Skip navigation


Har du søgt behandling i udlandet?

06-07-2009
Information om EF-regler om tilskud til sundhedsydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

Har du søgt behandling i udlandet?

 Så kan du muligvis få tilskud til dine udgifter.

Baggrund

I EF-traktaten er fastsat regler om, at medlemslandene skal sikre den frie udveksling af varer og tjenesteydelser. Det betyder, at det offentlige tilskud, der gives til sundhedsydelser i Danmark, derfor også i mange tilfælde kan udbetales, når en sundhedsydelse modtages i et andet medlemsland.

Denne information gælder alene tilskud efter sundhedsloven til sundhedsydelser, som ikke er sygehusbehandling.

Der gælder særlige regler for at få dækket udgifter til sygehusbehandling i udlandet. Du kan finde information om sygehusbehandling i udlandet i pjecen om ”Frit valg af sygehus” og i vejledning om dækning af sygehusbehandling i andre EU- og EØS-lande  Hvem kan få tilskud?

 • Alle, der er bor i Danmark og har et gult sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringsbevis).
 • Personer, der ikke bor i DK, men som efter EF-retten eller mellemstatslige aftaler er dansk socialt sikret og har et særligt gult sundhedskort.

 Hvor skal behandlingen være modtaget?

I et andet EU-eller EØS-land, dvs. Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til disse ydelser:  

1)      Speciallægebehandling

2)      tandpleje og tandbehandling

3)      kiropraktorbehandling

4)      fysioterapi

5)      fodterapi

6)      psykologbehandling

7)      børne- og ungdomstandpleje

8)      støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader

9)      vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus

10)  vederlagsfri fysioterapi

11)  tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom.

Desuden kan gruppe 2-sikrede få tilskud til behandling ved alment praktiserende læge.

Du kan også få tilskud til disse varer:  

1)      Ernæringspræparater, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen

2)      briller til børn under 16 år.

Du kan ikke få tilskud til behandlinger, som ikke er tilskudsberettiget i Danmark.  

Hvilke betingelser gælder?

Som udgangspunkt gælder de samme betingelser og vilkår for at få tilskud til en sundhedsydelse i et andet EU- /EØS-land, som hvis ydelsen blev modtaget i Danmark, herunder:

Lægehenvisning/lægeordination:

Ca. 98% af borgerne i Danmark er sikret i gruppe 1 (sikringsgruppen fremgår af sundhedskortet). For at kunne få vederlagsfri behandling hos en praktiserende speciallæge i Danmark skal gruppe 1-sikrede henvises fra en alment praktiserende læge (egen læge). Dog kræves ikke henvisning til øjenlæge eller øre-næse-halslæge.  Ved pludselig sygdom under ophold i udlandet vil en henvisning fra en udenlandsk alment praktiserende læge til en praktiserende speciallæge dog kunne anvendes.

Både gruppe 1-og gruppe 2-sikrede skal henvises fra en læge for at kunne få tilskud til behandling ved en fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog. Tilskud til sondeernæring ydes efter lægeordination. Disse betingelser om lægehenvisning eller lægeordination gælder også, når der søges tilskud til fx speciallægebehandling i udlandet.

Er du henvist til videre udredning eller behandling på et sygehus, kan denne henvisning ikke bruges i forbindelse med tilskud til speciallægebehandling i udlandet. Her gælder reglerne om dækning af udgifter til sygehusbehandling, se ovenfor. 

 

Antal tilskudsberettigede behandlinger

Hvis der i Danmark er en begrænsning i antallet af konsultationer eller behandlinger, der kan ydes tilskud til, som fx til psykologbehandling, gælder disse begrænsninger også ved tilskud til behandlinger i udlandet. 

 

Offentlig autoriseret behandler

Der kan alene ydes tilskud til behandlere i udlandet, som har kvalifikationer, der svarer til dem, der kræves for at udføre behandling i Danmark. Det vil sædvanligvis fremgå af regningerne fra den udenlandske behandler, at behandleren er offentlig autoriseret eller i besiddelse af anden retlig anerkendelse i udlandet. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at den udenlandske behandler fx har et udenlandsk autorisationsbevis. 

 

Tilskud efter bevilling

De regler, der gælder i Danmark, for at kunne få økonomisk støtte fra kommunen til tandproteser i forbindelse med ulykkesbetingede tandskader, gælder også i tilfælde hvor behandlingen modtages i udlandet. Vær opmærksom på, at kommunens bevilling af den økonomiske støtte skal være givet inden behandlingen i udlandet påbegyndes. 

Tilsvarende gælder for det tandplejetilskud til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom, som bevilliges af regionerne. Regionen skal have givet den særlige tilskudsbevilling, hvori vilkårene for bevillingen er fastsat, inden behandlingen i udlandet påbegyndes. 

 

Tilskud efter genoptræningsplan

I tilfælde hvor genoptræning uden for sygehusregi her i landet tilbydes vederlagsfrit i kommunen efter en genoptræningsplan udstedt af et sygehus, kan der ydes tilskud til en tilsvarende genoptræning, der gennemføres i udlandet. Tilskuddets størrelse kan oplyses af kommunen på baggrund af genoptræningsplanen. 

 

Tilskud til børne- og ungdomstandpleje

Børn og unge under 18 år kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje hos en tandlæge i udlandet. Der gælder de samme regler, som ved valg af en privat praktiserende tandlæge i Danmark, herunder nødbehandling foretaget af en anden tandlæge, end den barnet/den unge er tilknyttet. Du kan få information om vilkårene hos den kommunale børne- og ungdomstandpleje. 

 

 • Hvis du vælger en privatpraktiserende tandlæge skal du være opmærksom på, at valget gælder det samlede tandplejetilbud, altså både almen tandpleje og tandregulering,
 • at kommunen skal informeres om valget,
 • at tandregulering og særlige kostbare behandlinger først må iværksættes, når kommunen har godkendt iværksættelsen og et behandlingstilbud,
 • at der kan gå op til et år, før du igen kan skifte tandlæge, og
 • at de særlige administrative opgaver, som en kommune udfører, når man vælger en privat praktiserende tandlæge i Danmark, ikke udføres i forhold til praktiserende tandlæger i udlandet. Eksempelvis udarbejder kommunen ikke en plan for, hvordan kommunen forholder sig i forhold til børn og unge, der undlader at møde hos den udenlandske tandlæge til undersøgelse og behandling.   

Klage over behandling i udlandet

Hvis du vælger at søge behandling hos en læge, tandlæge eller anden sundhedsperson i udlandet, og du ikke bliver tilfreds med den behandling, du modtager, så vær opmærksom på, at det er klage- og evt. erstatningsreglerne i det land, hvor du har modtaget behandling, der i givet fald finder anvendelse, og du vil derfor skulle rette din klage til myndighederne i det land, hvor du har modtaget behandling. 

Hvor søger du om tilskud?  

Du søger om tilskud i den kommune eller i den region, hvor du bor, afhængig af hvilken ydelse du søger tilskud til. Hvis du ikke bor i Danmark, så i den kommune, der har udstedt dit særlige sundhedskort eller den region, hvor denne kommune ligger.  

 

Kommunen træffer afgørelser om tilskud til disse ydelser:

 • Børne- og ungdomstandpleje
 • økonomisk støtte til tandproteser
 • vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus eller
 • vederlagsfri fysioterapi. 

Regionen træffer afgørelse om tilskud til disse ydelser:

 • Almen lægebehandling til gruppe 2-sikrede,
 • speciallægebehandling,
 • tandpleje og tandbehandling,
 • kiropraktor behandling
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • psykologbehandling
 • tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom
 • ernæringspræparater, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen
 • briller til børn under 16 år. 

Krav til ansøgningen om tilskud

Det er din opgave at fremlægge det bilagsmateriale, der er nødvendigt for at kommunen/regionen kan afgøre, om du har ret til tilskud.

 

Din ansøgning skal omfatte følgende:

1.      Den originale regning og kvittering, hvoraf prisen for de enkelte varer/ydelser skal være anført

2.      en beskrivelse af den behandling, som du har modtaget i udlandet, der gør det muligt at sammenligne de ydelser, du har modtaget i udlandet, med de ydelser som du har ret til i Danmark

3.      kopi af en eventuel lægehenvisning eller lægeordination

4.      dokumentation for, at den udenlandske behandler har offentlig autorisation eller lignende (vil ofte fremgå af regningen)

5.      kopi af kommunens/regionens bevilling, hvis du søger tilskud til en ydelse, der alene gives efter en forudgående bevilling

6.      kopi af sygehusets genoptræningsplan, hvis du søger tilskud til genoptræning uden for sygehusregi.

 

Du skal sørge for, at materialet er på et sprog, som kommunens/regionens sagsbehandler umiddelbart kan forstå. Dog kan materiale på engelsk, tysk eller fransk umiddelbart anvendes.

 

Hvordan beregnes tilskud?

Der gives aldrig mere i tilskud end den faktiske pris, du har betalt for behandlingen i udlandet, eller det tilskud, der ydes i Danmark. 

 

I de tilfælde hvor en ydelse er gratis for patienten i Danmark, nemlig speciallægebehandling til gruppe 1-sikrede, vederlagsfri genoptræning uden for sygehusregi eller vederlagsfri fysioterapi, kan der ydes et tilskud, der svarer til taksten eller honoraret for den tilsvarende ydelse, når den gives i Danmark. 

Et tilskud til en ydelse med en vis egenbetaling for patienten i Danmark beregnes efter de tilskudssatser, der gives til samme ydelse i Danmark. Det betyder følgende: 

 • Tilskud, der udgør et fast kronebeløb, gives med samme faste kronebeløb, som hvis behandlingen var modtaget i Danmark. Tilskud, der udgør en given procentsats af prisen, ydes med samme procentsats af den udenlandske pris. Dog ydes ikke mere i tilskud til en behandling modtaget i udlandet end til den samme behandling modtaget i Danmark, se eksemplet: 

Eksempel:

Du har fået almindelig voksentandpleje i et andet EU- eller EØS-land og har betalt omregnet 400,00 kr. for en tandrensning og 18.000 kr. for implantatbehandling.

 

Tilskud til tandrensning i Danmark er 40 % af den gældende takst for tandrensning, svarende til 116,66 kr. i april 2009-niveau. Af de 400,00 kr. udgør 40 % 160,00 kr., men da du ikke kan få udbetalt mere end det beløb, du ville være berettiget til i Danmark, får du 116,66 kr. fra regionen i tilskud til udgiften til tandrensning. Der er ikke tilskud til implantatbehandling i den almindelige voksentandpleje i Danmark, så du kan ikke få tilskud til denne del af behandlingen. 

 

Forældelse

Krav på tilskud til sundhedsydelser eller varer, der er købt eller modtaget i et andet EU-/EØS-land er underlagt den almindelige forældelsesfrist på 3 år. Du skal derfor søge tilskud i kommunen eller regionen, inden 3 år efter du har modtaget behandling eller købt varen i udlandet.

 

Hvis dit krav på tilskud er opstået før den 1. januar 2008, hvor andre forældelsesregler var gældende, kan du se nærmere om forældelse af dit krav i den vejledning om reglerne, der nævnes nedenfor. 

 

Klage over tilskud

Du kan klage over kommunens eller regionens afgørelse om tilskud til sundhedsydelser eller varer, der er modtaget eller købt i et andet EU-eller EØS-land til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagefristen er 4 uger. 

 

Din klage skal sendes til den kommune eller den region, der har truffet afgørelsen. Kan kommunen/regionen ikke give dig medhold i klagen, skal kommunen/regionen sende klagen med en begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

 

Tilskud efter andre regler

Den offentlige rejsesygesikring (det gule sundhedskort) dækker udgifter til lægebehandling, sygehusindlæggelse, medicin m.m. ved akut sygdom eller tilskadekomst, der opstår i den første måned af en ferie- eller studierejse, se information om ”Rejsesygesikringen”, fx på sundhed.dk.

 

EF-reglerne (EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl.) giver danske sikrede ret til dækning af udgifter til sygehjælp, når der opstår et behov for medicinsk behandling under et ophold i et andet EU-/EØS-land, jf. regler om det blå EU-sygesikringskort, se ministeriets hjemmeside på dette link: Tema-nummer om den offentlige rejsesygesikring vs. EU-sygesikringskortet 

Der kan kun ydes tilskud efter ét sæt EF-regler – men hvis du opfylder betingelserne for at søge tilskud efter flere forskellige regler, kan du selv beslutte, hvilke regler der skal anvendes, og som er mest gunstige for dig.

 

Flere oplysninger om reglerne

Du kan søge flere oplysninger i din kommune eller i din region. Under punktet ”Hvor du søger tilskud?” kan du se, hvilken af de to myndigheder, du skal rette henvendelse til. Det afhænger af, hvilke sundhedsydelser du vil søge tilskud til. 

Reglerne kan findes i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land. Yderligere information, herunder også flere eksempler på beregning af tilskud kan findes i vejledning nr. 70 af 19. november 2008 om samme. Bekendtgørelsen og vejledningen er udstedt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kan findes i Retsinformation på følgende links:

Bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november  2008 og

Vejledning nr. 70 af 19. november 2008

 

 

Sidst opdateret 31-07-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |