Skip navigation


Bedre organisering af behandlingen med høreapparater

08-06-2012
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen vil ændre organiseringen af høreapparatbehandlingen og sikre mindre bureaukrati, bedre kvalitet for patienterne og større kontrol med udgifterne

En kulegravning foretaget af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet har vist flere uhensigtsmæssigheder i forhold til udgiftsstyring, kvalitet, organisering og gennemsigtighed på høreapparatområdet. Derfor lægger regeringen nu op til en række ændringer.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag udtaler:

”Kulegravningen viser, at den nuværende organisering af høreapparatområdet er uhensigtsmæssig. Borgeren skal i dag først gennem en udredning hos en speciallæge, og så søge om bevilling i kommunen – både ved privat og offentlig behandling. Men kommunen har reelt ikke mulighed for at sige nej til ansøgningen, når først speciallægen har henvist. Den kommunale visitation er således blot en blåstempling, som er tidskrævende og besværlig for både borgere og kommuner. Derfor vil vi nu placere ansvaret ét sted, nemlig i regionen og dermed afskaffe overflødigt bureaukrati.”

Det samlede forslag skal bl.a. gennem nedenstående tiltag sikre en mere hensigtsmæssig organisering, bedre udgiftsstyring samt kvalitet og gennemsigtighed i høreapparatbehandlingen:

  • Reglerne om tilskud til høreapparater flyttes til sundhedsloven, og regionerne overtager myndigheds- og finansieringsansvaret fra kommunerne. Det sker for at sikre en mere smidig organisering.
  • Tilskuddet til høreapparater på private klinikker sænkes til 5.000 kr. for apparat til ét øre og i alt 8.000 kr. for høreapparat til to ører, og reglerne om genudlevering justeres.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe med lægefaglig ekspertise, som skal se kritisk på kriterierne for tildeling af høreapparater, formålet er at skabe mere ensartethed i tildelingen.
  • Med henblik på at skabe bedre kvalitet i høreapparater, der udleveres på private klinikker indføres kvalitetskrav til privat udleverede høreapparater svarende til, hvad der i dag gælder for offentlige apparater.
  • Tilsynet med private høreapparatleverandører ændres, så det fremover gennemføres uanmeldt.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Vi har i de seneste år set en betydelig stigning i udgifterne til høreapparater. Samtidig ved vi, at kvaliteten i høreapparaterne bliver bedre og bedre, men ikke væsentligt dyrere. Derfor er det vores vurdering, at vi kan nedsætte tilskuddet til høreapparater på private klinikker. Men alle borgere har selvfølgelig også mulighed for fortsat at vælge offentlig behandling helt uden egenbetaling. Samtidig skærper vi kravene til de private klinikker for at give borgerne en bedre kvalitet i behandlingen, når de skal have høreapparater”

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag udtaler:

”Kvalitetskontrollen på høreapparatområdet har ikke været så effektiv, som den måske burde være. Nu strammer vi op bl.a. med indførelsen af uanmeldte tilsyn hos de private høreapparatforhandlere. Vi skal sikre, at borgerne får den behandling, der bedst mulig afhjælper deres høretab.”

Det samlede forslag indebærer en besparelse på knap 80 mio. kr. årligt og vil indgå i regeringens finanslovsforslag for 2013.

Læs en kort beskrivelse af det samled forslag her

Læs rapporten "Kulegravning af høreapparatområdet"

Fakta
Høreapparater tildeles i dag som et hjælpemiddel efter serviceloven. En borger, der er visiteret til høreapparatbehandling af en læge, kan vælge at få høreapparatet udleveret offentligt (uden egenbetaling) eller at få et kommunalt tilskud til privat høreapparatbehandling. I det sidste tilfælde udgør tilskuddet 5.607 kr. pr. høreapparat (2012), og borgeren finansierer selv udgifter herudover. Ordningen med tilskud til privat høreapparatbehandling blev indført i 2000.

Yderligere oplysninger
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Emil Niragira Rasmussen, tlf. 72 26 94 68

Social- og Integrationsministeriet, Katrine Wilms Andersen, tlf. 25 26 41 60

Pressekontakt
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Henrik Larsen, særlig rådgiver, tlf. 50 84 48 66

Social- og Integrationsministeriet, Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 40 70 69 01


Sidst opdateret 07-08-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |