Skip navigation


Færre skal opereres for fedme og dårlig ryg

17-12-2010
PRESSEMEDDELELSE – På rygområdet har der over mange år været en høj og stigende rygkirur-gisk aktivitet i Danmark. På fedmeområdet er der en kraftigt stigende operationsaktivitet – så høj, at Danmark er et af de lande, der opererer allerflest i forhold til befolkningstal.

Fra 1. januar næste år gælder nye retningslinjer for, hvornår patienter skal opereres for fedme og visse ryglidelser.

Regeringen og Danske Regioner aftalte i økonomiaftalen for 2011, at der skal ske en skarpere styring og prioritering på sundhedsområdet. Nye retningslinjer for fedme- og rygbehandlingen skal være med til at sikre, at de rette patienter tilbydes den rette behandling.

Danmark ligger næsthøjst – kun overgået af USA – hvad angår antal operationer målt per mio. indbyggere. Over 2000 blev opereret i Danmark i 2008, svarende til ca. 400 operationer/mio. indbyggere, og tallet er for 2009 steget til ca. 550 operationer/mio. indbyggere. For USA lå 2008-tallet på 666 operationer/mio. indbyggere.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner håber, at de nye retningslinjer kan reducere antallet af operationer kraftigt. Forventningen er at reducere antallet af fedmeoperationer med 40 procent og operationer på rygområdet med ca. 1/3 og frigøre ressourcer til andre sundhedsydelser.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Antallet af fedmeoperationer er steget fra 1200 til 2700 alene fra 2007 til 2009. De personer, der bliver indstillet til en fedmeoperation, er mindre overvægtige, de er yngre og de har færre følgesygdomme end de personer, der blev indstillet til operation, dengang fedmeoperationer blev indført. En fedmeoperation er et indgreb, der kræver efterfølgende livslang behandling. Flere patienter får også problemer med komplikationer. Derfor må vi sikre, at operationer er for dem, der er syge, og hvor andre alternativer er afprøvet og ikke virker.”

Rygområdet får opdaterede retningslinjer for visse ryglidelser, der vil være med til at sikre, at de rette patienter opereres, og at andre tilbydes en anden behandling.

”For nogle ryglidelser ved vi, at hvis to patienter har haft ondt i ryggen, og den ene får en operation og den anden ikke gør, så kan man ikke se forskel på de to et år efter, den ene fik operationen. De nye retningslinjer vil være med til at sikre, at man i sundhedsvæsenet nu bedre kan vurdere, hvilke patienter der skal tilbydes operation, og hvilke patienter der evt. skal have en anden behandling. Det vil gavne patienterne,” siger Bertel Haarder.

De nye retningslinjer er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner i samarbejde med førende klinikere på fedme- og rygområdet.

Retningslinjerne udsendes i dag til regionerne, offentlige sygehuse, alment praktiserende læger, speciallæger, privathospitaler m.fl. og gælder for alle nyhenviste patienter fra 1. januar 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner vil nu sammen følge, hvordan det går på ryg- og fedmeområdet med de nye retningslinjer.
Der vil i den kommende tid blive udarbejdet retningslinjer på andre områder.


Se de nye retningslinjer for fedmebehandling

Se de nye retningslinjer for rygoperationer

Se fælles brev fra Bertel Haarder og Bent Hansen til regionerne m.fl. om de nye retningslinjer


Yderligere oplysninger
Pressechef Line Aarsland, tlf. 72 26 94 08
Jesper Myrup, tlf. 72 26 96 85


Sidst opdateret 17-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |