Skip navigation


5. Amternes og Hovedstadens Sygehusfællesskabs akut - tilbud og døgnberedskaber til sindslidende


 

5.1 Baggrund for akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for normal åbningstid


I de senere år er der blevet sat større fokus på behovet for akuttilbud og tilbud uden for de normale åbningstider til mennesker med sindslidelser og deres pårørende. Dette er bl.a. en følge af den normaliserings- og integrationsstrategi, som har betydet en massiv omlægning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser fra psykiatrisk sygehusbehandling under indlæggelse til øget ambulant behandling i distriktspsykiatrien samt omsorg og støtte i socialpsykiatrien. Hensigten er at give mennesker med sindslidelser muligheden for at leve et så normalt liv som muligt – i normale omgivelser og boformer.

Denne omlægning har medført, at mennesker med sindslidelser typisk ikke er indlagt i lange perioder. Det er imidlertid ikke alle, der bor sammen med familie eller i botilbud med døgnstøtte. Det er også langt fra alle, der har venner og bekendte med ressourcer til akut omsorg i døgnets ydertimer. Bliver ensomheden i boligen for belastende, kan der opstå behov for hjælp også på de tider af døgnet, hvor det ikke normalt er muligt at komme i kontakt med systemet. Omlægningen i psykiatrien har derfor i høj grad sat fokus på behovet for at øge tilgængeligheden til akuttilbud og tilbud uden for normal åbningstid for mennesker med sindslidelser.

Der er endvidere en øget opmærksomhed på, at psykiatriske krisesituationer opstår på alle tider af døgnet, og at det derfor er vigtigt, at der er tilbud om rådgivning, støtte og omsorg – også om aftenen og natten. Samtidig giver det stor tryghed for pårørende og naboer at vide, at der er et sikkerhedsnet også uden for normal åbningstid. Det handler om at skabe tryghed og sikkerhed for, at der er nogle i omverdenen, man kan kontakte, og som kan yde støtte og omsorg eller anden relevant indsats, uanset hvad klokken er.

Behovet for psykiatrisk og socialt døgnberedskab og behovet for tilbud uden for normal åbningstid er bl.a. belyst i „Fremrykningsrapporten“ fra 1993 og i redegørelsen „Indsatsen for sindslidende“ fra 1997. Socialministeriet tog i 1997 fat på temaet: ”Behovet for døgnåbne akutte sociale tilbud til sindslidende”. Initiativet blev fulgt op af en kortlægning af eksisterende og planlagte døgnåbne akuttilbud. Denne kortlægning skulle gennem oplysninger fra amter og kommuner levere et billede af omfang og kendetegn. Herunder om der var behov for at støtte en udbygning af dette særlige område. Kortlægningen viste bl.a., at der på landsplan var færre eksisterende og planlagte akuttilbud end tidligere oplyst gennem den sociale ressourceopgørelse. I den første psykiatriaftale, som staten og de kommunale parter indgik i 1997, blev der lagt vægt på konkrete mål om at udbygge og forbedre de lokale behandlings-, rehabiliterings- og støttetilbud til mennesker med sindslidelser også uden for de normale åbningstider.

Med sigte på at styrke tilbuddene uden for normal åbningstid til mennesker med sindslidelser, blev der i 1998 afsat en pulje på finansloven under Socialministeriets ressort til udvikling af akuttilbud i distriktspsykiatrien i samspil med bl.a. akutboliger og andre botilbud i amtsligt og kommunalt regi.

I 1999 blev der afsat yderligere midler til formålet, og puljen, der i alt er på 44 mio. kr., blev udmeldt til samtlige amter og kommuner dels i begyndelsen af 2000, og dels i begyndelsen af 2001. I kraft af puljen vil 22 projekter rundt om i landet indhente erfaringer med døgnåbne akuttilbud i løbet af de kommende par år.

Endelig skal det omtales, at i forbindelse med forespørgselsdebatten i Folketinget den 22. maj 2001 (nr. F 39) til daværende sundhedsminister og socialminister vedrørende udviklingen inden for psykiatrien, opfordrede Folketinget til at sikre mennesker med sindslidelser let adgang til akutbistand hele døgnet – der hvor det ikke allerede findes.

På denne baggrund har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med indsamlingen af oplysninger til dette års statusrapport bedt amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab om at besvare spørgsmål vedrørende, hvilke akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for normal åbningstid, som amterne og H:S aktuelt kan tilbyde mennesker med sindslidelser og deres pårørende. H:S har i forbindelse med besvarelsen indhentet oplysninger om tilbuddene i Københavns Kommune, som således også indgår i det følgende.

Det fremgår af de indhentede oplysninger, at der i alle amter og H:S allerede er iværksat eller planlagt initiativer med henblik på at styrke akuttilbuddene og tilbud uden for normal åbningstid til mennesker med sindslidelser.

De eksisterende og planlagte tilbud er forskellige, både i forhold til indhold, størrelse og organisering. Tilbuddene strækker sig fra døgnåbne telefonlinjer, væresteder/overnatningssteder, bostøttetilbud og psykiatriske skadestuer til psykiatriske udrykningstjenester og akut opsøgende teams.

De tilbud, som den foreliggende undersøgelse dækker, kan groft inddeles i fire forskellige typer:

  • De psykiatriske skadestuer og sygehusafdelinger med f.eks. tilbud om telefonrådgivning, overnatning og udrykning.
  • Særlige socialpsykiatriske tilbud med telefonrådgivning og akutbolig i et botilbud samt evt. tværfaglige udrykningsteams.
  • Døgnåbne væresteder og natvarmestuer med tilbud om samvær, samtale og nødovernatning.
  • Tilbud i samarbejde mellem amtet og den kommunale hjemmepleje om telefonrådgivning og i nogle tilfælde udgående medarbejdere eller fremmøde til samtale.

Selvom tilbuddene er forskellige, kan det fastslås, at udover akut omsorg, støtte og/eller psykiatrisk behandling er de helt centrale ydelser alle steder samtalen, ofte forbundet med rådgivning og overnatning.

I de følgende afsnit vil de forskellige typer af akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for normal åbningstid blive beskrevet på baggrund af afrapporteringen på spørgeskemaundersøgelsen til amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Afrapporteringen af hovedkategorier for akuttilbud og døgnberedskaber er opdelt på hhv. de psykiatriske skadestuer, akuttilbud og tilbud uden for normal åbningstid.5.2 Formål og målgruppe


Akuttilbuddenes formål er at tilbyde mennesker med sindslidelser, deres pårørende og andre, der oplever en akut krise, hjælp, omsorg, støtte og vejledning f.eks. i aften- og nattetimerne efter almindelig lukketid, samt i weekender og på helligdage.

I alle amter og H:S er der en eller anden form for akuttilbud og/eller tilbud uden for de normale åbningstider. Der er forskelle på, hvilke tidsrum og dage tilbuddene dækker. Det er også forskelligt, om man tidligere skal have været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem for at kunne benytte sig af tilbuddene direkte, eller hvorvidt man skal visiteres først for at kunne benytte sig af tilbuddene. Akuttilbuddene betyder imidlertid, at der som regel ikke skal laves forudgående aftaler, og at der som regel heller ingen ventetid er. Det er således brugernes akutte problemer, der er i fokus, og som sætter dagsordenen for mødet og støtteindsatsen.5.3 Psykiatriske skadestuer


I de fleste amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab er der etableret døgnåbne psykiatriske skadestuer. I 1996 var der i alt 12 psykiatriske skadestuer, hvoraf de 8 var beliggende i H:S og Københavns Amt. I 1998 var der 17 skadestuer, og i 1999 var der kommet endnu to til, idet Storstrøms Amt og Bornholms Amt hver havde etableret en psykiatrisk skadestue. I Bornholms Amt er der tale om en somatisk skadestue, der visiterer til psykiatrisk vagthavende med henblik på samtale eller indlæggelse. I år 2000 er antallet og fordelingen af psykiatriske skadestuer uændret i forhold til 1999, idet der stadig er 19 psykiatriske skadestuer fordelt over de samme amter. I tabel 5.1 nedenfor vises den amtslige fordeling af de psykiatriske skadestuer. 

