Skip navigation


Indholdsfortegnelse


 

Indholdsfortegnelse

Forord  

DEL 1: INDLEDNING Kapitel 1: Sammenfatning og anbefalinger

1.1. Sammenfatning

1.2. Inddragelse af interessenter

1.3. Rapportens anbefalinger

DEL 2: KORTLÆGNING OG ANALYSE AF KVALITETSOMRÅDET

Kapitel 2: Nuværende organisering og økonomi for kvalitetsområdet

2.1. Sammenfatning

2.2. Indledning

2.3. Hvad er kvalitet?

2.4. Dokumentation og ressourceforbrug

2.5. Kvalitetsområdet i Danmark

2.5.1. Udviklingshistorien – et rids

2.6. Offentliggørelse af kvalitetsoplysninger

2.7. Økonomi

2.8. Kompetencecentrenes servicering af kliniske kvalitetsdatabaser

2.9. Overordnet sekretariatsfunktion og Fagligt Forum

2.10. Gevinster ved en reorganisering

Kapitel 3: Kortlægning og analyse af adgangen til kvalitetsdata lokalt

3.1. Sammenfatning

3.2. Generelt om databaser

3.2.1. Sundhedsstyrelsens godkendelsesordning og Danske Regioners Basiskrav

og databasepulje

3.2.2. Overblik over de kliniske kvalitetsdatabaser

3.3. Sygehusenes og klinikernes adgang til kvalitetsoplysningerne

3.3.1. Kvartalsvis afrapportering til de indberettende behandlingsenheder

3.3.2. Årsrapporter

3.4. Anvendelse af kvalitetsoplysninger lokalt

3.5. Bedre adgang til kvalitetsoplysninger lokalt

3.5.1. Lokal adgang til kvalitetsoplysninger og nationalt overblik

3.5.2. Fælles terminologi og systematik i variabeldefinitioner

Kapitel 4: Kortlægning og analyse af dobbeltregistreringer

4.1. Sammenfatning

4.2. Beskrivelse af registreringspraksis

4.3. Kortlægning af dobbeltregistreringer

4.3.1. Kortlægningsmetode

4.3.2. Resultater fra kortlægningen

4.4. Afbureaukratiseringspotentiale ved afvikling af dobbeltregistreringer

4.5. Afvikling af dobbeltregistreringerne ved genbrug af data fra centrale registre

4.6. Potentielle barrierer for afvikling af dobbeltregistreringer

Kapitel 5: Potentiale ved central samordning af kvalitetsdata

5.1. Sammenfatning

5.2. Baggrund  

5.3. Kvalitetsdatas dækning

5.4. Sundhedsstyrelsens brug af kvalitetsdata

5.4.1. Specialeplanlægning

5.4.2. Tilsyn

5.4.3. Kobling mellem kvalitetsdata og omkostningsdata

5.5. Politiske aftaler mellem regeringen og regionerne  

5.6. Formidling til borgerne

DEL 3: FORSLAG TIL FREMADRETTET ORGANISERING OG ANVENDELSE AF KVALITETSDATA

Kapitel 6: Anbefalinger til den fremtidige organisering og samordning

6.1. Anbefalinger

BILAGSMATERIALE

Bilag 1. Opsummering af Sundhedsstyrelsens godkendelsesordning og Danske Regioners basiskrav.

Bilag 2. Oversigt over de nationale kvalitetsdatabasers kompetencetilhørsforhold

Bilag 3. Liste over 50 nationale kvalitetsdatabaser godkendt ultimo 2009, databasens

navn, sygdomsområde og sygdommens incidens samt kvalitetsindikatorer.

Bilag 4. Oversigt over kortlagte/ikke kortlagte databaser.


Sidst opdateret 10-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |