Skip navigation


Klager over sundhedsvæsenet

Som patient har du mulighed for at klage over sundhedsvæsenet. Det er en væsentlig sikring af patienters retsstilling og behandlingskvaliteten at kunne klage.

Som patient har du mulighed for at klage over en behandling, du har fået i sundhedsvæsenet.

Du kan blandt andet klage over:


  • Sundhedsfaglig virksomhed
  • Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger
  • Anvendelse af tvang i psykiatrien  

Alle klager indgår i den erfaringsopsamling, som foretages i patientklagesystemet. Erfaringerne bruges af de myndigheder, der har ansvaret for driften af sundhedsvæsenet, til at forbedre sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet lærer på den måde af sine fejl. 

 

Klager over sundhedsfaglig virksomhed 

Du kan klage over sundhedsfaglig virksomhed, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter blandt andet undersøgelse, behandling, genoptræning, pleje, information om og samtykke til behandling, aktindsigt i patientjournaler m.v. og sundhedspersonernes tavshedspligt og udfærdigelse af erklæringer. 
 

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør klager rettet mod en sygehusafdeling, klinik eller lignende.

Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der afgør klager rettet mod konkrete sundhedspersoner. 
 

Patienter, der klager, får tilbud om en dialog med regionen. Tilbuddet gælder, når der klages over behandling på et sygehus eller i praksissektoren, f.eks. hos en praktiserende læge eller en speciallæge. 
 

Klager over kommuners og regioners administrative afgørelser og beslutninger på sundhedsområdet 

Der kan klages til Styrelsen for Patientsikkerhed over visse administrative afgørelser og beslutninger, som kommuner og regioner træffer på sundhedsområdet. 

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds sider om klage over brud på dine patientrettigheder
 

Klager over anvendelse af tvang i psykiatrien    
Hvis du har været udsat for tvangsindgreb under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, kan du klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn i din region. Det er Statsforvaltningen, der er sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det Psykiatriske Ankenævn behandler som 2. instans visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn, f.eks. om tvangsbehandling og fysisk magtanvendelse.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds sider om psykiatriske ankesager

Lovgrundlag
Lovbestemmelserne vedrørende patientklagesystemet findes i i lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovbestemmelserne om klager over tvang i psykiatrien findes dog i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |