Skip navigation


Øget tryghed med nye sundheds- og akuthuse, større lægehuse og lægehelikopterordning

09-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at bruge 600 millioner kroner på nære sundhedstilbud med fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, større lægehuse med akutfaciliteter og kommunale tilbud i yderområder, helikopterordning samt målrettet kompetenceløft af personale, der fremover skal kunne varetage flere funktioner.

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til, at Holstebro Sygehus fremover skal omdannes til et fuldt udbygget sundheds- og akuthus med døgnbemandet skadeklinik, enkelte sygehusfunktioner som f.eks. sengeafdelinger og ambulatoriefunktioner til kroniske medicinske patienter, herunder dialysepatienter, samt visse røntgen- og laboratoriefunktioner og blodprøvetagning. Det skal derudover huse praktiserende læger, vagtlægefunktion, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, psykologer og jordmoderkonsultationer.

Regeringen og Dansk Folkeparti har konstateret, at der nogle steder i Nordvestjylland er relativt lange responstider. Parterne vil anvende en del af de afsatte midler som bidrag til en forbedret dækning med ambulance og/eller akutbil f.eks. bemandet med paramediciner i områder med lange responstider , der som som en ”flydende ressource” vil kunne nedsætte responstiden i særligt ø-lignende områder som Thorsminde, Thyholm og Thyborøn ved at aflaste de eksisterende ambulancer og lægebiler i Lemvig og Holstebro.

Det ligger Regeringen og Dansk Folkeparti på sinde, at alle dele af Nordvestjylland får hurtig transport til det kommende akutsygehus i Gødstrup. Parterne er derfor, som led i aftalen om det akutte beredskab i Nordvestjylland, enige om at afsætte en million kr., således at den aftalte forundersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro suppleres med en undersøgelse af, hvordan det kommende akut-sygehus i Gødstrup mest hensigtsmæssig forbindes til motorvejen.

Forundersøgelsen er tilrettelagt således, at den også omfatter foreløbige undersøgelser og vurderinger af alternative ringsvejsløsninger ved Holstebro, herunder en forlængelse af motorvejen til Holstebro Nord, idet parterne ser en fornuftig vejløsning ved Holstebro som en integreret del af en fremtidig infrastruktur.
Den omtalte forundersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro vil foreligge i oktober 2010.

Overordnet fordeling:
1. Etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse      100 mio. kr.
2. Lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder      300 mio. kr.
3. Udbygning af præhospitale beredskaber                         50 mio. kr.
4. Helikopterordninger mv.                                               100 mio. kr.
5. Kompetenceløft til sygeplejersker, paramedicinere og særlige førstehjælpere                                                                 50 mio. kr.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger:
”Med aftalen skaber vi øget tryghed i områder med lang afstand til de nye, store akuthospitaler. Vi får f.eks. to-tre nye sundheds- og akuthuse bl.a. i Holstebro, hvor patienter fortsat vil kunne få undersøgelser og behandlinger, terapi osv. Ligesom der vil være enkelte sengeafdelinger til visse kroniske patienter og en lang række ambulante funktioner. Dertil kommer flere akut- og lægebiler samt forsøg med helikopter i Karup ligesom det nystartede forsøg på Sjælland.”

Gruppeformand Kristian Thulesen Dahl (DF) siger:
"Det er afgørende, at etableringen af nye sygehuse ikke fjerner basale sundhedstilbud, som lige så godt kan leveres i danskernes nærmiljø. Eksemplet med et nyt akut- og sundhedshus i Holstebro er enestående og vil tjene som inspiration for andre dele af landet. Jeg ser frem til, at stat, region og relevante kommuner nu samarbejder om dette udviklingsprojekt."

Midlerne stammer fra finanslovsaftalerne for 2009 og 2010. Liberal Alliance, som var en del af finanslovsaftalen for 2009, har set aftalen og har ikke haft indvendinger mod det foreslåede.


Fakta:
1. Etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse – som udgangspunkt i eksisterende bygninger
Sundheds- og akuthuse kan etableres på flere niveauer. Et fuldt udbygget sundheds- og akuthus omfatter primærsektoren, visse sygehusydelser samt skadeklinik m.v. og er alene relevant i ganske få områder, f.eks. i Holstebro og Nakskov. Midlerne kan anvendes dels til ombygning af eksisterende lokaler, dels til nødvendigt udstyr til varetagelse af behandlingsopgaverne, herunder telemedicinsk udstyr.

2. Lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold – som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger
I områder med meget store afstande, hvor der ikke er grundlag for at etablere fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, kan der i stedet etableres sundheds- og akuthuse tilpasset lokale forhold samt moderne og tidssvarende lægehuse til varetagelse af borgernes behov for sundhedsydelser.

3. Udbygning af præhospitale beredskaber
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte midler til en udbygning af de præhospitale beredskaber i de egne af landet, som har en særlig lang responstid. Udbygningen kan f.eks. være i form af tilskud til etablering af yderligere lægebiler, akutbiler eller paramedicinerbemandede ambulancer, således at man kan sikre, at hjælpen under normale omstændigheder er fremme inden for 15 minutter.

4.
Helikopterordninger mv.
Der er enighed om at reservere en del af midlerne til støtte til etablering af helikopterordninger et eller flere steder i landet, herunder de nødvendige landingsfaciliteter på sygehuse og i udkantsområder. Parterne er herunder enige om at etablere yderligere en forsøgsordning med lægehelikopter med udgangspunkt fra Karup Lufthavn.

5. Kompetenceløft af personale til sundheds- og akuthuse/præhospitale beredskaber (sygeplejersker, paramedicinere m.fl.) samt uddannelse af særlige førstehjælpere, som kan komme til at varetage opgaver, som de ikke varetager i dag i de nye sundheds- og akuthuse. Tilsvarende kan der være behov for uddannelse af særlige førstehjælpere (”first responders”), som kan give hurtig og livreddende hjælp, inden ambulancen når frem.


Yderligere oplysninger:
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder tlf. 24 40 74 71
Gruppeformand Kristian Thulesen Dahl (DF) tlf. 33 37 51 02
Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) tlf. 33 37 51 20Sidst opdateret 11-02-2011
Se også

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti
Aftaleteksten om at bruge 600 mio. kr. på nære sundhedstilbud i sin fulde ordlyd

Det fremtidige akutberedskab i Nordvestjylland
Regeringens og Dansk Folkepartis supplement til Region Midtjyllands plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Om sundheds- og akuthuse
Modeller for sundhedstilbud i borgerens nærområde, der dækker døgnet rundtFlere nyheder om lægehuse og akutberedskaber

Flere penge til tryghed i Region Midtjylland
Yderligere 55,8 mio. kr. er fordelt.

Enighed om at sikre tryhed i Nordvestjylland
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har holdt møde med regionsrådsformand Bent Hansen og borgmestrene fra Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner om akutindsatsen i Nordvestjylland og udmøntningen af akutmidler til projekter i Nordvestjylland.

425 mio. kr. til sundheds- og akuthuse mm.
Regeringen og DF uddeler 425 mio. kr. til at udbygge akutberedskaber og den præhospitale indsats

Midt- og Nordjylland får lægebemandet helikopter
Regeringen og DF sætter 60 mio. kr. af til helikopter, der kan flyve døgnet rundt, og som får base i Karup.

Hurtig udrykning og bedre beredskab
Alle regioner har styrket akutberedskabet de seneste år, viser statusrapport fra akutudvalget

Moderne lægehuse i hele landet 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indkaldt ansøgninger om hovedparten af de 600 mio. kr. til en styrket akutindsats

Ny helikopter, moderne lægehuse og akutbiler skal styrke indsatsen i yderområder 
Om nære sundhedstilbud og regeringens finanslovsforslag for 2011


Billede af akutbil

Temaside om Bertel Haarders akutrundtur  
I foråret 2010 var Bertel Haarder på rundtur til akutberedskaberne i de fem regioner.


Indkaldelsesbreve


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |