Skip navigation


Ekspertindstilling om nye sygehusinvesteringer

27-11-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer har i dag afgivet sin indstilling til regeringen. Indstillingen indeholder panelets vurdering af regionerne sygehusplaner og konkrete investeringsprojekter

Ekspertpanelet udpeger på den baggrund de konkrete projekter, som man finder der er grundlag for at prioritere i forbindelse med regeringens udmøntning af de første 15 mia. kr. til sygehuse, der er afsat i kvalitetsfonden udover regionernes almindelige investeringsrammer.

Panelet udpeger 11 konkrete investeringsprojekter over hele landet, med en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering) på godt 25 mia. kr. Andre investeringsprojekter afvises af panelet eller vurderes at forudsætte fornyede regionale overvejelser.

Regeringen finder, at ekspertpanelets arbejde er helt centralt i realiseringen af et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen. Det er afgørende, at de kommende års massive investeringer i nye og moderniserede sygehuse hviler på et fagligt grundlag. Og at investeringerne lever op til principperne for en moderne sygehusstruktur og samtidig understøtter en sammenhængende sygehusstruktur, der sikrer den faglige kvalitet i sygehusbehandlingen.

Den videre proces er aftalt med Danske Regioner: Regeringen vil nu studere panelets indstillinger og også tage en drøftelse med Danske Regioner herom. Omkring den 1. februar udmelder rege-ringen foreløbige tilsagnsrammer til de af regeringen prioriterede projekter. Regionerne skal herefter gennemarbejde projekterne inden for den fastlagte investeringsramme med henblik på en efterfølgende indstilling til panelet og endeligt tilsagn fra regeringen.

Med aftalen om finansloven for 2009 er det fastlagt, at ekspertpanelet i 2010 vil foretage en indstilling til regeringen om udmøntningen af de resterende midler i kvalitetsfonden til sygehuse. 

Fakta om ekspertpanelet

Ekspertpanelet blev nedsat i efteråret 2007 som led i en aftale mellem regeringen og Danske Regioner. Panelet har deltagelse af danske og internationale eksperter. Panelets formand er adj. professor, dr. med. Erik Juhl, der er tidligere overlæge og direktør for Københavns Kommunes Sundhedsvæsen og senere Hovedstadens Sygehusfælleskab (HS). Ekspertpanelet har herudover bestået af cheflæge i landstinget i Stockholm Len Bo Brismar, professor i sundhedsøkonomi og –politik ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen, tidligere koncerndirektør for Danfoss Hans Kirk samt chefarkitekt i Helsebygg Midt-Norge Ragnhild Aslaksen.   

Ekspertpanelets rapport  


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |