Skip navigation


Bilag 1

Amternes og H:S's akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for normal åbningstid ud over de psykiatriske skadestuer

 

Den nedenstående oversigt over amternes/H:S' akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for normal åbningstid er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i ”spørgeskemaet til amterne/H:S om status for forbedringer af de fysiske rammer samt kapacitet, aktivitet og økonomi på de psykiatriske sygehusafdelinger og i distriktspsykiatrien”, juli 2001. Amterne og H:S er i spørgeskemaet blevet spurgt om:
Hvilke andre former for akuttilbud/døgnberedskaber og døgnkontaktmuligheder findes i amtets/H:S' sygehus- eller socialpsykiatri ud over de psykiatriske skadestuer?

Den nedenstående oversigt er ikke en udtømmende oversigt over de samlede akuttilbud og tilbud uden for normal åbningstid til sindslidende, idet der, med undtagelse af Københavns Kommune, ikke er indsamlet oplysninger fra kommunerne.

Nogle amter driver imidlertid tilbud i fællesskab med kommunerne, og disse tilbud er medtaget i oversigten. Det skal derfor bemærkes, at organiseringen i det enkelte amt/H:S har betydning for omfanget af tilbud, som er med i nedenstående tabel.

Oversigt over amternes og H:S' akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for normal åbningstid ud over de psykiatriske skadestuer


 
ANM.: Oversigten er som nævnt afgrænset til de amtslige tilbud, og tilbud som udbydes i et et samarbejde mellem amterne/H:S og kommunerne. mangeFlere amter har oplyst, at kommunerne tilbyder lignende akuttilbud til sindslidende uden for normal åbningstid, men disse tilbud er ikke medtaget i den foreliggende spørgeskemaundersøgelse og oversigt. H:S har dogimidlertid indhentet oplysninger fra Københavns Kommune, der som den eneste kommune, indgår i den her foreliggende oversigt.
KILDE: Sundhedsministeriets spørgeskemaundersøgelse: ”Spørgeskema til amterne og H:S om status for forbedringer af de fysiske rammer samt kapacitet, aktivitet og økonomi på psykiatriske sygehusafdelinger og i distriktspsykiatrien”, juli 2001.


Sidst opdateret 01-02-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |