Skip navigation


Vejledning om kommunal rehabilitering til kommunerne

15-07-2011
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag sendt en vejledning om kommunal rehabilitering til kommunerne

Med henblik på at understøtte kommunernes opgaveløsning sender jeg på vegne af socialministeren, beskæftigelsesministeren og undervisningsministeren denne tværministerielle vejledning om kommunal rehabilitering til kommunalbestyrelsen . Vejledningen har fokus på kommunernes opgaver i forhold til at rehabilitere borgere i alle aldersgrupper.

 

Vejledningen skal understøtte kommunens opgaveløsning, herunder at alle borgere, uanset deres alder, funktionsevne og boform, sikres adgang til den rette rehabiliterende indsats på social-, beskæftigelses-, undervisnings- og sundhedsområdet, og at der sikres sammenhæng i de rehabiliterende indsatser. Vejledningen har også til formål at give borgere og pårørende et overblik over de kommunale rehabiliteringsindsatser.

 

Vejledningen beskriver det eksisterende regelsæt, formålet med rehabilitering, og typiske indsatser i rehabiliteringsforløb, ligesom den indeholder eksempler på tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer og kommunale forvaltningsområder.    

Vejledningen kan derfor også fungere som et opslagsværk, der kan knytte tråde mellem forvaltninger og sektorer med henblik på at skabe sammenhæng mellem indsatserne for den enkelte borger. 

Jeg vil opfordre til, at vejledningen fordeles til relevante medarbejdere. Jeg vil også opfordre til, at kommunen bruger den som værktøj i fora, hvor sammenhæng og koordination er i fokus f.eks. i kommunekontaktrådene og i sundhedskoordinationsudvalgene. 

Sammen med vejledningen offentliggør Indenrigs- og Sundhedsministeriet et idekatalog – ”God praksis i rehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer” . Idekataloget er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner og beskriver gode eksempler på sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer. Herudover udmøntede regeringen i 2009 ½ mia. kr. til lokale forløbsprogrammer for kronisk sygdom, og Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort forløbsprogrammer for voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade, som kommunerne frem til d. 31. august i år kan søge ministeriet om midler til at gennemføre. 

Den tværministerielle vejledning og det fælles idekatalog er med andre ord blot et blandt flere tiltag, regeringen har taget for fortsat at styrke sammenhæng og koordination i rehabiliteringsforløb.                 

Det er første gang, at man fra centralt hold og på tværs af ministerområder har udarbejdet en fælles vejledning om ydelser og tilbud, der kan være relevante i rehabiliteringsforløb. Denne vejledning er derfor også et første skridt– og ud fra erfaringerne hermed vil behov for justeringer hen ad vejen blive overvejet

 

Regeringen vil fortsætte med at understøtte kommunernes og regionernes indsats på rehabiliteringsområdet, så vi kan sikre borgere med behov for rehabilitering en god og sammenhængende indsats på tværs af sektorer og på tværs af kommunale forvaltninger.

 

Yderligerer oplysninger

Fuldmægtig Jacob Meller Jacobsen, tlf. 72 26 95 21


Sidst opdateret 16-08-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |