Skip navigation


Forord


 

Udbygningen af tilbuddene til sindslidende har i en årrække været et højt prioriteret indsatsområde.

Den nye regering ønsker at fastholde denne prioritering.

Der er grund til at glæde sig over de store forbedringer, som er beskrevet i den foreliggende statusrapport.

Men der er fortsat behov for at videreføre den igangværende udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. Der er fortsat behov for at modernisere de fysiske rammer, for uddannelse af mere personale, og der er ikke mindst behov for at udvikle kvaliteten i tilbuddene.

Politisk har der været bred enighed om de initiativer, som er gennemført over de senere år. Den nye regering har et stærkt ønske om at fortsætte denne linie.

Et bredt samarbejde mellem folketingets partier og mellem staten, amter og kommuner giver det bedste grundlag for arbejdet.

Regeringen har samtidig et stærkt ønske om et tæt dialog med patienter, brugere og pårørende. At lytte til deres erfaringer og forslag er en helt nødvendig forudsætning for at udvikle kvaliteten i de offentlige tilbud. I et samspil med udviklingen af og udbredelsen af ny faglig viden om behandlingsmuligheder og sociale støttetilbud.

Den igangværende udbygning af tilbuddene til sindslidende er forankret  i de 3-årige psykiatriaftaler, der er indgået mellem staten og de kommunale parter i henholdsvis 1997 og 1999.

Den første psykiatriaftale for perioden 1997-1999 blev fulgt op med statslige puljemidler på i alt 480 mio. kr. til realisering af de fælles målsætninger i aftalen.

Den seneste psykiatriaftale, der blev indgået i juni 1999 og gælder for perioden 2000-2002, blev fulgt op med yderligere 750 mio. kr. i statslige puljemidler.
Disse midler er bevilget og under udmøntning i form af projekter i kommuner, amter og H:S.

Målene i psykiatriaftalerne er ambitiøse. Det er bl.a. aftalt at etablere i alt 800 enestuer og 1.300 botilbud i perioden 1997 til 2002.

Det fremgår af denne statusrapport, at den fælles indsats bærer frugt. Prognoserne for de kommende år viser, at målene for enestuer og botilbud bliver indfriet, og mere til. Der etableres i øvrigt til stadighed flere og bedre tilbud både i social- og sundhedssektoren.

Forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter er ligeledes prioriteret højt, idet disse projekter er en vigtig forudsætning for at udvikle bedre og mere skånsomme tilbud i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov.

Det kan i den forbindelse nævnes, at Sundhedsstyrelsen er blevet bedt om at overveje, hvorledes den faglige kvalitet i behandlingen af sindslidende i sundhedssektoren kan fremmes yderligere.

Der er således lagt nogle positive spor for udviklingen af tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Vi vil som socialminister og indenrigs- og sundhedsminister arbejde tæt sammen, og vi indbyder alle partier, amter og kommuner, patienter, brugere og pårørende til et fortsat konstruktivt samarbejde. Med det mål at skabe grundlag for fortsatte forbedringer - kvantitative og kvalitative - i samfundets indsats i forhold til mennesker med sindslidelser.

                                                                                        
 henriette underskrift                

henriette navn

 

 underskrift lars

lars navn
 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |