sundhedsvæsenets udvikling, jf. regeringsgrundlaget.

De nationale mål skal understøttes og suppleres af lokalt definerede kvalitetsmål, der udvikles sideløbende med de nationale mål, og som lægges fast i umiddelbar forlængelse heraf. 

Parterne er enige om i efteråret 2015 at aftale en fælles ramme for monitoreringen af de kommende mål for sundhedsvæsenet med den forståelse, at helt lokale kliniske mål på fx afdelingsniveau i mange tilfælde ikke meningsfuldt kan sammenlignes.

Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet
Der er enighed om følgende fremadrettede centrale principper for kvalitetsarbejdet:

  • Få ambitiøse, nationale mål for kvaliteten, jf. afsnit 3
  • Systematisk inddragelse af patienternes behov
  • Stærkt ledelsesfokus
  • Systematisk brug af tidstro data og datadrevet forbedringsarbejde
  • Åbenhed om resultater

Incitamenter og styring i sundhedsvæsenet skal sikre, at hensynet til aktivitet, kvalitet, resultater og omkostninger går hånd i hånd. En central forudsætning for nytænkningen er endvidere adgang til relevante data på tværs af sundhedsvæsenet og systematisk brug af data i kvalitetsarbejdet. Regeringen og Danske Regioner er enige om nedenstående indsatser som afsæt for udvikling og konkretisering af nye rammer for kvalitetsarbejdet. Regeringen vil i efteråret 2015 drøfte de nye rammer for kvalitetsarbejdet med KL.

Ny tilgang til kvalitetsarbejdet – fra proceskrav til udvikling af en forbedringskultur
Personalets motivation skal styrkes og understøttes ved at skabe en forbedringskultur med fokus på effekt og resultat for patienten. Akkrediteringen af sygehusene efter Den Danske Kvalitetsmodel giver anledning til kritik blandt personalet og ledere på sygehusene, fordi fokus på processer opleves mindre relevant for udviklingen af kvalitet i det kliniske arbejde. Derfor er der enighed om at udfase akkrediteringen for de offentlige sygehuse. Regionerne kan dermed omprioritere ca. 100 mio. kr. årligt til en nytænkning af kvalitetsindsatsen på sygehusene.

Behandlingen med patienten i centrum – inddragelse og sammenhæng
At sætte patienten i centrum for behandlingen kræver viden om, hvad der er vigtigt for patienten. Konkrete elementer er bl.a. udvikling af redskaber, der understøtter fælles beslutningstagning, kompetenceudvikling og systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) for tre patientgrupper nationalt på sygehusene inden udgangen af 2019.

God ledelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet
Der igangsættes et ledelsesprogram for sundhedsfaglige ledere og ledelsestalenter i samarbejde med relevante danske og internationale uddannelsesinstitutioner. Programmet bygger oven på igangværende indsatser for styrket ledelse i regioner og kommuner. Indholdet af programmet fastlægges i efteråret 2015, og det første hold igangsættes i foråret 2016.

Lærings- og kvalitetsteams
Gode resultater og viden om, hvad der virker bedst, skal udbredes hurtigst muligt, og lærings- og kvalitetsteams skal derfor understøtte det lokalt forankrede kvalitetsarbejde. Indholdet fastlægges i 2015 og de første teams etableres og opstartes trinvist fra primo 2016.

Systematisk brug af data, der skaber synlighed om resultater
Der er i 2014 igangsat et Sundhedsdataprogram i regi af Statens Serum Institut, og Danske Regioner har parallelt påbegyndt en videreudvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser. Der er enighed om behovet for en samlet styrket datagovernance på sundhedsområdet, hvor parterne sikrer tæt koordination, og inddragelse på tværs af igangsatte initiativer.

Styring, incitamenter og finansiering skal understøtte kvalitet for patienten
Det hidtidige fokus på aktivitet har medvirket til at øge produktiviteten i sygehusvæsnet. Fremadrettet tænkes dette sammen med udvikling af styring og incitamenter, der ligeledes sætter fokus på kvalitet og resultater. Konkret igangsættes regionale forsøg på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt i værdi-baseret styring. Forsøgene følges af en styregruppe med deltagelse af Danske Regioner (formand), Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Der afsættes en kvalitetspulje til at understøtte forsøgene.


Sidst opdateret 12-01-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |