Fra: 02-08-2019 til: 04-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske ProfessionshøjskolerVelkomstbrev til ministeren med anmodning om et møde02-08-2019SJ-STD-SUMAI949709
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - samrådsspørgsmål A02-08-2019SJ-STD-SUMMPE949669
Komiteen for SundhedsoplysningKomitéen: Nye partnere i "sammen om mental sundhed": Arbejdsmiljørådgiverne, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter02-07-20191601142949312
Uddannelses- og ForskningsministerietEU-høring om implementering af Horizon Europe - frist 15. september02-08-20191608949949959
JustitsministerietSvar fra JM på høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende02-08-20191611450949840
Styrelsen for PatientklagerSvar fra STPK på høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende02-08-20191611450949843
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål fra SDS om kontaktperson for mor/barn center27-06-20191708903949468
Region SyddanmarkKolding Sygehus' svar på mail om opfølgning på besøg og evaluering af Nyt Kolding Sygehus11-07-20191708903949476
Helsingør KommuneKvartalsvis rapportering vedr. Helsingør Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse03-07-20191801976949211
JustitsministerietDagsorden til netværksmøde om aktindsigt24-06-20191805877949785
JustitsministerietAflysning af netværksmøde om aktindsigt26-06-20191805877949788
JustitsministerietInvitation til nyt netværksmøde om aktindsigt den 6. september 2019 kl. 9.30 i Justitsministeriet04-07-20191805877949790
Børne- og SocialministerietT.O. SIM: Evaluering af headspace05-07-20191810161949295
Det Sociale NetværkOrientering DSN: Evaluering af headspace05-07-20191810161949460
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. Udrejsecenter Sjælsmark01-08-20191900078949509
 Henvendelse til ministeren med anmodning om at få gjort noget ved en sag om nægtelse af hjælp fra kommunen til borger med halvsidelammelse01-08-20191900078949286
UdenrigsministerietFristliste af 1. august 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager01-08-20191900147949638
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-484/19, Lexel02-08-20191900147949949
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-501/19, UCMR - ADA02-08-20191900147949952
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-505/19, Bundesrepublik Deutschland01-08-20191900147949647
Region SyddanmarkFra RS: Tilbagemelding på opmærksomhedspunkter ifm. udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Aabenraa sygehus for 3. kvartal 201902-08-20191903387949857
Region MidtjyllandAccept af tilskudsbetingelser vedr. tildeling af midler til Cystisk Fibrose Center, Aarhus Universitetshospital05-07-20191903936948811
SundhedsstyrelsenSST: Referat af 1. referencegruppemøde for National Klinisk Retningslinje vedr. udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge 25. juni05-07-20191904542949291
SundhedsdatastyrelsenKvittering for bestilling af statusrapport for Fælles pilotafprøvning 1. halvår 2019 - frist 19. august kl. 16.0001-08-20191904964949356
SundhedsdatastyrelsenKvittering for bestilling af statusrapport for LPR3 (Landspatientregisteret 3) 1. halvår 2019 - frist 19. august kl. 16.0001-08-20191904964949270
SundhedsdatastyrelsenKvittering for bestilling af statusrapport for SEI-2 (Modernisering af Datamodtagelse) 1. halvår 2019 - frist 19. august kl. 16.0001-08-20191904964949294
TV2 FYNAnmodning om yderligere dokumenter om Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital)29-07-20191905639949175
Mediesundhed for børn og ungeFremsender orientering til ministeren vedr. kommende artikler og andet vedr. adgangsbegrænsning af porno i forhold til børn og unge31-07-20191905672948864
 Henvendelse til ministeren med henvisning til henvendelse af 28. juni 2019 med anmodning om et snarligt møde vedr. psykatri01-08-20191905672949303
 Borgerhenvendelse til ministeren - anmoder om at komme til Danmark og få behandling31-07-20191905692949274
 Anmoder takker for udsendelse af fristudsættelse i aktindsigtssag01-08-20191906032949435
 Henvendelse til ministeren vedr. sundhedsplatformen12-07-20191906105946208
 Borgerhenvendelse vedr. behandling for allergi14-07-20191906147946400
Ældre Sagen
Lægeforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Henvendelse til ministeren vedr. ny handlingsplan for den ældre medicinske patient05-07-20191906153943585
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. tilskud til psykolog ved angst08-07-20191906154944220
HK KommunalVelkommen til ministeren fra de sundhedsadministrative medarbejdere05-07-20191906177944003