Tabel 5.1 Amtslig fordeling af psykiatriske skadestuer i år 2000
 Tabel 5.1 Amtslig fordeling af psykiatriske skadestuer i år 2000

ANM.: I Bornholms Amt er der tale om en kombineret somatisk og psykiatrisk skadestue, hvor en psykiatrisk læge yder akutte tilsyn hele døgnet. I Vejle amt er der tale om døgnåbne modtagelser på Kolding og Horsens Sygehus, hvor patienterne kan komme ind i op til 24 timer uden indlæggelse, men hvor der kræves lægehenvisning.

KILDE: Sundhedsministeriets spørgeskemaundersøgelse "Spørgeskema til amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab vedr. status for forbedringer af de fysiske rammer samt kapacitet, aktivitet og økonomi på psykiatriske sygehusafdelinger og distriktpsykiatrien i år 2000", juli 2001 

5.3.1 Antal besøg ved de psykiatriske skadestuer

Det fremgår af oplysninger fra Det Psykiatriske Centralregister, Afdeling for Psykiatrisk Demografi, at der i 1999 var i alt 40.377 skadestuebesøg ved de psykiatriske skadestuer. Heraf var de 33.532 skadestuebesøg fra patienter, der tidligere havde været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem.

I år 2000 var der i alt 41.515 skadestuebesøg ved de psykiatriske skadestuer, dvs. en beskeden stigning i år 2000 på 1.138 besøg i forhold til i 1999. Heraf var de 34.191 skadestuebesøg fra patienter, der tidligere havde været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem.5.4 Andre eksempler på akuttilbud, døgn-beredskaber og tilbud uden for normal åbningstid


I alle amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab er der som nævnt ud over de psykiatriske skadestuer etableret andre former for døgnberedskaber, akuttilbud og tilbud uden for normal åbningstid i sygehus- og socialpsykiatrien, eksempelvis i form af udrykningstjenester, væresteder, overnatningstilbud og telefonrådgivning. Mange af tilbuddene er fælles amtslige/kommunale projekter. Det ligger imidlertid uden for rammerne af nærværende fremstilling at give en beskrivelse af samtlige disse tilbud. For en oversigt over amternes og H:S' nuværende akuttilbud, døgnberedskaber og tilbud uden for de normale åbningstider ud over de psykiatriske skadestuer henvises derfor til bilag 1. Oversigten er afgrænset til de akuttilbud/døgnberedskaber samt tilbud uden for normal åbningstid, som findes i amternes/H:S' sygehus- eller socialpsykiatri, samt fælles amtslige/kommunale tilbud. Rent kommunale tilbud er ikke omfattet af den foreliggende spørgeskemaundersøgelse.

Følgende fremstilling er udformet på baggrund af udvalgte eksempler fra amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskabs afrapportering til Sundhedsministeriet i spørgeskemaundersøgelsen: ”Spørgeskema til amterne og H:S om status for forbedringer af de fysiske rammer samt kapacitet, aktivitet og økonomi på psykiatriske sygehusafdelinger og i distriktspsykiatrien”, juli 2001. Eksemplerne belyser bl.a. målgruppe, organisering, indsats og åbningstider for forskellige tiltag/modeller i relation til akuttilbud og døgnberedskaber. I udvælgelsen af de enkelte eksempler er der lagt vægt på at fremhæve den organiseringsmæssige bredde i amternes tilbud.

 

 

 KILDE: Søndejyllands Amt:"Opsøgende Psykoseteam i Tønder", maj 2001 og Sønderjyllands Amt: "Opsøgende Psykoseteam - et to- årigt kvalitetssikringsprojekt".

 

 

 

ANM.: H:S har indhentet oplysninger fra Københavns Kommune, som derfor indgår i den foreliggende spørgeskemaundersøgelse

 

 

 


 


Sidst opdateret 01-02-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |