Skip navigation


WHO

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har 194 medlemslande og er et særligt organ under FN. WHO's hovedkvarter er placeret i Genève, mens WHO's Europaregion har sit hovedvarter i FN-byen i København.

WHO er FN-systemets retningsgivende og koordinerende organ på sundhedsområdet. WHO's rolle omfatter bl.a. fastsættelse af normer og standarder, udvikling af evidensbaserede politikker, teknisk bistand til lande og monitorering.

WHO's prioriteter, inkl. samarbejdsområder og finansiering af disse fastlægges af Verdenssundhedsforsamlingen, der er WHO's øverste beslutningsorgan og består af repræsentanter for samtlige 194 medlemslande.

Forsamlingen bistås af en bestyrelse (34 medlemmer), hvis primære opgave er at sikre udførelsen af Forsamlingens beslutninger og politikker.

Herudover består WHO af seks regionalkontorer med hver deres regionaldirektør samt en række landekontorer, der bl.a. er med til at sikre den praktiske implementering af beslutninger og politikker. Regionalkontoret for Europa er placeret i København.

Ministeriet samarbejder med Udenrigsministeriet og FN-missionen i Geneve om WHO-sager.

Andre opgaver i forhold til FN 
Ministeriet deltager i arbejdet i FN’s Narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs (CND), som er det centrale FN-organ på narkotikaområdet.

Herudover bidrager ministeriet løbende i forbindelse med dansk afrapportering og deltagelse i eksaminationer af Danmark i forhold til FN-konventioner mv., herunder bl.a. i FN’s Menneskerettighedsråd. De primære samarbejdspartnere er Udenrigsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.

Sundhed indgår bl.a. i konventionen om rettigheder for personer med handicap (2006), konvention om barnets rettigheder (1989), konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (1979), konvention om politiske og civile rettigheder (1966) samt konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966).

Link til WHO: www.who.int


Sidst opdateret 21-09-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |