Skip navigation


Hvad siger sygedagpengemodtagerne om koordinationen

Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet

COWI har i august-september 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 tilfældigt udvalgte sygedagpengemodtagere med mere end otte ugers fravær i Esbjerg, Høje Tåstrup, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Århus og Faxe kommuner. Svarprocenten blev 60%, og undersøgelsen omfatter således 1200 sygedagpengemodtagere.

Undersøgelsen i hovedtræk:

Som årsag til sygefraværet angiver halvdelen af sygedagpengemodtagerne symptomer/ sygdom i bevægeapparatet, lidt over en tredjedel angiver psykiske problemer, og en tredjedel peger på sygdomme som hjerte- og kredsløb, sukkersyge, lungesygdomme, kræft mv.

Næsten to tredjedele lider af en række typiske symptomer på angst, depression eller nedsat psykisk helbred. Forekomsten af sådanne symptomer er særlig høj blandt sygedagpengemodtagere, der har flere sygdomme.

Cirka halvdelen af sygedagpengemodtagerne har før den aktuelle sygemelding haft en sygeperiode på mere end 2 måneder. De er gengangere.

Sygedagpengemodtagerne har på undersøgelsestidspunktet i snit haft 32,5 kontakter til jobcentret, egen læge, fysioterapeut, psykolog, sygehus og andre aktører. Sygedagpengemodtagere, der lider af flere sygdomme på en gang, har haft 38 kontakter, hvilket understreger behovet for effektiv koordination. Halvdelen (49 %) af de adspurgte sygedagpengemodtagere vurderer samspillet mellem de parter, der har været involveret i deres forløb, som ‘meget godt’ eller ‘godt’. 27 % vurderer det som hverken godt eller dårligt, 12 % vurderer det som ‘dårligt’ eller ‘meget dårligt’, og 13 % svarer ved ikke.

Mest positiv er vurderingen af samarbejdet blandt de sygemeldte med folkesygdomme og blandt de sygemeldte, der alene har psykiske problemer. Mindst positiv er vurderingen blandt de sygemeldte, der både har sygdomme i bevægeapparatet og psykiske problemer.

En tredjedel af de adspurgte har deltaget i en rundbordssamtale. De sygemeldte, der har deltaget i en rundbordssamtale, vurderer samspillet som mere positivt end de sygemeldte, der ikke har deltaget i en sådan samtale.

I vurderingen af samspillet mellem parterne er der størst tilfredshed med parternes lydhørhed og infor mation. Mindst tilfredshed er der med hensyn til, om den samlede indsats har forbedret mulighederne for at vende tilbage til arbejdet, og om parterne har udvekslet de nødvendige informationer i de sygemeldtes sag. 68 procent af sygedagpengemodtagerne mener, at der har været én person - typisk sagsbehandleren i jobcentret eller egen læge - , der har taget særligt ansvar for, at deres forløb er blevet sammenhængende og godt. 13 procent af de sygemeldte mener, at nogle af parterne i deres forløb har modarbejdet hinanden. Specielt sygemeldte med både sygdom i bevægeapparatet og psykiske problemer vurderer, at det har været tilfældet.

En mere omfattende statistisk analyse viser, at sygedagpengemodtagere med mange psykiske problemer og sygedagpengemodtagere med bevægeapparatsymptomer/ sygdomme i særlig grad finder, at koordina tionen af deres sygedagpengeforløb har været dårlig.

Sygedagpengemodtagere, der har deltaget i en rundbordssamtale, som har fået god vejledning fra jobcentret eller, som har fået tilbudt forskellige sundhedsfremmetilbud eller andre sundhedstilbud, finder, at koordinationen har fungeret godt.


Sidst opdateret 06-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |