Skip navigation


1. Indledning


 

1.1. Baggrund


Folketinget vedtog den 30. marts 2004 enstemmigt V 72. Vedtagelsen afsluttede forespørgsel F 32, der var stillet til indenrigs- og sundhedsministeren, justitsministeren og socialministeren, om psykisk syge kriminelle.

V 72 har følgende ordlyd: "Folketinget opfordrer regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet."

Indsatsen skulle ifølge vedtagelsen bl.a. inkludere: "Iværksættelsen af et projekt, som skal tilvejebringe viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet med fokus på betydningen af kapacitet, ressourcer og tilgængelighed af de forskellige behandlingstilbud og balancen mellem dem, sammenhængende patientforløb, tværsektorielt samarbejde mellem det sociale område, sundhedsområdet og Kriminalforsorgen samt en beskrivelse af behandlingsmulighederne i retssystemet. Resultaterne af projektet skal foreligge, så de kan indgå i revisionen af Psykiatriloven i Folketingets samling 2005-06."1.2. Projektets formål


Det er en vigtig opgave om muligt at forebygge, at psykisk syge som følge af deres psykiske tilstand begår kriminalitet. Dette sker ideelt set ved, at sundhedsvæsenet og det psykiatriske sygehusvæsen kan sikre tidlig diagnostik og behandling og en efterfølgende god behandlingsalliance med patienten og at denne ved behov får de socialtfaglige tilbud, der er behov for med henblik på at sikre, at den psykisk syge hverken pga. sin psykiske tilstand eller sociale problemer i relation hertil kommer ud i kriminalitet. For psykisk syge, der allerede har begået kriminalitet, er det vigtigt at forebygge ny kriminalitet.

På baggrund heraf er det vigtigt, at der for psykisk syge kriminelle er sammenhæng i tilbuddene og at de forskellige myndigheder samarbejder. Behovet for behandling, sociale foranstaltninger og tilbud i Kriminalforsorgen vil variere i udstrækning og intensitet. For i videst muligt omfang at modvirke tilbagefald, herunder kriminalitet, må den samlede indsats tilrettelægges således, at de relevante tilbud sættes ind, når der er brug for det og så den fornødne sammenhæng i forløbet for den enkelte sikres.

Projektet skal på den baggrund frembringe:

 • viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet
 • viden om den aktuelle indsats og sammenhængen heri samt
 • anbefalinger for den fremtidige indsats


1.3. Projektets organisering


Der blev til gennemførelse af projektet nedsat en arbejdsgruppe på 3 personer udpeget af henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Socialministeriet.

Arbejdsgruppen har refereret til en styregruppe med repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Formandskab og sekretariat for styregruppen er blevet varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Arbejdsgruppens medlemmer:

Johanne Bratbo, Centerleder (udpeget af Socialministeriet) Britta Kyvsgaard, Forskningschef (udpeget af Justitsministeriet) Dorte Sestoft, Overlæge (udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Styregruppens medlemmer:

Jette Christensen, Forsorgsfuldmægtig, Direktoratet for Kriminalforsorgen Karina Find, Fuldmægtig, Socialministeriet Sigrid Fleckner, Fuldmægtig, Socialministeriet Steffen Egesborg Hansen, Kontorchef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Formand) Asger Janfelt, Fuldmægtig, Justitsministeriet Marianne Jespersen, Afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen Peter Juul, Kontorchef, Socialministeriet Jesper Lihn, Fuldmægtig, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Nærværende rapport baserer sig på arbejdsgruppens arbejde og drøftelserne heraf i styregruppen.1.4. Rapportens struktur


Rapportens kapitler er struktureret på følgende måde, idet der efter dette indledende kapitel følger:

 • Kapitel 2 – Resumé – sammenfatning og anbefalinger
 • Kapitel 3 – Psykisk syge kriminelle, aktører og regelgrundlaget
 • Kapitel 4 – Omstilling i indsatsen for de psykisk syge i Danmark
 • Kapitel 5 – Kriminalitetsudvikling, kriminel karriere og karakteristik af behandlingsdømte
 • Kapitel 6 – Sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet
 • Kapitel 7 – Kriminalforsorgens institutioner
 • Kapitel 8 – Udviklingen i kapacitet og sammensætning i tilbudene i psykiatrien og den sociale sektor
 • Kapitel 9 – Tværsektorielt samarbejde

I kapitel 2 sammenfattes rapportens konklusioner og arbejdsgruppens anbefalinger for den fremtidige indsats præsenteres.

I kapitel 3 beskrives målgruppen, som primært er psykisk syge, der har begået kriminalitet. Dernæst beskrives de aktører, der er involveret i at føre dommen ud i livet (behandle og eventuelt støtte de dømte), ligesom der redegøres for det eksisterende regelgrundlag.

I kapitel 4 beskrives kort den omstilling i indsatsen for de psykisk syge, der er sket i Danmark siden amterne overtog statshospitalerne i 1976. Baggrunden for beskrivelsen er, at denne omstilling har haft stor betydning for de tilbud, der i dag gives til psykisk syge, herunder psykisk syge der har begået kriminalitet.

Indledningsvis i kapitel 5 redegøres for udviklingen i antallet af behandlingsdømte i perioden 1995 til 2005. Dernæst beskrives de seneste 10 års udvikling i kriminaliteten begået af psykisk syge, herunder bl.a. kriminalitetens omfang og art. Efterfølgende belyses de behandlingsdømtes kriminelle karriere og deres risiko for tilbagefald til ny kriminalitet. Sluttelig i kapitlet redegøres for den etniske baggrund hos behandlingsdømte, ligesom der gives en karakteristik af behandlingsdømte på udvalgte sociale parametre.

I kapitel 6 redegøres på baggrund af danske og internationale litteraturstudier for den eksisterende viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet, herunder forhold af betydning for kriminalitetsrisikoen blandt psykisk syge.

I kapitel 7 beskrives Kriminalforsorgens tilbud til indsatte i fængsler og arresthuse med et psykiatrisk/psykologisk behandlingsbehov. Der fokuseres i kapitlet desuden på ventetidsproblematikken i relation til indsatte og behandlingsdømte og på en mindre gruppe psykisk afvigende personer, som har behov for et særligt behandlings- og støttetilbud.

I kapitel 8 beskrives udviklingen i kapacitet og sammensætningen i tilbudene i psykiatrien og den sociale sektor. Beskrivelsen baserer sig på en undersøgelse udarbejdet af Social Udviklingscenter til brug for denne rapport. Social Udviklingscenter har gennemført en kvantitativ surveyundersøgelse med 83 personer fra sundhedsvæsenet og socialsektoren og en kvalitativ interviewundersøgelse med i alt 51 personer fra de to sektorer. Alle amter og 53 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

I kapitel 9 beskrives de eksisterende samarbejdsrelationer mellem de tre involverede sektorer; sundhedsvæsenet, socialsektoren og retssystemet/Kriminalforsorgen med fokus på indsatsen overfor behandlingsdømte. Beskrivelsen baserer sig på samme survey/interviewundersøgelse som kapitel 8.


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |