Skip navigation


Bilag


 

Bilag 1: Spørgeskema


Skema del 1

skema del 2 
skema del 3

skema del 4

Bilag 2: Følgebrev

Foelgebrev

Bilag 3: Påmindelsesbrev

Paamindelsesbrev

Bilag 4: Læsevejledning til bilagstabeller


Bilagstabellerne viser for hvert spørgsmål antal besvarelser, og hvordan patienterne har svaret på lands-, diagnose-, regions- og sygehusniveau. De placerer også de enkelte enheder i forhold til landsresultatet for de spørgsmål, hvor skalaniveauet gør det muligt.

Den procentvise svarfordeling er vægtet i forhold til det totale antal indlæggelser/ambulante besøg per diagnosegruppe per sygehus i inklusionsperioden. Det giver et mere reelt billede af patienternes vurderinger på de mere overordnede niveauer, da vurderinger fra store sygehuse og store diagnosegrupper indgår med større vægt end vurderinger fra små. Der er ikke foretaget vægtning for baggrundsvariablene alder og køn.

Placeringen af de enkelte enheder i forhold til landsresultatet er i højre side af tabellerne. Placeringen er foretaget ved hjælp af logistisk regression. For langt de fleste spørgsmål er der foretaget ordinal logistisk regression. En del spørgsmål er imidlertid placeret ved hjælp af binær logistisk regression (spørgsmål 11, 12(1), 13a(1)-13d(1), 14, 16, 17a(1)–17c(1) og 22a(1)– 22c(1)). Langt de fleste af disse spørgsmål er en omkodning af originalspørgsmålene (se afsnit 4.2.2).

Forklaring af placering
Vurderingen af enheden:
O = er over landsresultatet
U = er under landsresultatet
G = afviger ikke fra landsresultatet
* = kan ikke placeres på grund af manglende fordeling af svarene på svarkategorierne

Placeringer med O, U og G angives kun, når de er statistisk signifikante på et signifikansniveau på fem procent.

I placeringen er der taget højde for den statistiske usikkerhed og forskelle i patientsammensætningen mellem enheder med hensyn til køn og alder. Da O, U og G’erne tager højde for køn og alder, er direkte sammenligning med andelene af positive og negative svar ikke mulig, da andelene er baseret på de rå tal og altså ikke er justerede. Endvidere er analyseenhederne ikke vægtede i de logistiske regressioner, hvilket også gør en direkte sammenligning med den procentvise svarfordeling vanskelig.

En uddybende forklaring af de statistiske metoder kan findes i afsnit 4.2.

Bilagstabel C består af et sæt af bilagstabeller – en for hver diagnosegruppe. Resultaterne i disse tabeller er baseret på patienter med den givne diagnosegruppe. I tabellen for eksempelvis brystkræft, bliver patienter fra de enkelte regioner placeret i forhold til landsresultatet for brystkræft. Det betyder, at brystkræftpatienter inden for en given region, placeres i forhold til brystkræftpatienter generelt. Regionsresultaterne i disse tabeller er altså ikke alene forskellige fra hinanden på tværs af diagnosegrupper, men også forskellige fra regionsresultaterne for bilagstabel A, der er det samlede resultat for alle diagnosegrupper. Det skal bemærkes, at der i de diagnosevise bilagstabeller forekommer spørgsmål, hvor placeringerne ikke er angivet. Dette skyldes, at patientgrundlaget for disse spørgsmål er for lille til, at de logistiske regressioner kan gennemføres.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er placeringen ikke G, når andelene af positive og negative svar samlet set er det samme som landsresultatet?

Der er to årsager.

For det første er placeringen (O, U og G) foretaget ved hjælp af ordinal logistisk regression. Det betyder, at der tages højde for, hvordan svarene fordeler sig på alle svarkategorier. Det vil sige, at et spørgsmål, hvor svarkategorierne går fra ”virkelig god” til ”virkelig dårlig”, tæller svaret ”virkelig god” mere end svaret ”god”. To enheder kan have samme andel positive eller negative svar, men en helt forskellig fordeling på ”virkelig god” og ”god”. Graden af, hvor positivt patienten har svaret, påvirker ikke andelen af positive og negative svar, men det påvirker i høj grad placeringen.

Den anden årsag er, at der i placeringen er taget højde for forskelle i patientsammensætningen mellem enhederne med hensyn til køn og alder. Nogle kombinationer af køn og alder er generelt mere positive end andre, uanset hvad de fejler eller hvor de har været indlagt. Vi forsøger at holde denne støj ude af billedet ved at tage højde for dette forhold. Samme forklaring gælder i tilfælde, hvor placeringen ikke er O, selv om enhedens resultat ligger højere end landsresultatet. Hvis enheden har mange patienter af den kombination af køn og alder, der er mest positiv, vil den skulle opnå et bedre resultat end en enhed med mange patienter af den mest negative kombination, for at få den samme placering. Denne måde at placere på er foretaget ud fra den betragtning, at det ikke skal være patientsammensætningen, der giver et O. Påvirkningen af patienternes køn og alder i vurderingen er holdt ude af billedet i sammenligningerne.

Hvorfor er regionens placering ikke G, når alle diagnosernes placering er G?

Et begrænset antal respondenter kan medføre, at diagnosernes resultater ikke kan placeres statistisk signifikant over eller under landsresultatet på grund af den statistiske usikkerhed. Ved udregningen af regionens placering er antallet af respondenter større, hvilket gør den statistiske usikkerhed mindre. Det kan derfor forekomme, at regionens resultat bliver signifikant forskelligt fra landsresultatet i negativ (U) eller positiv (O) retning, mens de enkelte diagnoser inden for regionen ikke gør.

Bilagstabel A: Resultater på lands-, regions- og diagnoseniveau

www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelA.pdf

Bilagstabel B: Resultater på lands- og sygehusniveau

www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelB.pdf

Bilagstabel C: Resultater inden for hver diagnosegruppe på lands- og regionsniveau


Brystkræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/bryst.pdf

Prostatakræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/prostata.pdf

Lungekræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/lunge.pdf

Hoved-/halskræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/hovedhals.pdf

Tyktarmskræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/tyktarm.pdf

Endetarmskræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/endetarm.pdf

Livmoderkræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/livmoder.pdf

Livmoderhalskræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/livmoderhals.pdf

Æggestokkræft:
www.patientoplevelser.dk/kraeft/bilagstabelC/aeggestok.pdf


 


Sidst opdateret 11-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |