Skip navigation


Hvorfor er koordinationen mellem beskæftigelses og sundhedsindsatsen vigtig?

Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet

Effektiv koordination kan reducere længden af sygefravær og bidrage til at sikre borgeren et sammenhængende forløb med et bedst mulige resultat, hvad angår sundhed og beskæftigelse. Effektiv koordination kan optimere ressourceforbruget både i kommunens jobcenter og sundhedsforvaltning samt i sundhedsvæsenet generelt.

I forlængelse af regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet og med trepartsaftalen om sygefravær blev det aftalt at igangsætte en analyse om bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområderne. Analysen skal afdække, hvordan indsatserne i beskæftigelses- og sundhedssystemet kan koordineres bedre, og hvordan den kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats kan sammentænkes. COWI har udarbejdet analysen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne.

Analysen bygger på interview med medarbejdere fra beskæftigelses-og sundhedsområdet i de syv kommuner: Høje Tåstrup, Faxe, Esbjerg, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Århus og Vesthimmerland samt medarbejdere fra regioner og sygehuse. COWI har endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse af 1200 sygedagpengemodtagere i seks kommuner med henblik på at belyse sygedagpengemodtagernes vurdering af koordinationen mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet. Resultater fra interviews og spørgeskemaundersøgelse er drøftet på en workshop for kommunerne og styregruppen for analysen. I styregruppen har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Finansministeriet, Arbejdsmarkeds- styrelsen, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner været repræsenteret.

“Hvordan fungerer et optimalt samarbejde? Når koordinationen virker. Når de rette oplysninger kommer til de rigtige personer, og de rette parter er medspillere” – interview med medarbejder i jobcenter “Det er et samarbejde, som er formaliseret, så man ved, hvem der gør hvad og hvornår i de forskellige forløb. Og det skal være tydeligt, hvornår man deler viden” – interview med medarbejder i genoptræningscenter

Hvad er effektiv koordination?
Koordination drejer sig om et systematisk samarbejde mellem en række aktører, bygget op om indsatser med klare mål og et konkret indhold, så der er fælles forståelse hos alle for vilkårene for samarbejdet og den enkelte aktørs rolle. Viden, målrettet indsats og god kommunikation er forudsætninger for, at koordineringen bliver vellykket.

Viden, målrettet indsats og god kommunikation er forudsætninger for, at koordineringen bliver vellykket.

Hvornår er koordination afgørende?
Langt de fleste sygedagpengesager har et ukompliceret forløb og forudsætter ingen omfattende koordination. Sygdomsforløbet er kort og forudsigeligt. Sundhedsvæsenets behandlingsindsats er afklaret, og den sygemeldte kan hurtigt vende tilbage til arbejde. Andre forløb kan være forudsigelige, men alligevel med et forholdsvist langvarigt forløb i forhold til tilbagevenden til arbejde eller ophør på arbejdsmarkedet. Det kan gælde for flere af de store folkesygdomme som hjertekarsygdomme, kræft og ulykkestilfælde. Typisk vil behandlingsforløbet i sundhedsvæsenet være afklaret. Der er derimod særlig behov for koordination, når sygefraværet kan medføre en varig svækkelse af borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder f.eks. for mange sygedagpengemodtagere, der lider af flere sygdomme på en gang eller, som har et diffust sygdomsbillede med både fysiske og psykiske komponenter, og hvor læger har vanskeligt ved at stille en præcis diagnose eller anvise en effektiv behandling. Det kan også være sygedagpengemodtagere med svagt netværk, manglende uddannelse eller andre forhold, der sammen med helbredsproblemerne øger risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet. Her er effektiv koordination af afgørende betydning.


Sidst opdateret 06-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |