Skip navigation


Klippekort til beboere på plejecentre

Sundheds- og ældreministeriet indkalder ansøgninger fra kommunerne til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes til kommunerne som en samlet pulje. Der udmøntes i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere fordelt med 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Der tages forbehold for vedtagelsen af Finansloven for 2018. Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge om de midler, der er reserveret til dem.
Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Puljen kan søges af landets 98 kommuner og midlerne fordeles mellem kommunerne efter bloktilsludsnøglen. Se oversigten.
Hvis en kommune vælger ikke at søge puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes.
 

Puljens formål
Det fremgår af Aftale om Finansloven for 2017, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det glæder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægger en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere. Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.

Puljens anvendelsesområde
Midlerne er målrettet beboere i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre, plejehjem efter servicelovens § 192 fortrinsvis for ældre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

Det skal således bemærkes, at det ikke er beboerens alder, der har betydning for tildeling af klippekortet, men om plejecentret mv. er fortrinsvis for ældre. Alle beboere på de pågældende plejecentre skal således tilbydes klippekortet.


Sidst opdateret 20-05-2019
Kontaktperson:

Søren Svane Kristensen
Specialkonsulent
Tlf. 72 26 95 34

 


Ansøgningsskema og vejledning:

Ansøgningsfrist var den 3. marts 2017 kl. 12.00.
Send ansøgning pr. mail til: 
sum@sum.dk , att.: Søren Svane Kristensen

Hent ansøgningsskema (word)

Hent vejledning til ansøgningsskema  (PDF)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |