Skip navigation


4. Produktivitetsmålinger for 2003 og 2004

I 2005 har opgaven været at foretage produktivitetsmålinger, der kan anvendes til at opgøre produktiviteten på lands-, regions- og amtsniveau. I 2006 udvides arbejdsgruppens opgave til også at omfatte målinger på sygehusniveau samt målinger for udvalgte afdelinger eller andet relevant niveau.

I dette afsnit præsenteres resultatet af produktivitetsmålingerne for lands-, regions- og amtsniveau. Som fastsat i kapitel 3 anvendes brøkmetoden til produktivitetsmålingerne.

4.1 Produktivitet i sygehusvæsenet på landsplan


Ved opgørelse af produktivitetsudviklingen for sygehusvæsenet på landsplan via brøkmetoden beregnes den samlede produktionsværdi opgjort via DRG- og DAGS-systemet og de samlede tilrettede driftsudgifter for samtlige sygehuse.

For sygehusvæsenet på landsplan viser målingerne, at produktiviteten fra 2003 til 2004 er steget med 2,4 pct., jf. tabel 4.1. Dette skyldes, at produktionen er steget med 3,8 pct., mens udgifterne alene er steget med 1,4 pct.

 

4.2 Produktivitet i sygehusvæsenet på regionsplan


Ved opgørelse af produktiviteten for sygehusvæsenet på regionsniveau opgøres produktionsværdien og tilrettede driftsudgifter på de respektive regioners sygehuse.

I alle de kommende regioner er produktiviteten steget fra 2003 til 2004, jf. tabel 4.2. Det fremgår således, at produktiviteten er steget med op til 2,8 pct. i region Nordjylland og Midtjylland.

Der er varierende produktivitet mellem de kommende regioner. I 2004 varierer produktiviteten således med op til 7 pct. i forhold til den gennemsnitlige produktivitet for hele landet, jf. tabel 4.2.

 

4.3 Produktivitet i sygehusvæsenet på amtsplan


Opgørelser af produktiviteten for amterne viser variationer i udviklingen af produktivitet fra 2003-2004. Fire amter har således oplevet en faldende produktivitet fra 2003 til 2004, hvilket bl.a. skyldes stigninger i udgifterne uden en tilsvarende stigning i produktionsværdien, jf. tabel 4.3.

Der er forskelle mellem amternes produktivitet. Vejle Amt har f.eks. en produktivitet, der er 14 pct. højere end gennemsnittet for hele landet, jf. tabel 4.3.


 

Figur 4.1 viser den procentvise afvigelse, som amterne har i forhold til gennemsnittet i 2004. Heraf fremgår bl.a., at Vejle, Roskilde, Århus og Ribe amter har den højeste produktivitet, mens Bornholms Regionskommune og Sønderjyllands Amt har den laveste produktivitet.

Figur 4.2. viser den procentvise udvikling i produktivitet fra 2003 til 2004. Her ses, at Roskilde, Fyn og Viborg amter har forøget produktiviteten med over 4 pct. i perioden. Omvendt har Sønderjylland og Vestsjællands amter reduceret produktiviteten med mellem 0,4 pct. og 3,4 pct. 
 


Sidst opdateret 09-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |