Skip navigation


4. Omstilling i indsatsen for de psykisk syge i Danmark

Psykiatrien har siden amterne overtog statshospitalerne i 1976 undergået store forandringer. Man har gradvist bevæget sig væk fra at have samlet behandlingen af psykisk syge på store statshospitaler (totalinstitutioner) frem til en mere og mere decentral organisering af behandlingstilbudene, med en udbygget distrikts- og socialpsykiatri.

Den gradvise afvikling af totalinstitutionerne kan bl.a. aflæses i udviklingen i antallet af sengepladser i psykiatrien. Fra 1976 til 2003 faldt antallet af sengepladser fra ca. 11.000 til 3.676. I samme periode steg antallet af ambulante besøg fra ca. 138.000 i 1976 til 643.000 i 2003, hvilket bl.a. afspejler en massiv udbygning af distriktspsykiatrien. Hertil kommer, at der især de seneste år er sket en udbygning af bo- og støttetilbud til psykisk syge. Antallet af botilbud steg fra 2.328 i 1997 til 3.158 i 2004, mens antallet af dagtilbud i samme periode steg fra 1.288 til 2.2114. Herudover blev kommunerne, som tidligere nævnt, i 1998 forpligtet til at sørge for støttekontaktpersoner til sindslidende (servicelovens § 80). Målgruppen for denne ordning er de mest socialt udsatte og isolerede psykisk syge. I dag har ca. 5.500 personer en støtte- og kontaktperson.

Hensigten med den gradvise ændring af psykiatrien var at mindske behovet for indlæggelser ved at udvikle et mere varieret tilbud de psykisk syge i amter og kommuner, med bl.a. flere ambulante behandlingstilbud. Samtidig ville man forebygge nye indlæggelser og mindske tilbagefald ved at yde en mere målrettet social støtte i forhold til den enkelte, og samtidig mindske den tendens til udstødelse af psykisk syge medborgere som let følger af institutionalisering ved langvarige indlæggelser. Denne ændring af indsatsen overfor de psykisk syge afspejler en generel international tendens med den fælles målsætning at komme af med tidligere tiders "asyler" og meget store institutioner og fremme psykisk syges integration i samfundet.

Omstillingen og udviklingen af nye tilbud betød imidlertid også brud i den sammenhæng, som var indeholdt i statshospitalernes tilbud. Det mest åbenlyse problem i omstillingsprocessen var den generelt utilstrækkelige koordinering af nedlæggelsen af senge, inden de nye distrikts- og socialpsykiatriske tilbud var tilstrækkeligt udbygget. Samtidig betød omstillingen, at flere sektorer nu fik ansvar for delopgaver i forhold til psykisk syge.

Bland andet på den baggrund prioriterede regering, amter og kommuner med psykiatriaftalerne for perioderne 1977-1999, 2000-2002 og senest 2003-2006 en hurtig udbygning af de nye tilbud, ligesom parterne i en række år har arbejdet målrettet for at sikre sammenhæng i de tilbud, der gives til psykisk syge.

Udviklingen i de forskellige tilbud til de psykisk syge siden den første psykiatriaftale i 1997 frem til 2004 fremgår af figur 4.1. Figuren illustrerer derved den omstilling, der er sket i perioden.

Figur 4.1 – Tilbud til psykisk syge i Danmark 1997-2004

 

Kilde: "En sammenligning af amternes/H:S's aktiviteter på psykiatriområdet", Amtsrådsforeningen maj 2005


--------------------------------------------------------------------------------

Fodnoter:
4 ) "En sammenligning af amternes/H:S'aktiviteter på psykiatriområdet", Amtsrådsforeningen 2005.


 


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |