Skip navigation


Dekorering - Fortjenstmedalje - Belønningsmedalje

Sundheds- og Ældreministeriet behandler indstillinger om Fortjenst- og Belønningsmedalje inden for stats-, regional- og kommunal- og sundhedsområdet.

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv (FM) kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor (det vil sige inden for samme ansættelsesmyndighed). Dekorering med Fortjenstmedaljen, kan udelukkende tildeles danske statsborgere. 

Den Kongelige Belønningsmedalje (BM) kan normalt tildeles efter 50 års for-tjenstfuld ansættelse eller i forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed.

Bemærk, hvis man allerede er tildelt Dronningens Fortjenstmedalje efter 40 år, kan man ikke efterfølgende tildeles Kongelig Belønningsmedalje efter 50 år.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Det er således arbejdsgiver, der indstiller sin medarbejder til dekorering. Personer med ledelsesfunktioner/ansvar eller med en akademisk uddannelse eller chefer/medarbejdere aflønnet (grundløn + evt. tillæg, minus pensionsbidrag) i statslig LR 34+ aktuelt svarende til kr. 34.324,67 (løntrin 47+) eller svarende dertil, kan ikke indstilles til Fortjenst- eller Belønningsmedalje. Opmærksomheden henledes på, at kriterier for tildeling er vejledende og at sagerne bliver afgjort efter en samlet vurdering.

Indstilling til ministeriet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Den ansattes fulde navn, bopælsadresse, cpr.-nummer samt aktuel stillingsbetegnelse.

 • Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet – dvs. angivelse af navn på sygehus for sygehusansatte, navn på plejecenter/ældrecenter/hjemmeplejekontor for ældreplejepersonale og navn på skole/klinik for kommunalt tandplejepersonale. Endelig navn på apotek for så vidt angår farmakonomer.

 • Så vidt muligt dokumentation for ansættelsesforholdets varighed.

 • Redegørelse for at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats.

 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (jfr. nedenfor om sagsbehandlingstid). Ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden således at jubilæumsdagen rykkes tilsvarende.

 • Ved flere ansættelsessteder og –perioder (hovedansættelser – f.eks. forskellige sygehuse, plejecentre/ældrecentre/hjemmeplejekontorer, tandplejen (ikke interne ansættelser)) anføres overskuelig og tydelig datooptegnelse (ansættelseshistorik).

 • Bekræftelse på, at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm.

 • Såfremt jubilæum allerede er afholdt anføres - under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid - dato for en senere overrækkelse. Opmærksomheden henledes på, at overrækkelsesdato ikke kan placeres før jubilæumsdato.

 • Tidspunktet for arbejdsophør (udtræden af arbejdsmarkedet), hvis der anmodes om tildeling af Belønningsmedalje efter mindre end 50 års ansættelse.

 • Konkret adresse hvortil en eventuel medalje skal sendes samt tillige angivelse af navn på attention person.

  Ved indstilling fra kommune skal skema udfyldes og medsendes.


  Der gøres opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod 5 måneder fra modtagelsen af indstillingen - dog er sagsbehandlingstiden op mod 6-7 måneder i sommerperioden. Fastlæggelse af dato for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. Det henstilles dog, at indstilling modtages i ministeriet i så god tid som muligt.

  For indstillinger indgivet til Ministeriet efter den 1. marts  gælder, at overrækkelse tidligst vil kunne ske efter den 1. november. 

  Indstilling fremsendes i brevform på officielt brevpapir fra organisationens eller institutionens ledelse/afdeling(HR-afdeling med originalunderskrift(er) og stiles til Departementschefen, Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K. Afsenderadresse og kontaktperson (e-mail adresse) skal fremgå tydeligt af brevet.

  Når en indstilling om Fortjenst- eller Belønningsmedalje er modtaget i ministeriet sendes kvitteringsbrev for modtagelsen til indstiller. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter ministeriet indstiller.

  I sagsbehandlingen sker der ikke yderligere tilbagemeldinger fra ministeriet, fordi:
  Det er Kabinetssekretariatet (Dronningen), der tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenst- eller Belønningsmedalje . Indstiller får direkte besked fra Kabinetssekretariatet, såfremt indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. 2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev udarbejdet af Kabinetsekretariatet.

  Indstiller opkræves et gebyr på aktuelt (gælder tildelinger fra og med den 1. marts 2017) 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. per belønningsmedaljeekspedition. Dette gebyr opkræves af ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. I indstillingen bedes oplyst EAN-lokationsnummer samt præcis faktureringsadresse, referenceperson samt CVR/SE-nummer.

  Opmærksomheden henledes på, at ministeriets opkrævning af gebyr for medalje udelukkende retter sig mod indstiller. Faktura stiles således altid til indstiller-adressen, ligesom det er indstiller-adressens, CVR-nummer, EAN-nummer samt fast referenceperson dertil, som fordres anført i indstillingen til ministeriet. Fakturering herefter skal forvaltes af og/eller eventuelt videreformidles fra indstiller selv.

  Indstillinger om dekorering til Sundheds- og Ældreministeriet, omhandler primært sundhedspersonale ansat inden for sygehusvæsnet og ældreplejen/hjemmeplejen. Ministeriet behandler tillige indstillinger på farmakonomer ansat på apotekerne samt tandklinikassistenter ansat ved skolernes tandpleje.   

   

  Indstillinger om dekorering af andre personalegrupper

  Indstillinger vedr. ansatte ved bo- og specialtilbud o.l. rettes til Social- og Indenrigsministeriet.
  Det samme gør indstillinger om dekorering af administrativt personale ansat i kommunalt regi, herunder fælleskommunale selskaber, samt administrativt personale ansat i regionerne.

  Indstillinger vedr. ansatte inden for børneområdet, (f.eks. i kommunernes dagpleje, børne- og ungetilbud samt pædagoger i dagsinstitutioner) samt indstillinger, der relaterer sig til personale inden for undervisning i folkeskoler, SFO og øvrige uddannelsesinstitutioner, rettes til Børne- og Undervisningsministeriet.

   

  Alle privatansatte får deres ansøgning om dekorering behandlet i Erhvervsministeriet.   

   

  Der henvises i øvrigt til de respektive ministeriers hjemmesider samt til Kongehusets hjemmeside på  www.kongehuset.dk


  Sidst opdateret 13-11-2019
  Hent skema:
  Indstilling fra kommune hent skema, der skal udfyldelse ved indstilling (Word)

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |