Skip navigation


Orientering til regioner

03-07-2009
Orientering til regioner og private sygehuse m.fl. om genindførelse af udvidet frit sygehusvalg fra den 1. juli 2009.

 Regionsrådene
Danske Regioner
Dansk Erhverv
Sundhedsstyrelsen

Vedr. genindførelse af udvidet frit sygehusvalg fra i dag

Med virkning fra i dag den 1. juli 2009 genindføres i medfør af sundhedsloven det udvidede frie sygehusvalg til undersøgelse og behandling på private aftalesygehuse, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde sygehusbehandling inden for 1 måned. Samtidig får reglen om patienters ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis et offentligt sygehus ændrer en aftalt operationsdato, virkning.

Opmærksomheden henledes i den anledning på, at regionerne fra og med i dag skal tilbyde patienter viderehenvisning til et aftalesygehus, hvis de anmoder om det og opfylder betingelserne herfor. I den forbindelse tæller den ventetid, som patienten har haft forud for i dag, med ved beregningen af venteperioden.

Eksempler:

1. Har sygehuset modtaget en henvisning den 1. februar 2009, og har sygehuset forundersøgt patienten og tilbudt patienten en operationsdato, som ligger efter 31. juni 2009, fx 15. juli 2009, har patienten ligeledes ret til få en viderehenvisning til et aftalesygehus fra i dag, da regionen ikke kan tilbyde behandling inden for 1 månedsfristen. Det forudsætter dog, at aftalesygehuset, kan tilbyde behandling, før bopælsregionen kan, jf. §§ 15 -18 i bekendtgørelse nr 594. af 11. juni 2009 om ret til sygehusbehandling m.v.

2. Har et sygehus modtaget en henvisning 1. juni 2009 og indkaldt patienten til en forundersøgelse 1. juli 2009, har patienten også ret til at få en viderehenvisning til et aftalesygehus fra i dag, da regionen ikke kan tilbyde behandling inden for 1 månedsfristen. Også her er det en forudsætning, at der er et aftalesygehus, som kan tilbyde behandling før, bopælsregionen kan.

Der henvises i øvrigt til ministeriets ny bekendtgørelse nr. 594 af 11. juni 2009 om ret til sygehusbehandling, hvoraf reglerne fremgår. Den kan ses på Retsinformationens hjemmeside.

Ministeriets ny vejledning om udvidet frit sygehusvalg og information til henviste patienter, som vejleder nærmere om reglerne om udvidet frit valg, herunder ved ændring af aftalt operationsdato, er vedhæftet. Den bliver offentliggjort i Ministerialtidende i morgen. Herudover kan pjecen ”Frit sygehusvalg - behandling i udlandet”, ses her.

Pjecen kan også rekvireres gratis ved at sende en e-mail til s chultz@schultzgrafisk.dk med oplysning om antal og adresse.

Eventuelle spørgsmål hertil kan rettes til Jette Blichfeldt på tlf. 7226 9459.

Med venlig hilsen

John Erik Pedersen  /Jette Blichfeldt


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |