Skip navigation


Vejledning til ansøgningsskema og budgetskema

Udlodningsmidler 2016.

1. Indledning

Udmøntning af udlodningslovens puljer til ældreorganisationer fordeles i henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015.

2. Puljens formål

Puljen har til formål, at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer, som primært har ældre som medlemmer, forstået som personer, der er fyldt 65 år. Organisationen skal primært arbejde for at varetage ældres interesser og gøre en social indsats særligt i forhold til medlemsgruppen. Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål eller udgøre den væsentligste del af organisationens aktiviteter. Sociale formål eller aktiviteter er defineret som aktiviteter, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer eller sociale integrations problemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Frivilligt arbejde skal være en del af organisatio-nens aktiviteter.

Organisationer, der driver aktiviteter, der alene er af generel forebyggende karakter som almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter og lignende, falder uden for puljens formål.

3. Puljens målgruppe

Puljens målgrupper er organisationens medlemmer, der er fyldt 65 år.

4. Krav til organisationen

4.1. For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en organisation opfylde følgende:

 • Være formaliseret som en juridisk person,
 • have eksisteret i mindst 2 år. (Der skal foreligge 2 afsluttede, reviderede årsregnskaber),
 • ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark,
 • i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 25.000 kr.

5. Landsdækkende virksomhed

Det er en betingelse for støtte, at organisationen er landsdækkende og mindst et af nedenstående kriterier skal være opfyldt:

 • Enten skal organisationen i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling,
 • eller løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse af ligningslovens § 8 A,
 • eller tilbagevendende have gennemført selvstændige ikke kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner, dokumenteret ved programmer eller tilsvarende.

6. Opgørelse af medlemstal

6.1 Det er en forudsætning for støtte, at organisationen primært har ældre som medlemmer. Her forstået som personer, der er fyldt 65 år, og som betaler kontingent til organisationen. Kravene til opgørelse og registrering af medlemmer er, at der for hvert medlem, som medregnes i medlemstallet, skal være dokumentation for:

 • Kontingentindbetaling,
 • fødselsdato og år eller CPR-nr.,
 • navn og adresse.

6.2 Hvis et medlem deltager i flere aktiviteter, kan det kun medregnes som et medlem. Opgørelsen af medlemstallet til ansøgningen skal påtegnes af registreret eller autoriseret revisor. Revisor skal ved stikprøver efterprøve medlemsregistreringen. Revisors redegørelse for de udførte stikprøver skal indsendes sammen med ansøgningen. Stikprøvens omfang afhænger af organisationens medlemstal over 65 år og skal følge nedennævnte antal:

 • Medlemstal over 65 år – Mindstekrav til stikprøvens størrelse:
 • Til og med 25.000 – stikprøven skal mindst udgøre 50 medlemmer over 65 år,
 • 25.001-50.000 – stikprøven skal mindst udgøre 100 medlemmer over 65 år,
 • 50.001-75.000 – stikprøven skal mindst udgøre 150 medlemmer over 65 år,
 • over 75.000 – stikprøven skal mindst udgøre 200 medlemmer over 65 år.

6.3 Revisors redegørelse skal som minimum omfatte en nøje beskrivelse af kontrolmetoden og an-tallet af kontrollerede medlemmer. Hvor registreringen af medlemmer sker i lokalafdelinger, skal revisor også foretage stikprøver i lokalafdelingerne. Revisors redegørelse skal vedlægges.

7. Redegørelse for organisationens aktiviteter

7.1 I ansøgningen skal der redegøres for foreningens formål og aktiviteter, herunder punkterne:

 • Foreningens formål,
 • foreningens tilbud og målgruppe for det enkelte tilbud,
 • om organisationen primært arbejder for at varetage ældres interesser,
 • om organisationen udøver aktiviteter baseret på frivillig indsats,
 • om den sociale indsats for de ældre medlemmer er organisationens hoveformål eller den væsentligste del af organisationens aktiviteter.

Ved et socialt formål eller en social aktivitet forstås følgende:
Et formål eller en social aktiviteter er defineret som aktiviteter, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer eller sociale integrationsproblemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Frivilligt arbejde skal være en del af organisationens aktiviteter.

Den seneste årsberetning eller andet materiale, der kan belyse organisationens sociale indsats for medlemsgruppen, skal vedlægges ansøgningen.

8. Tilskudsperiode

Tilskudsperioden går fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016.

9. Tilskud og tilskudsberettigede udgifter

Organisationen skal udfylde det vedlagte budgetskema og kvartalsvis specificerer hvorledes tilskuddet påtænkes anvendt. Da organisationens tilskud for 2016 endnu ikke kendes, skal der ansøges om og budgetteres med det samme beløb, som der blev givet i tilskud i 2015. Har ansøger ikke modtaget tilskud i 2015, skal der i stedet ansøges om 1 mio.kr., der ligeledes er et vejledende beløb.

9.1 Lønudgifter til aflønning af projektleder og medarbejdere må ikke overstige de satser, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Relevant information kan findes på Mo-derniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. For ikke fuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifterne budgetteres med antal timer og sats pr. time.

9.2 Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens laveste takst pr. km. (kr. 1,90/km i 2016 – i daglig tale ”den lave takst”), jf. Moderniseringsstyrelsen cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. Cirkulæret og yderligere information findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk. Transport i egen bil skal budgetteres ned antal kilometer og takst pr. km.

9.3 Øvrige tilskudsberettigede udgifter:

 • Udgifter til offentlig transport,
 • materielle anskaffelser, herunder IT-udstyr,
 • aktivitet 1, aktiviteter for medlemmer,
 • aktivitet 2, tilskud til lokalafdelinger,
 • aktivitet 3, skal specificeres,
 • kontorhold,
 • husleje,
 • øvrig 1, skal specificeres,
 • øvrig 2, skal specificeres,
 • revisionsudgifter.

10. Budgetskema

En detaljeret vejledning i udfyldelse af budgettet findes sammen med budgetskemaet.

11. Der kan ikke søges om tilskud til:

 • Aktiviteter i udlandet,
 • kommerciel virksomhed,
 • udligning af tidligere års underskud,
 • endelig kan organisationer, der modtager driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer, kan ikke modtage tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets puljer til ældreorganisationer.

12. Tjekliste

Følgende supplerende materiale skal indsendes sammen med ansøgningen:

 • Seneste 2 årsregnskaber,
 • hvis regnskabet ikke indeholder en årsberetning, skal denne vedlægges særskilt,
 • organisationens vedtægter eller love,
 • dokumentation for landsdækkende virksomhed,
 • revisors (statsautoriseret/registreret) påtegning af opgørelse af medlemstallet,
 • organisationens budget for tilskuddet 2016.

13. Regnskab

Med hjemmel i udlodningslovens § 7 B vil der blive udarbejdet regnskabs- og revisionsinstruks for tilskudsmodtagernes regnskabsaflæggelse over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Formen for regnskabsaflæggelsen vil blive konkretiseret i forbindelse med tilskuddets anvisning.


Vejledning til budgetskema

Alle ansøgere skal i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen udfylde et budgetskema og kvartalsvis specificere hvorledes tilskuddet påtænkes anvendt. Da organisationen på ansøgningstidspunktet ikke kender tilskudsbeløbet, kan der kun indtastes et foreløbigt vejledende budget. Der skal i ansøgningsfasen ansøges og budgetteres med det samme beløb, som der blev givet i tilskud i 2015. Har ansøger ikke modtaget tilskud i 2015, skal der i stedet ansøges om 1 mio.kr., der ligeledes er et vejledende beløb.

Når organisationen har modtaget tilsagnet, skal der senest sammen med udbetalingsanmodningen indsendes et endeligt periodiseret budget.

Budgettet skal udarbejdes kvartalvis

Der skal udfyldes et årsbudget. Udgifterne i årsbudgettet skal fordeles på de kvartaler, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Er eksempelvis en konference en del af projektet, skal udgiften anføres i det kvartal, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Hvis der er tale om et tilskud på under 100.000 kr. samles de enkelte udgifter i et kvartal og hele tilskuddet udbetales samlet, når ministeriet har modtaget og godkendt projektets udbetalingsanmodning.

Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke ovestige det, der er aftalt for de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Mere information herom kan findes på Moderniserings-styrelsen hjemmeside www.modst.dk og ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet.

Enhedspriser

Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis driftstilskuddet f.eks. skal anvendes til afholdelse af to konferencer inden for dette år, og hver én af konferencerne koster 100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i det eller de kvartaler, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Hvis der er tale om et samlet tilskud på under 100.000 kr. samles udgifterne i én måned, hvorefter det samlede tilskud kan udbetales på én gang.

Transportudgifter

Transportudgifter skal fordeleles på følgende to udgiftsposter:

 • Offentligtransport.
 • Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer op takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km. (den lave
 • sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. Cirkulæret og anden relevant information findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk. Satsen skal angives i budgettet.

Noter til budgettet

Der skal udarbejdes en forklarende note til de udgiftsposter i budgettet, hvor der står ”specificeres”, dvs. udgiftsposterne: materielle anskaffelser, aktiviteter og øvrige. Hvis en af budgetposterne fx er ”Seminar”, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet, dels klarlægge forudsætningerne for udgifternes størrelse. Noten skal vedhæftes budgettet.

Regnskabsaflæggelse

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

Ved aflæggelse af regnskabet, skal de budgetterede poster, der var nævnt i organisationens budget svare til posterne i regnskabet.

Til udarbejdelsen af regnskabet for tilskuddet skal der enten anvendes et regnskabsregneark, som er identisk med organisationens budgetposter, eller også skal regnskabet for tilskuddet specificeres i en note i/til årsregnskabet.

Regnskabsaflæggelsen konkretiseres yderligere i forbindeles med tilskudsanvisning.


Sidst opdateret 14-04-2016
Yderligere spørgsmål og kontakt:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47

 

Ansøgningsmaterialet sende til e-mail sum@sum.dk mrk. Udlodningsmidler til ældreorganisationer

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. maj 2016


Udmøntning af puljen forventes at finde sted i juni 2016.Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |